Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội quý I năm 2014
Quí I năm 2014, những khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, lạm phát chưa giảm, thị trường bất động sản chưa phục hồi… đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của kinh tế của Hà Nội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,6%; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 9,3%; tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 10,2%; kim ngạch xuất khẩu tăng 9,8%...

 

Quí I năm 2014, những khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, lạm phát chưa giảm, thị trường bất động sản chưa phục hồi… đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của kinh tế của Hà Nội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,6%; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 9,3%; tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 10,2%; kim ngạch xuất khẩu tăng 9,8%...

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I năm 2014 tăng 6,6% so cùng kỳ năm trước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn quí I năm 2014

Đơn vị tính: Tỷ đồng, %

 

Quí I/  2013

Quí I/ 2014

Tốc độ tăng Q1/2014 so cùng kỳ (%)

Đóng góp vào tốc độ tăng (%)

Tổng số

84987

90584

6,6

6,6

Chia theo khu vực

 

 

 

 

- Nông lâm thuỷ sản

4450

4462

0,3

0,01

- Công nghiệp xây dựng

35705

37889

6,1

2,57

   + Công nghiệp

28563

30180

5,7

1,90

   + Xây dựng

7142

7709

7,9

0,67

- Dịch vụ

44832

48233

7,6

4,00

 

Giá trị tăng thêm ngành nông - lâm - thuỷ sản tăng 0,3% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 0,01% vào mức tăng chung). Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 6,1% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 2,57% vào mức tăng chung). Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ tăng 7,6% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 4% vào mức tăng chung).  

Sản xuất công nghiệp

Cộng dồn quí I năm 2014, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp  tăng 3,6% so cùng kỳ, trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 69,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 4,8%; cung cấp nước, xử lý nước thải và thu gom rác tăng 5,5%.

Hai tháng đầu năm 2014, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo  tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/3/2014 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,5% so với cùng thời điểm năm trước.

Tháng Ba năm 2014, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp giảm 0,1% so cùng kỳ năm trước và hầu như không tăng so với tháng trước. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước tăng 0,3% so cùng kỳ, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 3,9% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 2,4%.

Xây dựng cơ bản

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (vốn đầu tư xã hội): Ước tính quý I năm 2014 đạt 54.330,8 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn nhà nước trên địa bàn, tăng 8,3%; vốn ngoài nhà nước tăng 11,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 1,8% so với cùng kỳ.

Chia theo khoản mục đầu tư: vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chiếm tỷ trọng 28,9%, tăng 26,5% so cùng kỳ năm trước; Vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất, chiếm tỷ trọng 23,7%, tăng 9,3%; Vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản, chiếm tỷ trọng 3,1%, tăng 9,3%; Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động, chiếm tỷ trọng 41,4%, tăng 0,3%; Vốn đầu tư khác, chiếm tỷ trọng 2,9%, tăng 2,8%.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Ước tính quí I năm 2014, trên địa bàn Hà Nội có 55 dự án đầu tư nước nước được cấp mới, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 38 triệu USD.

Thương mại dịch vụ

Nội thương: Dự kiến quý I năm 2014, tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 10,2% so cùng kỳ  năm trước, trong đó, bán lẻ tăng 9,2%.

Ngoại thương: Quí I năm 2014, ước tính kim ngạch xuất khẩu đạt 2511,7 triệu USD tăng 9,8% so cùng kỳ, trong đó xuất khẩu địa phương tăng 9,1%. Dự kiến kim ngạch nhập khẩu quý I đạt 5565,4 triệu USD tăng 0,2% so cùng kỳ, trong đó nhập khẩu địa phương ước tăng 0,4%.

Du lịch: Ước tính quí I năm 2014, lượng khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội là 503,2 nghìn lượt người tăng 12,3% so cùng kỳ. Trong đó, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng chiếm tỷ trọng 80,7%, tăng 8,7%  so cùng kỳ, khách đến vì công việc chiếm tỷ trọng 16,4%, tăng 37,5%.

Khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội quí I năm 2014 chia theo phương tiện đến như sau: bằng đường hàng không là 402,1 nghìn lượt người, tăng 5,3% so với cùng kỳ; đến bằng đường biển, đường bộ 101,1 nghìn lượt người, tăng 52%.

Dự kiến quí I năm 2014, khách nội địa đến Hà Nội tăng 8,1% so cùng kỳ năm trước.

Giá cả thị trường: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2014 giảm 0,15% so với tháng trước và tăng 5,99% so cùng kỳ. Có 2 nhóm giảm là trong CPI tháng này là: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (giảm 0,21%) và nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (giảm 1,22%).

Trong tháng này, chỉ số giá vàng tăng 4,42% và chỉ số giá USD tăng 0,04% so với tháng trước.

Vận tải: Dự kiến quý I năm 2014 so cùng kỳ năm trước, khối lượng hàng hoá vận chuyển tăng 8,9%; khối lượng hàng hoá luân chuyển tăng 9,5%; doanh thu vận chuyển hàng hoá tăng 9,7%; khối lượng hành khách vận chuyển tăng 8,9%; khối lượng hành khách luân chuyển tăng 10,5%; doanh thu vận chuyển hành khách tăng 9,6%.

5. Sản xuất nông nghiệp

Kết quả sản xuất vụ đông: Tổng diện tích gieo trồng vụ đông 2013-2014 đạt 45.348 ha, giảm 1.303 ha so với cùng kỳ năm trước; trong đó, một số cây chủ yếu như: ngô 9.349 ha, giảm 6,5%; khoai lang 2.515 ha, giảm 14,6%; đậu tương 16.490 ha, giảm 1,3%; lạc 541 ha, tăng 13,8%; rau các loại 13.761 ha, giảm 2,5%; đậu các loại 119 ha, giảm 17,1%;…

Một số loại cây trồng sản lượng thu hoạch giảm do diện tích giảm, riêng rau các loại cả diện tích lẫn năng suất đều tăng, nên sản lượng cũng tăng. Cụ thể: ngô năng suất 46,96 tạ/ha, tăng 3,5% so với cùng kỳ trước, sản lượng 43.900 tấn, giảm 3,2%; khoai lang, năng suất 103,53 tạ/ha, tăng 1,3%; sản lượng 26.040 tấn, giảm 13,5%; đậu tương, năng suất 14,29 tạ/ha, giảm 3,8%; sản lượng 23.560 tấn, giảm 5,1%; rau các loại, năng suất  201,45 tạ/ha, tăng 8,8%; sản lượng 277.229 tấn, tăng 6,1%…

Sản xuất vụ xuân: đến ngày 14/3/2014, toàn Thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác gieo cấy vụ xuân với diện tích lúa 102.127 ha, giảm 0,2% cùng kỳ; Diện tích cây màu vụ xuân các loại đã trồng 19.627 ha, đạt 80% kế hoạch. Trong đó: ngô 5.947ha, bằng 104,9% cùng kỳ; khoai lang 546 ha, bằng 91,1%; 3.061 ha, bằng 74,7%; lạc 4.140ha, đạt 94% kế hoạch; đậu tương 610,2ha, bằng 49,8%; rau các loại 6.109 ha, bằng 89,5%...

Sản xuất cây lâu năm: diện tích trồng mới toàn Thành phố trong quý I năm 2014 được 735,8 ha, tăng 1,3% so với cùng kỳ, chủ yếu là các loại cây ăn quả.

Lâm nghiệp:  Diện tích trồng mới trong quý I năm 2014, không nhiều, ước tính 87 ha, tăng 8,8% so cùng kỳ và bằng 36,7% năm 2013. Tình hình khai thác gỗ và lâm sản từ đầu năm đến nay, nhìn chung chỉ đạt 18- 20% cả năm 2013. Sản lượng gỗ khai thác ước tính 2.996 m³, bằng 24% năm 2013 và giảm 2,7% so cùng kỳ; Củi 9.295 Ste, giảm 8,6%; Tre, luồng 468 ngàn cây, giảm 3,7%;...Cây trồng phân tán đã trồng được 532 ngàn cây, chủ yếu được trồng trong dịp tết Nguyên Đán Giáp Ngọ.

Thiệt hại rừng: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra xảy ra 11 vụ cháy rừng, diện tích: 27,35 ha. Số vụ vi phạm lâm luật được phát hiện và xử lý 15 vụ, tịch thu 4 kg động vật hoang dã quý hiếm, 23,806 m3 gỗ (trong đó 3,437 m3 gỗ quý hiếm), thu phạt hành chính và bán lâm sản tịch thu được 292,224 triệu đồng nộp ngân sách.

Chăn nuôi, thuỷ sản:

Chăn nuôi: Số lượng gia súc, gia cầm hiện có như sau: đàn trâu, bò tiếp tục giảm nhẹ, số trâu hiện có 23.800 con, giảm 0,6% cùng kỳ; bò 132.000 con, giảm 1,5%, riêng đàn bò sữa lại tăng khá do tình hình thu mua sữa có lợi cho người chăn nuôi. Đàn lợn hiện có 1,38 triệu con, tăng 0,1%. Đàn gia cầm hiện có 21 triệu con, giảm 0,9%; trong đó gà 12,8 triệu con, giảm 1,5%; do nhiều tỉnh có dịch cúm, ảnh hưởng đến tâm lý người chăn nuôi, nên số lượng giảm.

Thủy sản: Cộng dồn từ đầu năm đến nay, diện tích nuôi thả toàn Thành phố 18.010 ha, tăng 2,2%. Sản lượng thuỷ sản cộng dồn từ đầu năm 18.260 tấn, giảm 1,5%, trong đó, sản lượng nuôi trồng 17.680 tấn, giảm 1,5%.

Trật tự an toàn xã hội:

Tháng Hai năm 2014, trên địa bàn Thành phố:

Hai tháng đầu năm, đã phát hiện và xảy ra 874 vụ phạm pháp hình sự, tăng 4% so với cùng kỳ, với số đối tượng bị bắt giữ theo luật là 1274 người, tăng 32,8%.

Cộng dồn 2 tháng đã phát hiện 490 vụ cờ bạc, tăng  32,4% so cùng kỳ.

Cộng dồn 2 tháng có 533 vụ buôn bán ma túy, giảm 30,6% so với cùng kỳ, số đối tượng bị bắt 626 người giảm 32,2 % so với cùng kỳ

Cộng dồn 2 tháng, toàn Thành phố  đã xảy ra 331 vụ tai nạn giao thông, với 118 người chết, 284 người bị thương.

Trong 2 tháng đầu năm 2014, xảy ra 10 vụ cháy nổ, tổng thiệt hại 1,6 tỷ đồng.

Tài chính - Tín dụng:

Tài chính: Tổng thu ngân sách trên địa bàn dự kiến quí I năm 2014 đạt 30.001 tỷ đồng, đạt 23,8% dự toán năm, trong đó: thu nội địa (không kể dầu thô) là 26.062 tỷ đồng, đạt 23,6% dự toán; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu  là 2.227 tỷ đồng, đạt 20% dự toán; thu từ dầu thô là 1.712 tỷ đồng, đạt 34,9% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước quí I năm 2014 là 9.815 tỷ đồng, đạt 21,1%  dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển là 3.913 tỷ đồng, đạt 22,1% dự toán; chi thường xuyên là 5.902 tỷ đồng, đạt 21,9% dự toán năm.

Tín dụng: Dự kiến đến cuối tháng Ba năm 2014, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 1.078,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so cuối tháng trước và tăng 3,1% so cuối năm 2013, trong đó, tiền gửi tiết kiệm giảm 1,8% và tăng 0,2%, tiền gửi thanh toán giảm 1,5% và tăng 0,6%. Tổng dư nợ cho vay tháng Ba năm 2014 đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, giảm 1,7% so cuối tháng trước và giảm 0,4% so cuối năm 2013, trong đó dư nợ ngắn hạn giảm 2,6% và giảm 1,2%, dư nợ trung và dài hạn tăng 0,2% và tăng 1,3%.

Thị trường chứng khoán:

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/3, có 520 mã chứng khoán được niêm yết trên cả hai sàn (HNX và Upcom) do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quản lý (trong đó, có 377 mã chứng khoán niêm yết; 143 mã chứng khoán đăng ký giao dịch) với giá trị niêm yết đạt 108.547 tỷ đồng (trong đó, CP niêm yết đạt 87.712 tỷ đồng; CP đăng ký giao dịch đạt 20.835 tỷ đồng). Giá trị vốn hóa toàn thị trường đạt 162.873 tỷ đồng, tăng 22,8% so với đầu năm (trong đó, CP niêm yết đạt 134.810 tỷ đồng, tăng 26,1% so với đầu năm; CP đăng ký giao dịch đạt 28.063 tỷ đồng, tăng 9,0% so với đầu năm).

Nguồn: Tình hình hinh tế-xã hội thành phố Hà Nội quý I năm 2014

Cục Thống kê TP. Hà Nội

 

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt