Điều tra thống kê 2012
Trước
[1]
Tiếp
Các kết quả chủ yếu điều tra Biến động dân số- Kế hoạch hóa gia đình 1/4/2012
Vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2012 dân số Lâm Đồng có 1.229.647 người (tăng 13.121 người so với 1/4/2011), đứng thứ 25 (năm 2009 đứng thứ 36) so cả nước và thứ 3 so vùng Tây Nguyên. Lâm Đồng xếp sau tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai (cả nước: 88.526.883 người, Tây Nguyên: 5.338.434 người).
Tóm tắt các kết quả chủ yếu điều tra Lao động - việc làm năm 2012
Năm 2012, tỉnh Lâm Đồng có 7.338 người thất nghiệp, trong đó khu vực thành thị là 4.564 người, chiếm 62,2% và số nữ là 4.161 người, chiếm 56,7% tổng số người thất nghiệp.
Tóm tắt các kết quả chủ yếu Khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2012
Qui mô nhân khẩu bình quân/1 hộ tiếp tục giảm, đến năm 2012 nhân khẩu bình quân 1 hộ chung cả tỉnh là 4,05 người (năm 2002: 4,83 người, năm 2004: 4,65 người, năm 2006: 4,61 người, năm 2008: 4,39 người, năm 2010: 4,08 người). Qui mô hộ gia đình khu vực thành thị và nông thôn cũng có xu hướng tương tự. Nhân khẩu bình quân (NKBQ) 1 hộ dân cư thuộc khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị, của hộ dân cư nghèo cao hơn hộ giàu.
Trước
[1]
Tiếp
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt