Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  

1. Văn bản chỉ đạo
    - Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
    - Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 01/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng
    - Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 16/8/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
    - Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 05/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng
    - Kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 21/01/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
    - Hướng dẫn số 40-HD/TG ngày 18/8/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng
    - Kế hoạch số 16-KH/CB ngày 05/5/2012 của Chi bộ Cục Thống kê Lâm Đồng
    - Kế hoạch số 14-KH/CB ngày 24/01/2013 của Chi bộ Cục Thống kê Lâm Đồng
    - Kế hoạch số 12-KH/CB ngày 18/02/2014 của Chi bộ Cục Thống kê Lâm Đồng
    - Kế hoạch số 02-KH/CB ngày 12/01/2015 của Chi bộ Cục Thống kê Lâm Đồng
2. Chuyên đề học tập
    - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị
    - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
    Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
3. Mẫu chuyện về Bác
 - Cờ của ta phải bằng cờ các nước
 - Bác Hồ với Thiếu niên, nhi đồng Việt Nam
 - Những kỷ niệm tháng 6 trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
- Trường học của Bác
- Bác Hồ tặng ảnh
Bác Hồ với Cụ Huỳnh Thúc Kháng
Ứng biến nhanh giặc nào cũng thắng
Có ăn bớt phần cơm của con không
Nước nóng, nước nguội
Bác Hồ với việc xuất bản sách "Người tốt, việc tốt"

Dưới gốc đa Tân trào
Câu chuyện của Bác Hồ "Ít địch nhiều, yếu đánh mạnh"
- Câu chuyện của Bác Hồ "Lộc bất tận hưởng"
- Câu chuyện của Bác Hồ "Kiên trì chống lại tuổi già và bệnh tật"
- Chú mặc cũng như tôi mặc
- Quan điểm của Chủ tịch HCM về xây dựng Đảng
4. Một số tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh (Tài liệu sinh hoạt Chi bộ năm 2014)
- Phần 5- tác phẩm sửa đổi lề lối làm việc
5. Chuyên đề học tập năm 2015

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

6. Chuyên đề học tập năm 2017

- Hướng dẫn số 09_ Cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh

 

 

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt