Văn bản

Văn bản qui phạm pháp luật

Trước
1
2
3
4
5
[6]
7
8
9
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
49/2013/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương 14/05/2013
45/2013/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định chi tiết 1 số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động 10/05/2013
43/2013/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định 43/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định chi tiết Điều 10 của luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 10/05/2013
36/2013/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 22/04/2013
21/2013/QĐ-UBND Lĩnh vực khác Quyết định ban hành quy định về việc cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài 09/04/2013
677/QĐ-TCTK Lĩnh vực khác Quyết định ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê 29/11/2012
26/2012/QH13 Lĩnh vực khác Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 22/11/2012
587/QĐ-TCTK Lĩnh vực khác Quyết định về việc xây dựng kế hoạch, quản lý, tổ chức, đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê. 22/10/2012
803/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Quyết định về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia 28/06/2012
12/2012/QH13 Lĩnh vực khác Luật Công đoàn 20/06/2012

Văn bản chỉ đạo và điều hành

Trước
[1]
2
3
4
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 Tổ chức Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 13/03/2020
QĐ số 06/QĐ-CTK ngày 06/01/2020 Tài Chính Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sảng công 06/01/2020
CV số 1127/TCTK/TKQG Lĩnh vực khác V/v hướng dẫn sử dụng khái niệm khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ gia đình 13/09/2019
01/QĐ-CTK Chính sách Quyết định ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí các cuộc điều tra thống kê 07/01/2019
2213/QĐ-UBND Chương trình, Kế hoạch Quyết định về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh 16/10/2017
6263/KH-UBND Chương trình, Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 21/09/2017
946/QCPH-BYT-TCTK Chương trình, Kế hoạch Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê 28/08/2017
946/QCPH-BYT-TCTK Chương trình, Kế hoạch Các phụ lục kèm theo Quy chế phối hợp 946/QCPH-BYT-TCTK 28/08/2017
07/QyĐ_CTK Thi đua Quy định về việc công nhận Danh hiệu thi đua và phân loại CB-CC hàng năm 17/02/2017
08/QĐ-CTK Chương trình, Kế hoạch Về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công 17/02/2017
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt