Ấn phẩm đã phát hành
Trước
1
[2]
Tiếp
Kết quả chủ yếu Điều tra dân số và KHHGĐ 1/4/2012
Ấn phẩm "Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2012 tỉnh Lâm Đồng các kết quả chủ yếu" dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình (BĐDS-KHHGĐ) 1/4/2012 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.
Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2012 tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm "Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2012 tỉnh Lâm Đồng" dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc khảo sát mức sống dân cư năm 2012 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.
Thực trạng lao động và việc làm tỉnh Lâm Đồng 2012
Ấn phẩm “Thực trạng Lao động và việc làm tỉnh Lâm Đồng 2012” dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc điều tra lao động và việc làm năm 2012 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.
Kết quả Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011
Theo quy định của Phương án Tổng điều tra, Cục Thống kê Lâm Đồng thay mặt Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh công bố Báo cáo chính thức kết quả Tổng điều tra để các cấp, các ngành thống nhất sử dụng. Báo cáo này được chia thành 2 phần như sau:
Trước
1
[2]
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt