1. Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

2. Biểu mẫu công khai dự toán năm 2016

3. Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

4. Biểu mẫu công khai dự toán năm 2017

5. Quyết định về việc công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 

6. Biểu mẫu công khai dự toán năm 2018

7. Quyết định về việc công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 

8. Biểu mẫu công khai dự toán năm 2019

9. Biểu mẫu công khai dự toán quý 1 năm 2020

10. Biểu mẫu công khai dự toán quý 2 năm 2020

11. Biểu mẫu công khai dự toán quý 3 năm 2020

12. Biểu mẫu công khai dự toán 9 tháng năm 2020

13. Biểu mẫu công khai dự toán quý 1 năm 2021

14. Biểu mẫu công khai dự toán quý 2 năm 2021

15. Biểu mẫu công khai dự toán quý 3 năm 2021

16. Biểu mẫu công khai dự toán quý 4 năm 2021

17. Biểu mẫu công khai dự toán 6 tháng cuối năm 2021

18. Biểu mẫu công khai dự toán năm 2021

19. Biểu mẫu công khai dự toán quý 1 năm 2022

20. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng

21. Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023

22. Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2023

23. Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2023

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt