Chức năng nhiệm vụ

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG

(Theo quyết đnh s 1006/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 05 năm 2020

ca Tng cc trưởng Tng Cc Thng kê)

 

Tải QĐ tại đây


© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt