* PHIẾU ĐIỀU TRA

                  * QUY TRÌNH ĐIỀU TRA

 

           BẢNG KÊ 

 

                  * 672.PL4_Bke chon BDDS2020_KetQua

                  * 673.PL4_Bke chon BDDS2020_KetQua

                  * 674.PL4_Bke chon BDDS2020_KetQua

                  * 675.PL4_Bke chon BDDS2020_KetQua

                  * 676.PL4_Bke chon BDDS2020_KetQua

                  * 677.PL4_Bke chon BDDS2020_KetQua

                  * 678.PL4_Bke chon BDDS2020_KetQua

                  * 679.PL4_Bke chon BDDS2020_KetQua

                  * 680.PL4_Bke chon BDDS2020_KetQua

                  * 681.PL4_Bke chon BDDS2020_KetQua

                  * 682.PL4_Bke chon BDDS2020_KetQua

                  * 683.PL4_Bke chon BDDS2020_KetQua

 

           CÁC PHỤ LỤC 

 

                  * Phụ lục 2: danh sách địa bàn

                  * Phụ lục 5: Danh sách người dùng

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt