Kinh tế - xã hội Lâm Đồng
Trước
[1]
2
3
4
5
6
7
Tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng ước tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Lâm Đồng ước tháng 8 năm 2020
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Lâm Đồng ước tháng 7 năm 2020
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Lâm Đồng ước tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Lâm Đồng ước tháng 5 năm 2020
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Lâm Đồng ước tháng 4 năm 2020
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Lâm Đồng ước tháng 3 và quý 1 năm 2020
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Lâm Đồng ước tháng 2 năm 2020
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Lâm Đồng ước tháng 01 năm 2020
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Lâm Đồng tháng 12 năm 2019
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Lâm Đồng ước tháng 11 năm 2019
Tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Lâm Đồng ước tháng 10 năm 2019
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Lâm Đồng tháng 9 và 9 tháng năm 2019
Sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2019: Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 335.441 ha, tăng 1,02% so với cùng kỳ. Trong đó, cây hàng năm 80.464,3 ha, chiếm 23,99%, tăng 0,68% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 119.986,5 tấn, giảm 3,36% so với cùng kỳ.
Tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Lâm Đồng ước tháng 7 năm 2019
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng ước tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019
Trước
[1]
2
3
4
5
6
7
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt