Văn bản

Văn bản qui phạm pháp luật

Trước
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1233/QĐ-TCTK ngày 08/8/2019 Thi đua Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê 08/08/2019
8861/KH-UBND Chính sách Kế hoạch thực hiện Nghị quyết sơ 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 24/10/2017 của Tỉnh ủy... 29/12/2017
QĐ 1721/QĐ-BKHĐT Thi đua Quyết định về việc ban hành quy chế xét sáng kiến và quy định về tổ chức hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ kế hoạch và Đầu tư 27/11/2017
643/QĐ-TTg Thống kê Quyết định phê duyệt đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 11/05/2017
Phụ lục kèm theo QĐ 643/QĐ-TTg Thống kê Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 11/05/2017
886/QĐ-TCTK Tài Chính Quyết định Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Tổng cục Thống kê 30/12/2016
888/QĐ-TCTK Tài Chính Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính của Tổng cục Thống kê 30/12/2016
889/QĐ-TCTK Tài Chính Quyết định Ban hành quy định thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do Tổng cục Thống kê quản lý. 30/12/2016
94/2016/NĐ-CP Thống kê Quy định chi và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê 01/07/2016
95/2016/NĐ-CP Thống kê Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 01/07/2016

Văn bản chỉ đạo và điều hành

Trước
1
[2]
3
4
Tiếp
   Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
09/QĐ-CTK Chương trình, Kế hoạch Ban hành chương trình hành động Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2017 17/02/2017
02/QĐ-CTK Thi đua Quyết định ban hành Quy chế sáng kiến và hoạt động sáng kiến của Hội đồng sáng kiến Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 03/01/2017
10068/QCPH-BNNPTNN-TCTK Thống kê Quy chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tổng cục Thống kê về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê 28/11/2016
43/2016/QĐ-TTg Thống kê Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 17/10/2016
605/QĐ-TCTK Thi đua Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Tổng cục Thống kê và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thống kê 25/08/2016
50/QĐ-CTK Thống kê V/v ban hành các quy trình áp dụng trong các cuộc điều tra thống kê 03/06/2016
1573/UBND-TH1 Lĩnh vực khác V/v thông báo danh sách xã đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016 29/03/2016
1458/UBDT-VP135 Lĩnh vực khác V/v hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 31/12/2015
6221/UBND-TH Thống kê V/v triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã. 13/10/2015
77/QĐ-CTK Thống kê Giao kế hoạch chuyên môn và điểm thi đua năm 2016 các Chi cục 24/09/2015
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt