Phương pháp thống kê
Trước
[1]
Tiếp
Hướng dẫn tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất (GO) chi phí trung gian (IC), giá trị tăng thêm (VA) và tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các Sở, ngành
Ngày 02 tháng 03 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê với mục tiêu: Đổi mới và áp dụng đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia thống nhất, thông suốt và hiệu quả phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế nhằm cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin thống kê đáp ứng nhu cầu phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước; công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của các Bộ, ngành và địa phương và của các tổ chức, cá nhân.
Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các doanh nghiệp
Các bảng danh mục
Nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã
Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
Trước
[1]
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt