Ấn phẩm đang phát hành
Trước
[1]
Tiếp
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG 2015
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2015 là ấn phẩm do Cục Thống kê Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.
Thực trạng Lao động - việc làm và xuất cư thời kỳ 2011-2015 của tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm “Thực trạng Lao động - việc làm và xuất cư thời kỳ 2011-2015 của tỉnh Lâm Đồng” dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc điều tra lao động và việc làm hàng năm do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.
Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2015 tỉnh Lâm Đồng các kết quả chủ yếu
Ấn phẩm “Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2015 tỉnh Lâm Đồng các kết quả chủ yếu” dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình (BĐDS-KHHGĐ) 1/4/2015 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.
Thực trạng đời sống hộ dân cư tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2002-2014
(Qua số liệu khảo sát mức sống hộ dân cư vào các năm chẵn từ năm 2002 đến năm 2014)
Trước
[1]
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt