Địa chỉ: Số 8D đường 3 tháng 4 - Phường 3,TP. Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
 Điện thoại: 063.3 825 016- 3 540 134
 Fax: 063.3 822 314
 Email: lamdong@gso.gov.vn
 Cục trưởng: Nguyễn Tấn Châu
 Điện thoại: 063.3 912 963
 Phó Cục trưởng: Nguyễn Công Thạnh
 Điện thoại: 063.2 203 207 
 Phó Cục trưởng: Hồ Trung Hiếu
 Điện thoại: 
063.3 607 936

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt