Văn bản

Văn bản qui phạm pháp luật

Trước
1
[2]
3
4
5
6
7
8
9
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
109/2016/TT-BTC Chính sách Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia 30/06/2016
72/2015/QĐ-UBND Lĩnh vực khác Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 25/12/2015
89/2015/QH13 Thống kê Luật Thống kê 23/11/2015
59/2015/QĐ-TTg Chính sách Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 19/11/2015
58/2015/QĐ-TTg Chính sách Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước... 17/11/2015
1026/QĐ-TCTK Thống kê Quyết định ban hành Quy định biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trong nước 26/10/2015
08/2015/TT-BKHĐT Thi đua Về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 28/09/2015
81/2015/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước 18/09/2015
Thông tư số 05/2015/TT-TTCP Chính sách ngày 10/9/2015 Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra (Thay thế Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP ngày 22/12/2008 của Thanh tra về việc ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra) 10/09/2015
1161/QĐ-TTg Thống kê Quyết định Phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016- 2020 23/07/2015

Văn bản chỉ đạo và điều hành

Trước
[1]
2
3
4
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 Tổ chức Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 13/03/2020
QĐ số 06/QĐ-CTK ngày 06/01/2020 Tài Chính Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sảng công 06/01/2020
CV số 1127/TCTK/TKQG Lĩnh vực khác V/v hướng dẫn sử dụng khái niệm khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ gia đình 13/09/2019
01/QĐ-CTK Chính sách Quyết định ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí các cuộc điều tra thống kê 07/01/2019
2213/QĐ-UBND Chương trình, Kế hoạch Quyết định về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh 16/10/2017
6263/KH-UBND Chương trình, Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 21/09/2017
946/QCPH-BYT-TCTK Chương trình, Kế hoạch Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê 28/08/2017
946/QCPH-BYT-TCTK Chương trình, Kế hoạch Các phụ lục kèm theo Quy chế phối hợp 946/QCPH-BYT-TCTK 28/08/2017
07/QyĐ_CTK Thi đua Quy định về việc công nhận Danh hiệu thi đua và phân loại CB-CC hàng năm 17/02/2017
08/QĐ-CTK Chương trình, Kế hoạch Về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công 17/02/2017
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt