Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2020 huyện Cát Tiên
Trích từ báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Cát Tiên

 Trong 9 tháng đầu năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã có tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng và chính quyền, đoàn thể cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể nhân dân , tình hình kinh tế - xã hội huyện cơ bản được duy trì và tiếp tuc phát triển:  

- Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt khá, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách, ước đạt 27.509 triệu đồng, đạt 98,74% KH tỉnh, 86,49% KH huyện và tăng 40,12% so với cùng kỳ; trong đó thuế, phí 17.209 triệu đồng, đạt 80,95% KH tỉnh,  68,28% KH huyện và tăng 14,30% so cùng kỳ. Trong đó: thuế, phí là 22.205 triệu đồng); các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, xã hội môi trường đều đạt và vượt kế hoạch, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020.

I. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

1.     Trồng trọt:

1.1. Sản xuất cây hàng năm.

Tổng diện tích gieo trồng 19.770,2 ha/20.051 ha, đạt 98,6% so với kế hoạch. Trong đó: Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 4.673,5 ha/5.000 ha, đạt 93,5% so với kế hoạch và chiếm 23,6% diện tích sản xuất nông nghiệp. Tổng sản lượng lương thực 51.526,8 tấn, đạt 87,3% so với kế hoạch.

- Cây lúa: Diện tích gieo trồng 9.042 ha, đạt 100,2% so với kế hoạch. Diện tích thu hoạch 7.655 ha; năng suất bình quân 65 tạ/ha; sản lượng đạt 49.752,8 tấn, đạt 88% so với kế hoạch. Sản lượng lúa giống liên kết tiêu thụ cho các công ty ước đạt 2.980 tấn; có 65 tấn lúa và 4.770 tấn gạo được đóng bao bì nhãn hiệu tập thể Lúa - Gạo Cát Tiên.

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng 929 ha/1.015 ha, đạt 91,5% so với kế hoạch; diện tích thu hoạch 829 ha năng suất bình quân 69,7 tạ/ha; sản lượng 5.774 tấn.

- Cây dược liệu: Liên kết với công ty cổ phần Ladopha sản xuất cây Diệp hạ châu theo quy trình GACP với diện tích 15 ha/20 ha; diện tích thu hoạch 15 ha, năng suất đạt 34 tạ/ha, sản lượng 51 tấn.

1.2. Sản xuất cây lâu năm

- Cây điều: diện tích 6.334 ha, trong đó: điều kinh doanh  5.572,8 ha, năng suất bình quân 7,6 tạ/ha, sản lượng 4.239,7 tấn; thực hiện chuyển đổi, tái canh cây điều 264,5 ha; chuyển đổi từ đất trồng điều, vườn hộ, vườn tạp 160,1 ha.

- Cây dâu tằm hiện có 285 ha.Tiếp tục mở rộng diện tích, nâng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 05 triệu đồng/ha để khuyến khích trồng dâu nuôi tằm.

* Duy trì thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện; hiện nay có 19 chuỗi liên kết (trong 9 tháng đầu năm 2020 đã phát triển mới 04 chuỗi liên kết).

* Chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng. Trong 9 tháng đầu năm 2020, không phát sinh dịch bệnh trên cây trồng.

1.3. Chăn nuôi

Tổng đàn trâu: 512 con; đàn bò: 8.886 con; đàn dê: 173 con; đàn gia cầm: 175.966 con; đối với đàn heo còn 16.945 con (so với cùng kỳ năm 2019, đàn trâu giảm 149 con, đàn bò giảm 971 con; đàn heo giảm 961 con).

1.4. Thủy lợi, phòng chống thiên tai

Tổng chiều dài kênh mương được kiến cố hóa 162,33/255 km, tăng 1,13 km so với cùng kỳ, tỷ lệ kiên cố hóa đạt 63,66%; nâng tỷ lệ diện tích chủ động nước tưới 14.651/20.051 ha, tỷ lệ đạt 73,07%.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện xảy ra 03 đợt thiên tai (do mưa lớn, giông tố, sét vào ngày 01/6, ngày 19/6 và 27/8); tổng thiệt hại các đợt thiên tai khoảng 918,58 triệu đồng.

2. Lâm nghiệp

Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm tra rừng, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép. Trong 9 tháng toàn huyện không xảy ra cháy rừng; có 19 vụ vi phạm Lâm luật, trong đó: Hạt Kiểm lâm huyện phát hiện và xử lý 05 vụ vi phạm ,Vườn Quốc gia Cát Tiên xử lý 14 vụ vi phạm, tăng 03 vụ so với cùng kỳ.

Thực hiện tốt công tác giao khoán, QLBVR theo chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng; công tác trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2020 được quan tâm, hiện đã thực hiện xong công tác trồng cây phân tán với tổng số cây đã trồng là 1.700 cây, đạt 100% kế hoạch. Thực hiện rà soát quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 03 loại rừng theo Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh những thiếu sót, bất cập nhằm phù hợp với diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Tổng diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 là 24.936 ha.

3. Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2020. Phối hợp với MTTQVN huyện triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc, hướng dẫn các xã giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt được; hướng dẫn xã Đức Phổ xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu để đến cuối năm 2020 huyện Cát Tiên có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời chỉ đạo mỗi xã xây dựng một tuyến đường hoa đặc trưng nhằm tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp.

Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc tiến độ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hồ sơ huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

II. Sản xuất Công nghiệp, vận tải, thương mại – dịch vụ và du lịch.

- GTSX công nghiệp tháng 9/2020 theo giá so sánh năm 2010 đạt 14.157 triệu đồng , 9 tháng 126.994 triệu đồng, tăng 5,65% so CK;  theo giá hiện hành tháng 9 ước đạt 22.154 triệu đồng, 9 tháng 199.487 triệu đồng, tăng 8,96% so CK.

- Khối lượng vận chuyển hàng hóa đường bộ tháng 9 đạt 38.760 tấn, giảm 8,6% so với tháng trước, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Doanh thu 4.259 triệu, giảm 7,7% so tăng 19% so với cùng kỳ. Cộng dồn 9 tháng vận chuyển 335.030 tấn, tăng 1,7% so CH. Doanh thu  37.282 triệu, tăng 1,8% so với cùng kỳ.

        Khối lượng vận chuyển hành khách đường bộ tháng 9 là 35.280 lượt người, giảm 7,5% so với tháng , tăng 5,8% so với cùng kỳ; Doanh thu 5.270 triệu, giảm 4,3% so với tháng trước, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Cộng dồn từ 9 tháng 310.420 lượt HK, tăng 2,3% so CK. Doanh thu 48.379 triệu tăng 2,6% so với cùng kỳ.     

       Khối lượng vận chuyển hành khách đường sông tháng 9 là 5.900 lượt người giảm 3,3% so với tháng , tăng 9,7% so với cùng kỳ. Doanh thu 27,01 triệu đồng, giảm 4,3% so với tháng trước và tăng 9,6% so với cùng kỳ. Cộng dồn 9 tháng  vận chuyển  54.360 lượt HK tăng 2,1% cùng kỳ năm trước, doanh thu ước đạt 248 triệu tăng 2,3% so với cùng kỳ.

- Hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn tương
đối ổn định. Thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh, chống hàng lậu,
hàng giả, kém chất lượng, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020; nhìn
chung tình hình hàng hóa, giá cả các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau tết
ổn định. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020.

Phối hợp với Vườn Quốc gia Cát Tiên, Bảo tàng Lâm Đồng tổ chức giới thiệu, đón tiếp khách tham quan du lịch. 9 tháng toàn huyện đón 7.200 lượt khách, trong đó: có 4.500 lượt khách đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên, 3.000 lượt khách đến Khu Di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu VI .

III. Đầu tư xây dựng

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện 9 tháng  297.062,2 triệu đồng/197 lượt danh mục công trình. Trong đó: chuyển tiếp là 172.871,9 triệu đồng/74 lượt danh mục công trình; đầu tư mới là 124.190,3 triệu đồng/123 lượt danh mục công trình. Ước giá trị giải ngân thanh toán và tạm ứng là 179.189,9 triệu đồng, đạt 60,32% kế hoạch vốn. Tập trung phát triển hệ thống giao thông nông thôn; trong 9 tháng đầu năm 2020 ước thực hiện cứng hóa khoảng 11 km, đạt 73,33% kế hoạch năm. Nguồn ngân sách tỉnh, Chương trình mục tiêu và các nguồn khác: 215.750,2 triệu đồng/83 lượt danh mục công trình. Trong đó vốn chuyển tiếp: 132.595,4 triệu đồng/34 lượt danh mục công trình và khởi công mới: 83.154,8 triệu đồng/49 lượt danh mục công trình. Ước giá trị giải ngân thanh toán và tạm ứng là 114.750 triệu đồng, đạt 53,19% kế hoạch vốn. Nguồn ngân sách huyện: 81.312 triệu đồng/111 lượt danh mục công trình. Trong đó vốn chuyển tiếp: 40.276,5 triệu đồng/40 lượt danh mục công trình và khởi công mới: 41.035,5 triệu đồng/74 lượt danh mục công trình. Giá trị giải ngân thanh toán và tạm ứng là 64.439,9 triệu đồng, đạt 79,25% kế hoạch vốn.

IV. Tài chính ngân sách - tín dụng

1.Tài chính

Tổng thu NSNN 9 tháng 27.509 triệu đồng, đạt 98,74% KH tỉnh, 86,49% KH huyện và tăng 40,12% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuế phí 17.209 triệu đồng, đạt 80,95% KH tỉnh,  68,28% KH huyện và tăng 14,3% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương  327.051 triệu đồng, đạt 84,03% KH tỉnh, đạt 83,18% KH huyện; tăng 1,34% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương  315.117 triệu đồng, đạt 80,96% KH tỉnh, đạt 80,15% KH huyện; tăng 8,60% so với cùng kỳ.

2. Tín dụng

Tổng dư nợ của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ước đến ngày 30/9/2020 là 590.000 triệu đồng, tăng 66.000 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện ước đến tháng 30/9/2020 dư nợ ủy thác qua các hội đoàn thể đạt 250.497 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 18.375 triệu đồng, so với đầu năm tăng 11.381 triệu đồng; trong đó nợ quá hạn là 484 triệu đồng chiếm 0,19% tổng dư nợ.

V. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội.

1. Văn hóa-Thông tin-Thể thao:

Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị, các
ngày lễ lớn, các hoạt động của địa phương. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Giải Võ thuật cổ truyền trẻ Lâm Đồng năm 2020 tại huyện Cát Tiên. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ khác.

2.Giáo dục-Đào tạo.

Hoàn thành chương trình học của năm học 2019-2020; tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số học sinh tham dự thi là 373 học sinh, trong đó 04 thí sinh tự do; kết quả có 371/373 thí sinh đậu tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 99,46%.

Trong 9 tháng có thêm 02 trường được công nhân đạt chuẩn quốc gia (Trường TH Lê Hồng Phong và Trường THCS Tiên Hoàng), đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện lên 33/37 trường, tỷ lệ 89,2%.

3.Y tế

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn, trong 9 tháng đầu năm 2020 tổng số lần khám bệnh là 67.683/95.000 lượt, có 2.530 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt 43%.

Trong 9 tháng đầu năm 2020 ghi nhận 07 ca sốt xuất huyết, 02 ca sốt rét, 30 ca quai bị, 01 ca tay chân miệng, 01 ca sởi, 06 ca thuỷ đậu; bệnh nhân được cách ly và điều trị kịp thời không có trường hợp nào tử vong do dịch bệnh.

Công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện được tăng cường, nhất là trong dịp lễ, tết, các sự kiện lớn của địa phương; trong 9 tháng tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91%.

4. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Trong 9 tháng đầu năm 2020 có 71 hộ đăng ký thoát nghèo, đạt 116,39% kế hoạch và 101 hộ đăng ký thoát cận nghèo, đạt 102,02% kế hoạch.

Công tác bảo trợ xã hội: Chi trợ cấp 9 tháng đầu năm 2020, tổng số tiền chi trả là 5.719 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí mai táng cho 51 đối tượng với tổng kinh phí 275,4 triệu đồng; hỗ trợ đột xuất cho 13 đối tượng chết bất khả kháng với tổng số tiền là 70,2 triệu đồng; thăm và tặng quà 53 cụ tròn 90 tuổi và 06 cụ tròn 100 tuổi với tổng số tiền là 48,4 triệu đồng.

- Thực hiện chế độ chính sách người có công: Trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng số tiền chi trả cho các đối tượng chính sách người có công là 13.421 triệu đồng.

- Công tác chăm lo đối tượng nhân dịp Tết nguyên đán 2020: Chi trợ cấp Tết nguyên đán theo Quyết định 2647/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh, tổng số tiền là 1.133,7 triệu đồng; Chi quà cho các gia đình chính sách theo Văn bản số 1165/SLĐTBXH-NCC ngày 25/11/2019 của Sở LĐTBXH 813 xuất, số tiền 121,8 triệu đồng; trợ cấp cứu đói từ nguồn ngân sách các xã 64,2 triệu đồng; tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo do Quỹ vì người nghèo UBMTTQVN tổng số tiền 36,7 triệu đồng; chi thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng bị nhiễm chất độc màu da cam, số tiền 39,3 triệu đồng/113 xuất. Tổng kinh phí đã hỗ trợ các đối tượng là 3.750,75 triệu đồng.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động tiếp tục được quan tâm, đến nay đã mở 07 lớp nghề/191 người tham gia; giải quyết việc làm mới 970 lao động, đạt 49,74% so với nghị quyết và có 09 lao động tham gia xuất khẩu lao động (tại thị trường Nhật Bản 07; Đài Loan 02 lao động).

       * Về tai nạn giao thông: 9 tháng có 21 vụ. làm 5 người chết, 22 người bị thương, thiệt hại tài sản 125 triệu. Nguyên nhân do uống rượu say không làm chủ được tốc độ,  đi sai làn đường quy định… nên xảy ra va chạm.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt