lich su

CỤC TRƯỞNG: NGUYỄN TẤN CHÂU

      Sinh ngày

10 tháng 7 năm 1960

Quê quán

Sơn Tịnh- Quảng Ngãi

Dân tộc

Kinh

Ngày bổ nhiệm

01/12/2002

Điện thoại cơ quan

0633 912963

Email

ntchauldo@gso.gov.vn

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ kinh tế (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách chung và trực tiếp về: Tổng hợp, Thương mại, Tổ chức- Hành chính

 

 

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt