- Thông tin thống kê do người có thẩm quyền công bố là thông tin có giá trị pháp lý (Điều 24 - Luật Thống Kê).

  - Việc trích dẫn sử dụng thông tin thống kê phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc của thông tin (Điều 26 - Luật Thống Kê).

  - Doanh nghiệp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm thực hiện các cuộc điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước (Điều 32 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
Quán triệt việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư
Ngày 22/8/2014 Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 337/TB-VPCP về việc Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư.Thực hiện công văn số 538/BKHĐT-VP của Bộ kế hoạch và đầu tư ngày 27/8/2014 về việc Quán triệt việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư. Cục Thống kê Lâm Đồng đăng tài toàn văn kết luận của Thủ tướng chính phủ.

Các tin khác
Chỉ tiêu chủ yếu

   Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

Tháng 8 năm 2014

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 8 năm 2014

% tăng/ giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 132,25 32,25
  - Khai khoáng " 141,64 41,64
  - Công nghiệp chế biến, chế tạo  "  150,55 50,55 
  - Sản xuất và phân phối điện  "  100,39 0,39

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

106,32

6,32

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 2.555,6 17,60

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống

Tỷ đồng

401,5

16,90

4. Khách du lịch qua cơ sở lưu trú Ngàn lượt khách 284,5 4,40

  -  Khách nội địa

"

274,2

4,90

  -  Khách quốc tế

10,3

-8,20

5. Tổng kim ngạch xuất khẩu Ngàn USD 44.296,8 116,33

6. Tổng kim ngạch nhập khẩu

"

5.505,4

22,13

7. Doanh thu vận tải, kho bãi

Tỷ đồng

282,2

25,70

8. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông 

"

231,1

51,40

9. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng 2014 so bình quân cùng kỳ năm trước

%

104,50

4,50

10. Chỉ số CPI tháng 8/2014 so tháng 7/2014

"

100,26

0,26

11. Chỉ số giá vàng tháng 8/2014 so tháng 7/2014

"

98,95

-1,05

12. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 8/2014 so tháng 7/2014

"

99,55

0,45

 


Các tin khác
Ấn phẩm đã phát hành
Phát triển con người ở Lâm Đồng giai đoạn 2001-2010
Cùng với quá trình đổi mới, con người ngày càng được coi là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của sự phát triển.
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2012
Niên giám Thống kê lâm Đồng 2012 là ấn phẩm do Cục Thống kê Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.
Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2011 tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm "Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2011 tỉnh Lâm Đồng" dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc khảo sát mức sống dân cư năm 2011 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.
Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2010 tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm "Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2010 tỉnh Lâm Đồng" dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc khảo sát mức sống dân cư năm 2010 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.
Thực trạng lao động và việc làm tỉnh Lâm Đồng 2010
Ấn phẩm "Thực trạng Lao động và việc làm tỉnh Lâm Đồng 2010" dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc điều tra lao động và việc làm năm 2010 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.

Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt