Văn bản

Văn bản qui phạm pháp luật

Trước
1
2
3
[4]
5
6
7
8
9
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
22/CT-TTg Chương trình, Kế hoạch Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 05/08/2014
65/2014/NĐ-CP Thi đua Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 01/07/2014
1049/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn 26/06/2014
71/2014/TTLT-BTC-BNV Lĩnh vực khác Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước 30/05/2014
57/2014 /TT-BTC Chính sách Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 06/05/2014
230/QĐ-TCTK Tổ chức Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 02/04/2014
276/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Quyết định Về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 12/KL-TW ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10/KL-TW của Bộ Chính trị (khóa IX) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011 - 2020 18/02/2014
134/NQ-CP Lĩnh vực khác Nghị quyết Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn để mở rộng địa giới hành chính các thị trấn Lạc Dương thuộc huyện Lạc Dương, thị trấn Di Linh thuộc huyện Di Linh, thị trấn Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 29/12/2013
39/2013/QH13 Thi đua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 16/11/2013
53/2013/QH13 Lĩnh vực khác Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 11/11/2013

Văn bản chỉ đạo và điều hành

Trước
[1]
2
3
4
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 Tổ chức Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 13/03/2020
QĐ số 06/QĐ-CTK ngày 06/01/2020 Tài Chính Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sảng công 06/01/2020
CV số 1127/TCTK/TKQG Lĩnh vực khác V/v hướng dẫn sử dụng khái niệm khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ gia đình 13/09/2019
01/QĐ-CTK Chính sách Quyết định ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí các cuộc điều tra thống kê 07/01/2019
2213/QĐ-UBND Chương trình, Kế hoạch Quyết định về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh 16/10/2017
6263/KH-UBND Chương trình, Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 21/09/2017
946/QCPH-BYT-TCTK Chương trình, Kế hoạch Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê 28/08/2017
946/QCPH-BYT-TCTK Chương trình, Kế hoạch Các phụ lục kèm theo Quy chế phối hợp 946/QCPH-BYT-TCTK 28/08/2017
07/QyĐ_CTK Thi đua Quy định về việc công nhận Danh hiệu thi đua và phân loại CB-CC hàng năm 17/02/2017
08/QĐ-CTK Chương trình, Kế hoạch Về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công 17/02/2017
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt