Ấn phẩm đã phát hành
Trước
[1]
2
Tiếp
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2017
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2017 là ấn phẩm do Cục Thống kê Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2016
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2016 là ấn phẩm do Cục Thống kê Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2018
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2018 là ấn phẩm do Cục Thống kê Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG 2015
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2015 là ấn phẩm do Cục Thống kê Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.
Tổng quan Kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng
Số liệu kinh tế-xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2014; số liệu và xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng
Thực trạng Lao động - việc làm và xuất cư thời kỳ 2011-2015 của tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm “Thực trạng Lao động - việc làm và xuất cư thời kỳ 2011-2015 của tỉnh Lâm Đồng” dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc điều tra lao động và việc làm hàng năm do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.
Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2015 tỉnh Lâm Đồng các kết quả chủ yếu
Ấn phẩm “Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2015 tỉnh Lâm Đồng các kết quả chủ yếu” dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình (BĐDS-KHHGĐ) 1/4/2015 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.
Thực trạng đời sống hộ dân cư tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2002-2014
(Qua số liệu khảo sát mức sống hộ dân cư vào các năm chẵn từ năm 2002 đến năm 2014)
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG 2014
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2014 là ấn phẩm do Cục Thống kê Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.
Niên giám Thống kê Lâm Đồng năm 2013
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2013 là ấn phẩm do Cục Thống kê Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.
KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2012 TỈNH LÂM ĐỒNG
Ấn phẩm “Kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Lâm Đồng” dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Phát triển con người ở Lâm Đồng giai đoạn 2001-2010
Cùng với quá trình đổi mới, con người ngày càng được coi là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của sự phát triển.
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2012
Niên giám Thống kê lâm Đồng 2012 là ấn phẩm do Cục Thống kê Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.
Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2011 tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm "Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2011 tỉnh Lâm Đồng" dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc khảo sát mức sống dân cư năm 2011 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.
Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và KHHGĐ 1/4/2011
Ấn phẩm "Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2011 tỉnh Lâm Đồng các kết quả chủ yếu" dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình (BĐDS-KHHGĐ) 1/4/2011 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.
Trước
[1]
2
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt