Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh quý I năm 2015

 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2015  đạt 202.040 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 8% so với quý I/2014 (quý I/ 2014 tăng 7,7%). Khu vực dịch vụ tăng 9,2%, đóng góp 5,4 điểm phần trăm trong mức tăng trưởng; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,4% (công nghiệp tăng 6,3%, xây dựng 7,0%), đóng góp 2,57 điểm phần trăm; khu vực nông lâm thủy tăng 5,8%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 03 tháng đầu năm ước tăng 5,6 % so với cùng kỳ năm 2014, cao hơn chỉ số của năm trước (chỉ số năm trước: tăng 4,9%). Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng giảm 54,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,5%; sản xuất phân phối điện tăng 7,3%; sản xuất và phân phối nước tăng 16,7%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cộng dồn 2 tháng đầu năm tăng 4,1% so với năm trước. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/03 giảm 11,2% so với cùng thời điểm năm trước.

Giá trị sản xuất xây dựng quý I trên địa bàn thành phố theo giá thực tế ước thực hiện 32.241 tỷ đồng, giảm 38,5% so quý IV/2014. Trong đó: kinh tế nhà nước giảm 37,7%; kinh tế ngoài nhà nước giảm 40,7% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm 18%. Tuy nhiên so quý I/2014 tăng 12,6%, trong đó kinh tế nhà nước tăng 8,9%; kinh tế ngoài nhà nước tăng 13,7%; đầu tư nước ngoài tăng 7,8%.  Theo giá so sánh, giá trị sản xuất xây dựng quý I trên địa bàn thành phố ước thực hiện 27.316 tỷ đồng, giảm 38,4% so quý IV/2014, trong đó giá trị sản xuất xây dựng của khu vực kinh tế nhà nước giảm 37,6%; kinh tế ngoài nhà nước giảm 40,7% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài  giảm 17,9%. So quý 1/2014 tăng 11,6% trong đó khu vực nhà nước tăng 8%; kinh tế ngoài nhà nước tăng 12,7%; đầu tư nước ngoài tăng 6,9%.

Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý I ước đạt 4.074,5 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 5,8% so với quý I/2014. Trong đó sản xuất nông nghiệp chiếm 67,9%, tăng 4,9%; thủy sản chiếm 31,6%, tăng 10,3%. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 2.766,7 tỷ đồng (theo giá thực tế), tăng 4,9%; trong đó trồng trọt 980,1 tỷ đồng, tăng 4,1%; chăn nuôi 1.471,7 tỷ đồng, tăng 4,7%. Giá trị sản xuất thủy sản quý I đạt 1.287,5 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 10,3% so với cùng kỳ; trong đó nuôi trồng chiếm 75,7%, tăng 13%, khai thác chiếm 23,8%, tăng 2,3%, dịch vụ tăng 6,4%.

 

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quý 1/2015 ước thực hiện 16.053 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước (quý 1/2014 tăng 2%). Trong đó: Vốn từ ngân sách thành phố là 1.840,9 tỷ đồng, bằng 90% so với cùng kỳ (quý 1/2014 bằng 85,7%). Cấp thành phố ước thực hiện 1.188,4 tỷ đồng, chiếm 64,5%; cấp quận huyện ước thực hiện 652,5 tỷ đồng, chiếm 35,5%.

Tính đến cuối tháng 2, toàn thành phố đã cấp 7.022 giấy phép xây dựng và sửa chữa lớn, với diện tích sàn 1.408,6 ngàn m2. Trong đó cấp cho xây dựng mới 6.895 giấy phép, với diện tích 1.394,3 ngàn m2 và 127 giấy phép sửa chữa lớn, với diện tích 14,3 ngàn m2. So với cùng kỳ tăng 32% về giấy phép (+ 1.703) và tăng 47,9% về diện tích (+ 456.5 ngàn m2). 

Từ đầu năm đến ngày 15/3, đã có 80 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố với tổng vốn đăng ký đạt 461,1 triệu USD (vốn điều lệ 126,3 triệu USD).

Tính từ đầu năm đến 15/3 đã có 4.973 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 7,3% so cùng kỳ với tổng vốn đăng ký đạt 24.768 tỷ đồng, tăng 5,5% so cùng kỳ. Cũng trong 2 tháng đầu năm, có 2.159 doanh nghiệp ngưng nghỉ họat động, bằng 42,1% so số doanh nghiệp tăng trong kỳ (chỉ số này của cùng kỳ là 91%), giảm 48,2% so 2 tháng đầu năm 2014 (chỉ số này của năm 2014 là +19,1%).

Ước tính quý 1, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 159.373 tỷ đồng, tăng 11,5%, loại trừ yếu tố giá tăng 10,9% . Trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 124.855 tỷ đồng, chiếm 78,3% trong tổng mức, tăng 11,7%; dịch vụ tiêu dùng 34.518 tỷ đồng, chiếm 21,7%, tăng 10,9%. Loại trừ biến động giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 14,4%, dịch vụ tăng 5,4%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng nhẹ với mức 0,16% so với tháng trước và tăng 0,74% so với tháng 3/2014. So với tháng 12/2014, chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng giảm 0,72%. Chỉ số giá bình quân 3 tháng đầu năm 2015 tăng 0,54% so với bình quân cùng kỳ năm 2014.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp thành phố ước tính quý 1 đạt 6.950,5 triệu USD, giảm 1,9% so cùng kỳ (-131,5 triệu USD). Loại trừ giá trị dầu thô, trị giá xuất khẩu quý 1 ước đạt 5.935 triệu USD, tăng 7,3%.

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp thành phố quý 1 ước đạt 6.268,3 triệu USD, giảm 0,2%.

Tổng doanh thu vận tải (thuần túy) ước tính quý 1 đạt 17.760,4 tỷ đồng, tăng 22,7% so cùng kỳ 2014.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 3 tháng ước thực hiện 68.954 tỷ đồng, đạt 25,7% dự toán, tăng 5,2% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước địa phương 3 tháng ước đạt 15.812 tỷ đồng, đạt 29,4% dự toán, tăng 24,7% so cùng kỳ năm 2014. Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 3 tháng ước thực hiện 8.861 tỷ đồng, đạt 16,2% dự toán, tăng 16,7% so cùng kỳ.

Tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 3 đạt 1.342,1 ngàn tỷ đồng, tăng 0,4% so tháng trước (chỉ số này tháng trước là -0,5%) và tăng 15,3% so với tháng cùng kỳ. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 3 đạt 1.080,7 ngàn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước, cao hơn mức tăng của tháng trước (tháng 02: +0,2%); so với tháng 12/2014 tăng 1,2% và tăng 14,2% so với tháng cùng kỳ. 

Đến cuối tháng 02/2015, tổng số mã chứng khoán được phép giao dịch khớp lệnh là 305 gồm 304 mã cổ phiếu và 1 mã quỹ ETF, giảm 3 mã cổ phiếu so với cuối tháng 01/2015 . Giá trị thị trường của các chứng khoán niêm yết là 1.090.201,53 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cuối năm 2014. Khối lượng giao dịch của tháng 02/2015 đạt 1.135,07 triệu chứng khoán, giảm  49,1% so với tháng 01/2015. Giá trị giao dịch của tháng đạt 19.172,58 tỷ đồng, giảm 49,7% so tháng 01/2015. Cập nhật đến ngày 13/03/2015, tổng số chứng khoán được phép giao dịch khớp lệnh là 307 chứng khoán. Giá trị thị trường của các chứng khoán niêm yết là 1.084.107,54 tỷ đồng, tăng 10,0% so với cuối năm 2014.

Về y tế, trong 2 tháng đầu năm đã phát hiện 2.985 ca sốt xuất huyết, tăng 42,9% so với cùng kỳ 2014, có 02 ca tử vong; 1.155 ca tay chân miệng, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 1, đã xảy ra 02 vụ ngộ độc thực phẩm với 145 người mắc, không có trường hợp tử vong. Ước tổng số lượt người khám chữa bệnh trong quý I là 7,2 triệu lượt, số bệnh nhân điều trị nội trú là 340 ngàn lượt, số bệnh nhân điều trị ngoại trú là 1,5 triệu lượt.

Về trật tự an toàn xã hội, từ đầu năm đến 10/3/2015, đã phát hiện và xử lý là 342 vụ vi phạm kinh tế, thu giữ hàng hóa trị giá 29,3 tỷ đồng; 96 vụ vi phạm các quy định bảo vệ môi trường, xử phạt hành chính 56 vụ, nộp kho bạc trên 6,7 tỷ đồng; 1.653 vụ vi phạm hình sự, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước, làm chết 31 người, bị thương 252 người, thiệt hại tài sản khoảng 75,2 tỷ đồng, số vụ phạm pháp đã được điều tra khám phá 994 vụ (đạt tỷ lệ 60,1%), bắt 1.200 đối tượng.

Về hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội:  Ma túy: Phát hiện 468 vụ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, bắt 938 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đã khởi tố 378 vụ, với 533 bị can, xử phạt hành chính 90 vụ, với 405 người; Mại dâm và các tệ nạn xã hội khác: Triệt phá 14 vụ tổ chức mại dâm lợi dụng kinh doanh nhà trọ, khách sạn, massage để hoạt động, bắt 63 đối tượng, lập biên bản 236 cơ sở vi phạm kinh doanh không phép, hoạt động quá giờ, sử dụng tiếp viên không hợp đồng lao động,…; Cờ bạc, cá độ: Lập hồ sơ xử lý 82 vụ tổ chức cờ bạc, bắt 650 người tham gia, thu giữ trên 700 triệu đồng và một số tài sản khác.

Trật tự an toàn giao thông: Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 1.114 vụ, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, làm chết 198 người, tăng 15,8%, bị thương 76 người, giảm 13,6%. Không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy.

Tình hình cháy, nổ: Đã xảy ra 154 vụ cháy, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm trước, làm chết 01 người, bị thương 06 người, thiệt hại về tài sản trị giá trên 2,4 tỷ đồng (trong đó có 28 vụ chưa ước tính được thiệt hại). Nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố và vi phạm quy định trong sử dụng điện. Đã xảy ra 02 vụ nổ, làm chết 02 người, bị thương 05 người, chưa ước tính được thiệt hại thành tiền­.

Trong quý 1/2015, thành phố đã thu hút và giải quyết việc làm cho 72,8 ngàn người, đạt 27,5% kế hoạch, tăng 4,2% so với cùng kỳ 2014. Trong đó: số lao động có việc làm ổn định là 48,6 ngàn người, chiếm 69,9% so với số lao động được giải quyết việc làm. Số chỗ làm mới tạo ra là 30,2 ngàn chỗ làm, đạt 25,1% kế hoạch, tăng 4% so cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm đến ngày 06/3, trên địa bàn thành phố đã có 10,3 ngàn người đến Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người đã nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 10,4 ngàn người (gồm những trường hợp chưa ra quyết định của năm 2014 chuyển sang).

 Nguồn:Trích Báo cáo Tình hình Kinh tế - xã hội tháng Ba và 3 tháng năm 2015 – CTK TP. Hồ Chí Minh


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt