Văn bản

Văn bản qui phạm pháp luật

Trước
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/2021/QH15 Thống kê Sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu Thống kê quốc gia của Luật Thống kê Số 01/2021/QH15 25/11/2021
1246/QD-TCTK Thống kê Quyết định Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 05/08/2020
1006/QĐ-TCTK Thống kê Quyết định Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 20/05/2020
1007/QĐ-TCTK Thống kê Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 20/05/2020
1233/QĐ-TCTK ngày 08/8/2019 Thi đua Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê 08/08/2019
8861/KH-UBND Chính sách Kế hoạch thực hiện Nghị quyết sơ 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 24/10/2017 của Tỉnh ủy... 29/12/2017
QĐ 1721/QĐ-BKHĐT Thi đua Quyết định về việc ban hành quy chế xét sáng kiến và quy định về tổ chức hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ kế hoạch và Đầu tư 27/11/2017
643/QĐ-TTg Thống kê Quyết định phê duyệt đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 11/05/2017
Phụ lục kèm theo QĐ 643/QĐ-TTg Thống kê Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 11/05/2017
886/QĐ-TCTK Tài Chính Quyết định Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Tổng cục Thống kê 30/12/2016

Văn bản chỉ đạo và điều hành

Trước
[1]
2
3
4
5
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
94/QĐ-CTK Lĩnh vực khác Quyết định ban hành quy tắc chuẩn mực đạo đức của đảng viên, công chức, người lao động Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 26/09/2023
79/QĐ-CTK Thi đua Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và người lao động thuộc Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 14/09/2023
Thi đua Quy chế kèm theo Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và người lao động thuộc Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 14/09/2023
68/QĐ-CTK Thi đua Quyết định ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến; tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 14/08/2023
Thi đua Quy chế kèm theo Quyết định 68/QĐ-CTK về việc ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến; tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 14/08/2023
01/QCPH SCT-CTK Chương trình, Kế hoạch Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Sở Công Thương và Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 07/04/2023
2437/QĐ-UBND Chương trình, Kế hoạch Quyết định về việc Ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm cấp huyện 22/12/2022
1947/QĐ-UBND Chương trình, Kế hoạch Quyết định Ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 26/10/2022
4085/UBND-TH1 Thống kê Triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTG ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác Thống kê Nhà nước 08/06/2022
07/CT-TTg Thống kê Tăng cường công tác thống kê Nhà nước 30/05/2022
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt