Văn bản

Văn bản qui phạm pháp luật

Trước
1
2
3
4
5
6
[7]
8
9
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
09/2012/QH13 Lĩnh vực khác Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 18/06/2012
10/2012/QH13 Lĩnh vực khác Bộ luật lao động 18/06/2012
289/TCTK-VTKE Lĩnh vực khác Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Tổng cục Thống kê (kèm theo Công văn số 289/TCTK-VTKE ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Tổng cục Thống kê) 19/04/2012
02/2012/TT-BKHĐT Lĩnh vực khác Thông tư Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh 04/04/2012
28/QĐ-CTK Lĩnh vực khác Quyết định về việc ban hành Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua 27/03/2012
148/QyĐ-CTK Lĩnh vực khác Quy định về việc công nhận Danh hiệu thi đua và phân loại đánh giá CB-CC hàng năm 27/03/2012
602/BKHĐT-TCTK Lĩnh vực khác Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Kèm theo công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09 tháng 02 năm 2012) 09/02/2012
718/QĐ-TCTK Lĩnh vực khác Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng ngành Thống kê 02/11/2011
141/2011/TT-BTC Chính sách Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 20/10/2011
1803/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 va tầm nhìn đến năm 2030 18/10/2011

Văn bản chỉ đạo và điều hành

Trước
[1]
2
3
4
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 Tổ chức Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 13/03/2020
QĐ số 06/QĐ-CTK ngày 06/01/2020 Tài Chính Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sảng công 06/01/2020
CV số 1127/TCTK/TKQG Lĩnh vực khác V/v hướng dẫn sử dụng khái niệm khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ gia đình 13/09/2019
01/QĐ-CTK Chính sách Quyết định ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí các cuộc điều tra thống kê 07/01/2019
2213/QĐ-UBND Chương trình, Kế hoạch Quyết định về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh 16/10/2017
6263/KH-UBND Chương trình, Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 21/09/2017
946/QCPH-BYT-TCTK Chương trình, Kế hoạch Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê 28/08/2017
946/QCPH-BYT-TCTK Chương trình, Kế hoạch Các phụ lục kèm theo Quy chế phối hợp 946/QCPH-BYT-TCTK 28/08/2017
07/QyĐ_CTK Thi đua Quy định về việc công nhận Danh hiệu thi đua và phân loại CB-CC hàng năm 17/02/2017
08/QĐ-CTK Chương trình, Kế hoạch Về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công 17/02/2017
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt