PHÒNG THỐNG KÊ DÂN SỐ - VĂN XÃ

Trưởng phòng: Bùi Ngọc Thủy

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Hồng

Điện thoại: + Cơ quan   : 063 3822312

                    + Nhà riêng : 063 3531113

                    + Di động    : 091 8814148

Điện thoại: + Cơ quan   : 063 3822312

       + Nhà riêng : 063 6251424

                    + Di động    : 090 8847555

Email: bnthuyldo@gso.gov.vn

Email: ntthongldo@gso.gov.vn

Tổng số CBCC

04 người

Chức năng, nhiệm vụ

 

Bao gồm các nghiệp vụ thống kê Dân số, Lao độn, Việc làm, Mức sống, Xã hội, Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt