Dự án Luật Thống kê sửa đổi

 DỰ ÁN LUẬT THỐNG KÊ SỬA ĐỔI

 

Luật Thống kê sửa đổi
Tờ trình Quốc hội Về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi)
Tờ trình Quốc hội Về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi) (Bản tóm tắt)
 Thuyết minh chi tiết về nội dung Dự án Luật Thống kê (sửa đổi)
 Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)
 Báo cáo Thẩm định dự án Luật Thống kê (sửa đổi)
 Báo cáo tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi)
 Tờ trình Chính phủ Về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi)
 Tờ trình Chính phủ Về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi) (Bản tóm tắt)
 Báo cáo Tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi)
 Tổng hợp ý kiến gop ý về Luật Thống kê (Sửa đổi) của các Bộ, Ngành
 Tổng hợp ý kiến các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
 Báo cáo Tổng kết Luật Thống kê năm 2003 và các văn bản liên quan
 So sánh Luật Thống kê năm 2003 và Dự thảo Luật Thống kê (Sửa đổi)
 Luật Thống kê mẫu
 Mười nguyên tắc cơ bản của Thống kê Liên Hợp quốc
 Một số thuật ngữ, khái niệm hoặc quy định tham khảo từ quốc tế và trong nước để nghiên cứu, vận dụng trong biên soạn Dự án Luật Thống kê (sửa đổi)
 Báo cáo thẩm tra dự án Luật thống kê (sửa đổi)
 Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và ý kiến thảo luận tại Tổ đại biểu
 
 

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt