- Thông tin thống kê do người có thẩm quyền công bố là thông tin có giá trị pháp lý (Điều 24 - Luật Thống Kê).

  - Việc trích dẫn sử dụng thông tin thống kê phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc của thông tin (Điều 26 - Luật Thống Kê).

  - Doanh nghiệp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm thực hiện các cuộc điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước (Điều 32 - Luật Thống Kê).

Tin tức - Sự kiện
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 9 năm 2014
Trong quý 3 năm 2014 sau hai tháng tăng liên tiếp (CPI tháng 7/2014 tăng 0,28% và tháng 8/2014 tăng 0,26% so với tháng trước), đến tháng 9 bất ngờ CPI giảm 0,41% nguyên nhân chủ yếu do giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm 2 lần và giá nguyên nhiên vật liệu thiết yếu trên thị trường đang có xu hướng giảm, thị trường hàng hóa trong nước tương đối ổn định...

Các tin khác
Chỉ tiêu chủ yếu

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 9 và 9 Tháng đầu năm 2014

Chỉ tiêu

ĐVT

9 tháng đầu năm 2014

% tăng/ giảm so cùng kỳ

1. Tổng sản phẩm (GRDP) giá so sánh 2010 Triệu đồng 21.254.638 8,56
  - Khu vực nông, lâm, thủy sản " 6.291.288 4,01
  - Khu vực Công nghiệp - xây dựng  " 5.859.459 14,67 
  - Khu vực dịch vụ  " 9.103891 8,11 
2.Tổng sản phẩm (GRDP) giá so sánh 1994 Triệu đồng 10.447.354  14,51 
  - Khu vực nông, lâm, thủy sản " 2.525.702  7,04 
 - Khu vực Công nghiệp - xây dựng " 4.228.885  21,74 
  - Khu vực dịch vụ " 3.692.767  12,24 
3. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 127,10 27,10
4. Tổng vốn đầu tư phát triển Tỷ đồng 10.907 15,39
5. Thu ngân sách nhà nước (đến 15/9/2014) Tỷ đồng 3.082 17,50
6. Thu ngân sách địa phương (đến 15/9/2014) Tỷ đồng 7.975 13,68
7. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 20.975 13,00
8. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành Tỷ đồng 3.267 5,50
9. Khách du lịch qua cơ sở lưu trú Ngàn lượt khách 2.070,5 4,10
 -  Khách nội địa " 1.945,2 4,70
 -  Khách quốc tế " 113,3 -4,80
10. Doanh thu vận tải, kho bãi  Tỷ đồng   2.198  8,30
11. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông  Tỷ đồng  1.761 24,60
12. Tổng kim ngạch xuất khẩu Ngàn USD 369.692 77,01
13. Tổng kim ngạch nhập khẩu " 38.458 10,56
14. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng 2014 so b/q 9 thang nam 2013 % 104,46 4,46

15. Chỉ số CPI tháng 9 so tháng 8/2014

"

99,59

-0,41

16. Chỉ số giá vàng tháng 9 so tháng 8/2014

"

96,66

-3,34

17. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 9 so tháng 8/2014 " 100,17 0,17

 


Các tin khác
Ấn phẩm đã phát hành
Phát triển con người ở Lâm Đồng giai đoạn 2001-2010
Cùng với quá trình đổi mới, con người ngày càng được coi là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của sự phát triển.
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2012
Niên giám Thống kê lâm Đồng 2012 là ấn phẩm do Cục Thống kê Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.
Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2011 tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm "Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2011 tỉnh Lâm Đồng" dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc khảo sát mức sống dân cư năm 2011 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.
Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2010 tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm "Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2010 tỉnh Lâm Đồng" dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc khảo sát mức sống dân cư năm 2010 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.
Thực trạng lao động và việc làm tỉnh Lâm Đồng 2010
Ấn phẩm "Thực trạng Lao động và việc làm tỉnh Lâm Đồng 2010" dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc điều tra lao động và việc làm năm 2010 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.

Điều tra thống kê 2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt