Địa chỉ: Số 8D đường 3 tháng 4 - Phường 3,TP. Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633 540134
Fax: 02633 822314
Email: lamdong@gso.gov.vn
Quyền Cục trưởng: Nguyễn Công Thạnh
Điện thoại: 02632 203207
Phó Cục trưởng: Tạ Hoàng Vũ
Điện thoại: 02633 991363

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt