- Thông tin thống kê do người có thẩm quyền công bố là thông tin có giá trị pháp lý (Điều 24 - Luật Thống Kê).

   - Việc trích dẫn sử dụng thông tin thống kê phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc của thông tin (Điều 26 - Luật Thống Kê).

- Doanh nghiệp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm thực hiện các cuộc điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước (Điều 32 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 03 năm 2015
Sau Tết cung cầu hàng hóa, dịch vụ trong nước tiếp tục được giữ vững, nhu cầu tiêu dùng đối với nhiều mặt hàng sau Tết đã trở lại bình thường, chương trình bình ổn thị trường tiếp tục thực hiện đã góp phần bình ổn giá cả thị trường;

Các tin khác
Chỉ tiêu chủ yếu

  Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Quý 1 năm 2015

Chỉ tiêu

ĐVT

Quý I năm 2015

% tăng/ giảm so cùng kỳ

1. Tổng sản phẩm (GRDP) giá so sánh 2010 Triệu đồng 7.835,5 +7,78
  - Khu vực nông, lâm, thủy sản " 2.308,8 +8,0
  - Khu vực Công nghiệp - xây dựng  " 1.758,9 +5,92
      + Trong đó: Công nghiệp  " 1.339,9 +5,57
  - Khu vực dịch vụ  " 3.438,3 +8,55
  - Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm  " 329,5 +8,49
2. Tổng vốn đầu tư phát triển Tỷ đồng 3.111,8 +2,09
3. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 112,26 +12,26
4.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 7.601,1 +3,53
5. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống Tỷ đồng 1.194,1 +24,56

 6. Khách du lịch qua cơ sở lưu trú

Tỷ đồng

627,1

+9,65

 -  Khách nội địa    592,0  +13,38
 -  Khách quốc tế   35,1  -29,53

 7. Tổng kim ngạch xuất khẩu

Tỷ đồng

112,5

 -6,09

8. Tổng kim ngạch nhập khẩu Tỷ đồng 13,4 +3,48
9. Doanh thu vận tải, kho bãi Tỷ đồng 751,5 +6,6
10. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông  Tỷ đồng 603,9 +14

 11. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 3 tháng 2015 so b/q 3 tháng năm 2014

%

101,22

+1,22

 12. Chỉ số CPI tháng 3 so tháng 2/2015

"

 100,23

+0,23

 13. Chỉ số giá vàng tháng 3 so tháng 2/2015

"

97,69 

- 2,31

 14. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 3/2015 so tháng 2/2015

"

 100,93

+0,93

 


Các tin khác
Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt