Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội 6 tháng năm 2015

 Ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng năm 2015như sau: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,8%; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 10,4%; tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 10,5%; kim ngạch xuất khẩu giảm 1,2%...

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng năm 2015 tăng 7,8% so cùng kỳ năm trước. Giá trị tăng thêm ngành nông - lâm - thuỷ sản tăng 2,8% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 0,1% vào mức tăng chung). Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 7,6% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 3,2% vào mức tăng chung). Ngành xây dựng có mức tăng trưởng khá. Ước 6 tháng đầu năm, giá trị gia tăng ngành này tăng 10,5% (cùng kỳ 2014 tăng 8,9%). Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ tăng 8,3% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 4,5% vào mức tăng chung).

Cộng dồn 6 tháng năm 2015, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp  tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Ngành khai khoáng giảm 13,1%; Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7%; Sản xuất và phân phối điện tăng 11,1%; Cung cấp nước và hoạt động thu gom xử lý rác, nước thải giảm 1,3% (do năm nay mực nước hạ lưu sông và mực nước ngầm giảm thấp so với vài năm gần đây đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác sản xuất nước sạch).

Năm tháng đầu năm 2015, chỉ số tiêu thụ sản phẩm toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo  tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2014. Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/6/2015 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 46,4% so với cùng thời điểm năm trước.

Tháng Sáu năm 2015, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng 0,23% so với tháng trước và tăng 0,22% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước giảm 1,7% so cùng kỳ, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 0,2% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,2%.

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (vốn đầu tư xã hội) ước tính 6 tháng năm 2015 đạt 136.956 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn nhà nước trên địa bàn, tăng 1,4%; vốn ngoài nhà nước tăng 15,4%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 0,9% so với cùng kỳ. Chia theo khoản mục đầu tư: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chiếm tỷ trọng 32,2%, tăng 26% so cùng kỳ năm trước; Vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất, chiếm tỷ trọng 23,6%, tăng 3,4%; Vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản, chiếm tỷ trọng 3,1%, tăng 5,8%; Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động, chiếm tỷ trọng 38,8%, tăng 4,9%; Vốn đầu tư khác, chiếm tỷ trọng 2,3%, tăng 1,3%.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng ước đạt 501 triệu USD, bằng 86% so với cùng kỳ năm 2014.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, số doanh nghiệp ngừng hoạt động giảm. Tính đến 15/5, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 6.717, tăng 22,1%; vốn đăng ký đạt 42.498 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cùng kỳ năm 2014; Trong 4 tháng đầu năm có 4.211 doanh nghiệp ngừng hoạt động (giảm 17% so cùng kỳ), trong đó, 401 doanh nghiệp giải thể, 2.098 bỏ địa chỉ kinh doanh, 1.712 tạm ngừng kinh doanh.

Ước tính 6 tháng đầu năm 2015, tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 887.770 tỷ đồng, tăng 10,5% so cùng kỳ, trong đó bán lẻ đạt 209.876 tỷ đồng tăng 10,3%. Tốc độ tăng của tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 6 tháng năm nay nếu loại trừ yếu giá tăng 9,6% so cùng kỳ. Tổng mức bán ra chia theo thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước 260.502 tỷ đồng tăng 7,1% so cùng kỳ, kinh tế ngoài nhà nước 583.162 tỷ đồng tăng 12,5%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 44.106 tỷ đồng tăng 5,6%.

Uớc tính 6 tháng năm 2015, kim ngạch xuất khẩu đạt 5.306 triệu USD giảm 1,2% so cùng kỳ, trong đó xuất khẩu địa phương giảm 1,1%; kim ngạch nhập khẩu đạt 11.814triệu USD tăng 2,1% so cùng kỳ, trong đó nhập khẩu địa phương ước tăng 2,5%.

Về du lịch, ước tính 6 tháng năm 2015, lượng khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội là 1129 nghìn lượt người tăng 8,8% so cùng kỳ. Trong đó, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng 901 nghìn lượt tăng 7,7%  so cùng kỳ, khách đến vì công việc 200 nghìn lượt tăng 12,6%. Chia theo phương tiện đến: Khách quốc tế đến bằng đường hàng không là 961,3 nghìn lượt người, tăng 20,7% so với cùng kỳ; đến bằng đường biển, đường bộ 167,8 nghìn lượt người, giảm 30,5%. Ước tính 6 tháng đầu năm 2014, khách nội địa đến Hà Nội tăng 5,8% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tăng 3,2% so cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Sáu năm 2015 tăng 0,13% so với tháng trước và tăng 0,98% so cùng kỳ. Nguyên nhân khiến chỉ số giá tháng này tăng là do giá xăng dầu được điều chỉnh tăng từ 20/5 khiến cho nhóm giao thông tăng (tăng 3,58% so với tháng trước). Ngoài nhóm giao thông có chỉ số tăng cao các nhóm còn lại đều tăng nhưng mức tăng không đáng kể. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,43%, trong đó, lương thực giảm 0,55%, thực phẩm giảm 0,72%. Giá một số mặt hàng trong nhóm may mặc như vải, quần áo, giày dép mùa hè có xu hướng tăng nhẹ. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,06% so tháng trước. Trong tháng, chỉ số giá vàng tăng trở lại (tăng 0,69% so tháng trước) và chỉ số giá USD cũng tăng 0,78%.

Dự kiến 6 tháng đầu năm 2015 so cùng kỳ năm trước, khối lượng hàng hoá vận chuyển tăng 9,5%; khối lượng hàng hoá luân chuyển tăng 11,9%; doanh thu vận chuyển hàng hoá tăng 13,7%. Khối lượng hành khách vận chuyển tăng 10,7%; khối lượng hành khách luân chuyển tăng 12%; doanh thu vận chuyển hành khách tăng 14,2%.

Về nông nghiệp, diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2015 đạt 173.442 ha, tăng 2,8% so cùng kỳ năm trước (chủ yếu do diện tích vụ Đông tăng). Diện tích một số cây trồng chủ yếu: lúa 100.942 ha, giảm 0,6%; ngô 16.816 ha, tăng 5,6%; khoai lang 3.600 ha, tăng 19,7%; đậu tương 18.735 ha, tăng 9,7%; rau, đậu 27.558 ha, tăng 7,3%,... Năng suất lúa vụ Xuân 2015 ước đạt đạt 60,9 tạ/ha, giảm 0,4% so cùng kỳ; ngô ước đạt 48,5 tạ/ha, tăng 0,2%; khoai lang 98,6 tạ/ha, giảm 4,4%; rau các loại 208,1 tạ/ha; tăng 2,9%; đậu tương 14,6 tạ/ha, tăng 1,2%;... Ước tính sản lượng một số loại cây trồng: Lúa ước đạt 614.386 tấn, giảm 1,0%;  Ngô đông xuân 81.575 tấn, tăng 5,9%; khoai lang đông xuân 35.846 tấn, tăng 14,4%; Đậu tương 27.328 tấn, tăng 11%; Lạc 6.540 tấn, giảm 10,2%; Rau các loại 486.693 tấn, tăng 10,1%,....

Ước tính 6 tháng đầu năm, diện tích cây lâu năm hiện có là 18.800 ha, tăng 7,3% so cùng kỳ (trong đó, cây ăn quả 14.898 ha, tăng 6,9%). Về sản lượng, Nhóm cây ăn quả như xoài, chuối, thanh long tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu trong nước. Cụ thể, sản lượng thu hoạch xoài 2.828 tấn, tăng 44,5%; Chuối 38.800 tấn, tăng 29%;  thanh long 22 tấn, tăng 9,5%; dứa 3.683 tấn, giảm 5%; đu đủ 4.911 tấn, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2014.

Về chăn nuôi, ước tính đàn trâu hiện có 24.180 con, đàn bò 141.661 con (trong đó, đàn bò sữa có 14.848 con); lợn 1,4 triệu con, tăng 3% (trong đó đàn lợn thịt 1,3 triệu con, tăng 6,6% so cùng kỳ). Đàn gia cầm hiện có 25,6 triệu con (trong đó, đàn gà 16,1 triệu con, tăng 4,9%; đàn vịt, ngang, ngỗng 6,2 triệu con, giảm 0,9% so cùng kỳ).

Về lâm nghiệp, ước tính 6 tháng đầu năm diện tích rừng được trồng mới 124 ha, giảm 1,6% so với cùng kỳ. Tình hình khai thác gỗ và lâm sản 6 tháng đầu năm nhìn chung tăng hơn  cùng kỳ năm trước, tập trung ở khu vực rừng trồng. Tổng số gỗ khai thác ước tính 8.151 m3 , tăng 1,4%; Củi khai thác được  13.256 Ste, tăng 6,1%.

Về thủy sản, ước tính 6 tháng đầu năm 2015, toàn Thành phố có 22.361 cơ sở nuôi trồng thủy sản, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Về diện tích nuôi trồng thuỷ sản: Toàn Thành phố ước đạt 17.855 ha, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Ước tổng sản lượng thuỷ sản 6 tháng toàn Thành phố đạt 38.199 tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng thuỷ sản khai thác 1.552 tấn, tăng 1% so với cùng kỳ, sản lượng nuôi trồng ước đạt 36.647 tấn, tăng 5,3%, trong đó nuôi cá 36.640 tấn, tăng 5,3%; thuỷ sản khác 6,7 tấn;….

Về trật tự an toàn xã hội, tháng Năm năm 2015, trên địa bàn Thành phố đã phát hiện 468 vụ phạm pháp hình sự, tăng 1,5% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm, đã phát hiện ra 2.459 vụ phạm pháp hình sự, tăng 14,4% so cùng kỳ năm trước (trong đó, có 1.959 vụ do công an khám phá, tăng 17%), số đối tượng bị bắt, giữ theo Luật là 3.771 người, tăng 19,6% so cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm, trên địa bàn Thành phố có 963 vụ phạm pháp kinh tế với 1.016 đối tượng vi phạm, tăng 3% về số vụ và 1,4% về đối tượng vi phạm, thu nộp vào ngân sách gần 87 tỷ đồng; 251 vụ cờ bạc bị phát hiện, giảm 60,6%; số đối tượng bị bắt giữ 1.546 người, giảm 17,9% so cùng kỳ; 929 vụ buôn bán ma túy, giảm 26,5%, số đối tượng bị bắt 1.158 người, giảm 27,1% so cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 726 vụ tai nạn giao thông, làm chết 261 người và bị thương 594 người.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước thực hiện 72.436 tỷ đồng (không bao gồm thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại của các DNNN), đạt 51,1% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ (nếu tính cả thu cổ tức và lợi nhuận còn lại của các DNNN thì đạt 60,9% dự toán). Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước thực hiện 26.965 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ.

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước tính tháng Sáu đạt 1.288 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và tăng 8,2% so tháng 12/2014. Tổng dư nợ cho vay ước tính tháng Sáu gần 1.102 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% so tháng trước và tăng 9% so tháng 12/2014.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/6, trên hai sàn chng khoán do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quản lý có 560 doanh nghiệp niêm yết (trong đó, HNX có 361 doanh nghiệp và Upcom có 199 doanh nghiệp), với giá trị niêm yết đạt 126.302 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm (trong đó: HNX đạt 96.669 tỷ đồng, tăng 3,6%; Upcom đạt 29.633 tỷ đồng, tăng 22,9%). Vốn hóa toàn thị trường đạt 185.954 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm (trong đó: HNX đạt 146.100 tỷ đồng, tăng 7,4%; Upcom đạt 39.854 tỷ đồng, tăng 7,2%).

Nguồn: Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội tháng 6 năm 2015 – Cục Thống kê TP. Hà Nội


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt