Văn bản

Văn bản qui phạm pháp luật

Trước
1
2
3
4
[5]
6
7
8
9
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
65/2013/QĐ-TTg Tổ chức Quyết định sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư 11/11/2013
2241/QĐ-UBND Lĩnh vực khác Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến 2020 07/11/2013
51/2013/QĐ-UBND Lĩnh vực khác Ban hành quy chế phối hợp hậu kiểm doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 28/10/2013
41/2013/TT-BNNPTNT Lĩnh vực khác Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 04/10/2013
447/QĐ-UBDT Lĩnh vực khác V/v Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã Khu vực I, Khu vực II, Khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 19/09/2013
Nghị định 79/2013/NĐ-CP Lĩnh vực khác Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê 19/07/2013
65/2013/NĐ-CP Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 27/06/2013
66/2013/NĐ-CP Lĩnh vực khác Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 27/06/2013
05/2013/TT-BNV Lĩnh vực khác Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 25/06/2013
34/2013/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước 04/06/2013

Văn bản chỉ đạo và điều hành

Trước
[1]
2
3
4
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 Tổ chức Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 13/03/2020
QĐ số 06/QĐ-CTK ngày 06/01/2020 Tài Chính Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sảng công 06/01/2020
CV số 1127/TCTK/TKQG Lĩnh vực khác V/v hướng dẫn sử dụng khái niệm khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ gia đình 13/09/2019
01/QĐ-CTK Chính sách Quyết định ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí các cuộc điều tra thống kê 07/01/2019
2213/QĐ-UBND Chương trình, Kế hoạch Quyết định về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh 16/10/2017
6263/KH-UBND Chương trình, Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 21/09/2017
946/QCPH-BYT-TCTK Chương trình, Kế hoạch Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê 28/08/2017
946/QCPH-BYT-TCTK Chương trình, Kế hoạch Các phụ lục kèm theo Quy chế phối hợp 946/QCPH-BYT-TCTK 28/08/2017
07/QyĐ_CTK Thi đua Quy định về việc công nhận Danh hiệu thi đua và phân loại CB-CC hàng năm 17/02/2017
08/QĐ-CTK Chương trình, Kế hoạch Về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công 17/02/2017
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt