Văn bản

Văn bản qui phạm pháp luật

Trước
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1233/QĐ-TCTK ngày 08/8/2019 Thi đua Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê 08/08/2019
8861/KH-UBND Chính sách Kế hoạch thực hiện Nghị quyết sơ 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 24/10/2017 của Tỉnh ủy... 29/12/2017
QĐ 1721/QĐ-BKHĐT Thi đua Quyết định về việc ban hành quy chế xét sáng kiến và quy định về tổ chức hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ kế hoạch và Đầu tư 27/11/2017
643/QĐ-TTg Thống kê Quyết định phê duyệt đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 11/05/2017
Phụ lục kèm theo QĐ 643/QĐ-TTg Thống kê Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 11/05/2017
886/QĐ-TCTK Tài Chính Quyết định Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Tổng cục Thống kê 30/12/2016
888/QĐ-TCTK Tài Chính Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính của Tổng cục Thống kê 30/12/2016
889/QĐ-TCTK Tài Chính Quyết định Ban hành quy định thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do Tổng cục Thống kê quản lý. 30/12/2016
94/2016/NĐ-CP Thống kê Quy định chi và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê 01/07/2016
95/2016/NĐ-CP Thống kê Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 01/07/2016

Văn bản chỉ đạo và điều hành

Trước
1
2
[3]
4
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
76/QĐ-CTK Thống kê Giao kế hoạch chuyên môn và điểm thi đua năm 2016 các Phòng 23/09/2015
75/QĐ-CTK Thi đua Ngày 22/9/2015 Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng đã ký Quyết định về việc ban hành Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua (Thay thế cho Quyết định số 28/QĐ-CTK ngày 27/3/2012 của Cục Thống kê Lâm Đồng) 22/09/2015
Thống kê 21/08/2015
70/QD-CTK Thống kê Quyết định ban hành IO9001_2008 của Cục Thống kê Lâm Đồng 21/08/2015
04/2015/QĐ-UBND Lĩnh vực khác V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Lâm Đồng 29/01/2015
1433/QĐ-TCTK Thống kê V/v Sửa đổi quy chế quản lý, sử dụng hộp thư điện tử Tổng cục Thống kê 27/12/2014
58/QĐ-CTK Thống kê V/v giao kế hoạch và điểm thi đua năm 2015 10/11/2014
3799/UBND-TH Chương trình, Kế hoạch V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08/7/2014 về Phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2014 của Chính Phủ 24/07/2014
1549/QĐ-UBND Thống kê Quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 22/07/2014
65/QĐ-CTK Lĩnh vực khác Quyết định của Cục Thống kê Lâm Đồng về việc giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2014 đối với các phòng, Chi cục Thống kê huyện, thành phố trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng. 15/11/2013
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt