Văn bản

Văn bản qui phạm pháp luật

Trước
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1233/QĐ-TCTK ngày 08/8/2019 Thi đua Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê 08/08/2019
8861/KH-UBND Chính sách Kế hoạch thực hiện Nghị quyết sơ 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 24/10/2017 của Tỉnh ủy... 29/12/2017
QĐ 1721/QĐ-BKHĐT Thi đua Quyết định về việc ban hành quy chế xét sáng kiến và quy định về tổ chức hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ kế hoạch và Đầu tư 27/11/2017
643/QĐ-TTg Thống kê Quyết định phê duyệt đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 11/05/2017
Phụ lục kèm theo QĐ 643/QĐ-TTg Thống kê Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 11/05/2017
886/QĐ-TCTK Tài Chính Quyết định Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Tổng cục Thống kê 30/12/2016
888/QĐ-TCTK Tài Chính Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính của Tổng cục Thống kê 30/12/2016
889/QĐ-TCTK Tài Chính Quyết định Ban hành quy định thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do Tổng cục Thống kê quản lý. 30/12/2016
94/2016/NĐ-CP Thống kê Quy định chi và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê 01/07/2016
95/2016/NĐ-CP Thống kê Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 01/07/2016

Văn bản chỉ đạo và điều hành

Trước
1
2
3
[4]
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
22/QĐ-CTK Lĩnh vực khác Ban hành Quy trình áp dụng trong các cuộc điều tra thống kê do Cục Thống kê Lâm Đồng tiến hành 13/06/2013
437/QyĐ-CTK Lĩnh vực khác QUY ĐỊNH Về việc gửi, nhận, xử lý văn bản trên hệ thống thư điện tử công vụ của Cục Thống kê Lâm Đồng 11/06/2013
13/QĐ -TCTK Lĩnh vực khác Chương trình hành động tăng cường Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 07/01/2013
68/QĐ-CTK Lĩnh vực khác Quyết định ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Cục Thống kê Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015 07/11/2012
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt