- Thông tin thống kê do người có thẩm quyền công bố là thông tin có giá trị pháp lý (Điều 24 - Luật Thống Kê).

   - Việc trích dẫn sử dụng thông tin thống kê phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc của thông tin (Điều 26 - Luật Thống Kê).

- Doanh nghiệp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm thực hiện các cuộc điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước (Điều 32 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI QUY TRÌNH BIÊN SOẠN SỐ LIỆU TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 715/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Các tin khác
Chỉ tiêu chủ yếu

  Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 6 Tháng đầu năm 2015

Chỉ tiêu

ĐVT

6 tháng đầu năm 2015

% tăng/ giảm so cùng kỳ

1. Tổng sản phẩm (GRDP) giá so sánh 2010 Tỷ đồng 16.632,5 +8,37
  - Khu vực nông, lâm, thủy sản " 4.501,1 +5,75
  - Khu vực Công nghiệp - xây dựng  " 4.165,6 +8,24
  - Khu vực dịch vụ  " 7.259,8 +9,88
    Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm  "  706,0 +11,08
2. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội  Tỷ đồng 7.934,1 +6,03
3. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 108,01 +8,01
4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng Tỷ đồng 17.392,0 +8,8
5. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống Tỷ đồng 2.505,5 +21,8
6. Khách du lịch qua cơ sở lưu trú Ngàn lượt khách 1.432,9 +9,2
 -  Khách nội địa " 1.348,8 +10,8
 -  Khách quốc tế " 84,1 -12,10

7. Tổng kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

234,0

-3,94

8. Tổng kim ngạch nhập khẩu

Triệu  USD

30,7

+30,64

9. Doanh thu vận tải, kho bãi Tỷ đồng 1.529,9 +8,6
10. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông  Tỷ đồng 1.192,3 +7,9

11. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng 2015 so b/q 6 tháng năm 2014

%

101,20

+1,20

12. Chỉ số CPI tháng 6 so tháng 5/2015

"

100,35

+0,35

13. Chỉ số giá vàng tháng 6 so tháng 5/2015

"

99,75

-0,25

14. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 6 so tháng 5/2015

"

100,56

 0,56

 


Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt