Thông báo
Trước
[1]
2
3
4
5
Tiếp
Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu Thống kê quốc gia của Luật Thống kê Số 01/2021/QH15
Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022
Lịch tiếp công dân của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng
Thông báo điểm và phúc khảo bài thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019
Thông báo tuyển dụng công chức 2019 của Tổng cục Thống kê
Bài phỏng vấn Tổng cục trưởng về Luật Thống kê
Bài phỏng vấn Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm về những kết quả đạt được sau 2 năm Luật Thống kê 2015 có hiệu lực thi hành.
Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2018
Cục Thống kê Lâm Đồng xây dựng và công khai Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2018
Công văn 449/TTr - TK về việc khảo sát nhu cầu đào tạo thạc sỹ chuyên ngành thống kê năm 2018
Lịch tuyên truyền Luật Thống kê và các văn bản liên quan
Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng
Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016 - 2017
Lịch phổ biến thông tin thống kê 2017
Thực hiện Công văn số 1146/TCTK-TKTH ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Tổng Cục Thống kê về việc xây dựng và công khai Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2017 của Cục Thống kê. Cục Thống kê Lâm Đồng xây dựng và công khai Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2017.
V/v triển khai thực hiện Luật Thống kê 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày 30/9/2016 Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn số 6039/UBND về việc triển khai thực hiện Luật Thống kê 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Trước
[1]
2
3
4
5
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt