Điều tra thống kê

 Năm 2020

 Năm 2016

 Năm 2015

  Năm 2014

  Năm 2013

  Năm 2012

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt