Văn bản

Văn bản qui phạm pháp luật

Trước
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
643/QĐ-TTg Thống kê Quyết định phê duyệt đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 11/05/2017
Phụ lục kèm theo QĐ 643/QĐ-TTg Thống kê Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 11/05/2017
886/QĐ-TCTK Tài Chính Quyết định Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Tổng cục Thống kê 30/12/2016
888/QĐ-TCTK Tài Chính Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính của Tổng cục Thống kê 30/12/2016
889/QĐ-TCTK Tài Chính Quyết định Ban hành quy định thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do Tổng cục Thống kê quản lý. 30/12/2016
94/2016/NĐ-CP Thống kê Quy định chi và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê 01/07/2016
95/2016/NĐ-CP Thống kê Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 01/07/2016
109/2016/TT-BTC Chính sách Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia 30/06/2016
72/2015/QĐ-UBND Lĩnh vực khác Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 25/12/2015
89/2015/QH13 Thống kê Luật Thống kê 23/11/2015

Văn bản chỉ đạo và điều hành

Trước
[1]
2
3
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
6263/KH-UBND Chương trình, Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 21/09/2017
946/QCPH-BYT-TCTK Chương trình, Kế hoạch Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê 28/08/2017
946/QCPH-BYT-TCTK Chương trình, Kế hoạch Các phụ lục kèm theo Quy chế phối hợp 946/QCPH-BYT-TCTK 28/08/2017
07/QyĐ_CTK Thi đua Quy định về việc công nhận Danh hiệu thi đua và phân loại CB-CC hàng năm 17/02/2017
08/QĐ-CTK Chương trình, Kế hoạch Về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công 17/02/2017
09/QĐ-CTK Chương trình, Kế hoạch Ban hành chương trình hành động Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2017 17/02/2017
02/QĐ-CTK Thi đua Quyết định ban hành Quy chế sáng kiến và hoạt động sáng kiến của Hội đồng sáng kiến Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 03/01/2017
10068/QCPH-BNNPTNN-TCTK Thống kê Quy chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tổng cục Thống kê về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê 28/11/2016
43/2016/QĐ-TTg Thống kê Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 17/10/2016
605/QĐ-TCTK Thi đua Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Tổng cục Thống kê và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thống kê 25/08/2016
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt