Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2020 huyện Di Linh
Trích từ báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Di Linh

 1. Sản xuất nông nghiệp:

   a. Trồng trọt

Tình hình sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2020 tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu kế hoạch giao được các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; các giải pháp về công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thực hiện đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả.

           - Sản xuất vụ đông xuân: Toàn huyện gieo cấy được 1.123 ha, đạt  105,94% kế hoạch, diện tích mất trắng do hạn hán là 21,5 ha, diện tích thu hoạch 1.101,5 ha, năng suất lúa đạt 51,7 tạ/ha, sản lượng lúa được 5.69,76 tấn, đạt 103,9% kế hoạch, tăng 5,42% so với cùng kỳ năm 2019; rau các loại được 310,3 ha, năng suất đạt 117,27 tạ/ha, sản lượng rau thu được 3.071 tấn;  diện tích trồng cỏ phát triển chăn nuôi 111,4 ha, diện tích bắp làm thức ăn cho gia súc 12,9 ha.

- Sản xuất vụ hè thu: Tổng diện tích gieo trồng vụ hè thu toàn huyện đã gieo trồng được 1.428,4 ha cây hàng năm, bằng 97,28% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó diện tích ngô gieo trồng được 750 ha, đạt 83,3% kế hoạch, tăng 7,14% so cùng kỳ, Dự ước năng suất ngô đạt 55,0 tạ/ha, sản lượng thu được 4.125 tấn tăng 7,14% so với cùng kỳ 2019; diện tích rau gieo trồng được 361 ha, năng suất rau đạt 130 tạ/ha, sản lượng rau thu được 4.354 tấn, tăng 31,5% so với cùng kỳ; đậu các loại 60 ha, năng suất đậu đạt 14,67 tạ/ha, sản lượng thu được 88 tấn, cây lạc trồng được 34,4 ha, năng suất đạt 14,0tạ/ha, sản lượng thu được 48,16 tấn.

           - Sản xuất vụ mùa: Đến nay đã gieo trồng được 3.137,1 ha, đạt 102,0% kế hoạch, tăng 3,49% so với cùng kỳ 2019. Trong đó cây lúa nước vụ mùa đã gieo trồng được 2.069,0 ha,  đạt 98,5% kế hoạch, tăng 4,6% so vụ mùa 2019. Dự ước năng suất lúa  đạt 53,0 tạ/ha, sản lượng thu được 10.965 tấn, đạt 93,2% kế hoạch đề ra, tăng 7,18% so với cùng kỳ; cây ngô vụ 2 ước gieo trồng  được 400 ha,  rau đậu các loại gieo trồng được 326 ha.

           - Tổng diện tích cây lâu năm toàn huyện hiện có 52.566,7 ha, tăng 0,28% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó :

+ Cây cà phê được xác định là cây trồng chính trên địa bàn huyện, với diện tích ổn định là 44.598 ha, chiếm 89,65% diện tích cây lâu năm toàn huyện, năm nay huyện vẫn thực hiện chủ trương thâm canh cây cà phê để tăng năng suất. Đến nay toàn huyện đã đã thực hiện tái canh được 1.829,8 ha,  đạt 76,2% kế hoạch đề ra, trong đó cải tạo được 923,8 ha,  trồng tái canh được 906 ha. Tổng diện tích cà phê toàn huyện 44.598 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 43.108 ha, dự ước năng suất đạt 31,0 tạ/ha, sản lượng thu được 133.634 tấn, tăng 1,75% so với cùng kỳ năm trước.

+ Cây chè diện tích hiện có 467,7 ha, chiếm gần 1,5% diện tích cây lâu năm toàn huyện. Diện tích chè cho sản phẩm 467,7 ha, ước năng suất  đạt 99,0 tạ/ha và sản lượng được 4.630 tấn chè búp tươi, tăng 0,6% so với cùng kỳ;

+ Một số cây lâu năm khác: Cây tiêu hiện có 666 ha, diện tích cho sản phẩm 580,0 ha, năng suất 35,0 tạ/ ha và sản lượng 2.030 tấn, tăng 17,29% so với cùng kỳ. Cây dâu tằm 535,0 ha, ước  năng suất đạt 325,0 tạ/ha và sản lượng được 15.925 tấn; cây ăn quả có 5.500 ha, năng suất 120,0 tạ/ha, sản lượng 25.000 tấn.

b. Chăn nuôi:  Chăn nuôi trên địa bàn huyện nhìn chung phát triển ổn định; ngành nông nghiệp huyện đã tăng cường hướng dẫn, khuyến cáo người dân tái đàn lợn và áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học một cách hợp lý, thận trọng kết hợp với thường xuyên phun thuốc khử trùng, phòng trừ bệnh định kỳ: tổng đàn heo đạt 16.600 con, đàn bò thịt đạt 5.180 con, đàn trâu đạt 820 con, đàn dê 2.837 con, đàn thỏ 3.738 con, đàn gia cầm đạt 1.400.000 con.

2- Sản xuất Lâm nghiệp: Cùng với việc chăm sóc diện tích rừng trồng, các Lâm Trường, Ban QLR tập trung công tác quản lý bảo vệ rừng, làm tốt công tác phòng chống lấn chiếm rừng và các phương án phòng chống cháy rừng mùa khô. Việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng được duy trì trên diện tích 74.250,6 ha/2.307 hộ và 8 tập thể, chiếm 90% diện tích rừng trên toàn huyện. Công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện chưa có vụ cháy rừng xảy ra.

Bên cạnh đó, cùng với việc chăm sóc diện tích rừng trồng, các đơn vị chủ rừng tập trung công tác quản lý bảo vệ rừng, làm tốt công tác phòng chống lấn chiếm rừng và các phương án phòng chống cháy mùa khô. Qua đó đã kịp thời phát hiện và các hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp, không xảy ra điểm nóng về chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng. Tuy nhiên 9 tháng, toàn huyện đã xảy ra 16 vụ vi phạm (trong đó: xử lý hành chính 15 vụ, hình sự 01 vụ), giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm trước (tương đương 23,8%), các vụ vi phạm đã được xử lý theo đúng quy định; lâm sản tịch thu gồm gỗ tròn 18,253 m3; gỗ xẻ 4,704 m3. Tổng số tiền thu nộp ngân sách là 142,17 triệu đồng.

3. Thủy sản: Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Di Linh trong 9 tháng đầu năm 2020 được duy trì trên diện tích các ao hồ có nuôi trồng thủy sản của năm trước. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện được giữ ổn định với 150,9 ha trên 900 hộ nuôi trồng. Dự ước sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm 2020 thu được 983 tấn cá các loại, tăng 3,18% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó dự ước cá trắm thu được 190 tấn, cá chép thu được 175 tấn, cá rô phi thu được 313 tấn, cá diêu hồng thu được 195 tấn, cá tầm thu được 110 tấn.

4. Sản xuất Công nghiệp:  Tình hình dịch COVID-19 đến nay cơ bản đã được khống chế nên các hoạt động sản xuất kinh doanh đang trở lại hoạt động bình thường. Sản xuất công nghiệp  trên địa bàn huyện trong tháng 8 và tháng 9 đang đi vào ổn định và phát triển trở lại. Ước tính tháng 9 năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) được 14.674,9 triệu đồng, tăng 2,01% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính 9 tháng năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp được 117.948,4 triệu đồng, bằng 97,15% so với 9 tháng năm 2019.

           5. Xây dựng cơ bản:  Năm 2020 huyện Di Linh được bố trí kế hoạch  vốn đầu tư XDCB từ các nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn chương trình mục tiêu… với tổng số kế hoạch vốn 194,478 tỷ đồng. Ước  tháng 9  thực hiện được 20,604 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc vốn ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 135,672 tỷ đồng, đạt 69,76% kế hoạch, ước giải ngân đạt 69,76% kế hoạch. Trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh là 70,673 tỷ đồng, đạt 69,31% kế hoạch, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 64,998 tỷ đồng, đạt 70,26% kế hoạch.

            6. Tài chính - Tín dụng:   Tổng thu ngân sách: Ngay từ đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, trong đó tập trung công tác kiểm tra, ngăn chặn  xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, thu hồi nợ đọng thuế và nợ đọng tiền đất; Ước tháng 9 thu ngân sách 15.320 triệu đồng đưa tổng thu ngân sách 9 tháng toàn huyện lên 165.079 triệu đồng, đạt 87,90% kế hoạch, bằng 91,14% so với cùng kỳ; trong đó thuế, phí, lệ phí thu được 97.338 triệu đồng, đạt 77,68% kế hoạch, thuế ngoài  quốc doanh thu được 26.824 triệu đồng, thu từ đất nhà đạt 62.249 triệu đồng,  thu biện pháp tài chính đạt 141 triệu đồng.

           Tổng chi ngân sách địa phương ước 9 tháng là 614.641 triệu đồng, đạt 80,28% kế hoạch, tăng 20,07% so với cùng kỳ.  Trong đó chi đầu tư phát triển ước thực hiện 132.981 triệu đồng, đạt 204,01% kế hoạch; chi thường xuyên ước thực hiện 481.660 triệu đồng, đạt 68,77% kế hoạch.

Hoạt động các chi nhánh ngân hàng và các quỹ tín dụng tiếp tục cho vay phát triển sản xuất. Ước doanh số cho vay tháng 9 là 493,355 tỷ đồng, bằng 94,12% so với cùng kỳ;  9 tháng đầu năm là 4.305,913 tỷ đồng, giảm 7,54% so với cùng kỳ năm trước; Số dư nợ 6.355,5 tỷ đồng, giảm 2,19% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện đã đáp ứng kịp thời cho nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống của nhân dân.

7. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

            - Hoạt động Tuyên truyền - Thông tin cổ động: Trong tháng các cơ quan đơn, đơn vị, UBND các xã trên địa bàn huyện thực hiện 850 m băng rôn, 440 cờ phướn và 15 lượt xe loa tuyên truyền cho các hoạt động: Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; Tuyên truyền Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6; Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12/7); Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7); Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7); Tuyên truyền Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947­27/7/2020); Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền tháng 9/2020; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lâm Đồng lần thứ VI (2020-2025).

                - Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, nhất là phong trào xây dựng thôn, khu phố văn hoá, Gia đình văn hoá, cơ quan văn hoá không ngừng triển khai và nhân rộng đã tạo được phong trào ở địa phương. Đến nay trên địa bàn huyện có 196 thôn, tổ dân phố được công nhận lần I; 144 thôn, tổ dân phố được công nhận lần 2; 70 thôn, tổ dân phố công nhận lần 3 và 19 tổ dân phố được công nhận lần 4. Bên cạnh đó, Đội kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hoá, dich vụ kinh doanh để duy trì thường xuyên tạo được trật tự kỷ cương trong lĩnh vực Văn hóa thể thao để không xảy ra vụ việc lớn nghiêm  trọng.

- Tình hình Giáo dục - Đào tạo: Tổ chức khai giảng năm học mới  2020-2021  theo đúng kế hoạch và chu đáo. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia đã được đầu tư hiệu quả. Số trường đạt chuẩn quốc gia 4 cấp học là 69/82 trường công lập đạt tỷ lệ 84,14%; trong đó có 19/23 trường mầm non, đạt 82,6%; 23/31 trường tiểu học, đạt 74,19%; 14/22 trường Trung học cơ sở, đạt 63,63%; 3/6 trường Trung học phổ thông, đạt 50,0% đạt chuẩn quốc gia.

- Nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện tốt, các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm thường trực cấp cứu, đầy đủ thuốc men, hóa chất, phương tiện phục vụ khám chữa bệnh cho người dân. Ngoài ra, ngành y tế tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý chuyên môn, nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh ở Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế cơ sở, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh được chú trọng triển khai, nhất là phòng chống dịch Covid-19, bệnh bạch hầu. Tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Công tác giảm nghèo: Hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 (1.353 hộ nghèo, 1.865 hộ cận nghèo). Hướng dẫn, đôn đốc các xã nghèo, thôn nghèo lập các kế hoạch hỗ trợ sản xuất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có đăng ký thoát nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ và Nghị quyết 67/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh. Tổ chức đoàn thăm hỏi tặng quà 6 gia đình và ủy quyền cho các xã thăm hỏi tặng quà cho 85 gia đình người có công nhân kỷ niệm 73 ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7-2020). Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm triển khai; tiếp tục rà soát chi trả các khoản hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19.

- Xây dựng nông thôn mới: Qua triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, tập trung đôn đốc, hoàn thành các tiêu chí đối với 02 xã về đích năm 2020 (Bảo Thuận, Đinh Trang Thượng); tiếp tục chỉ đạo các xã triển khai thực hiện kế hoạch. Ngoài ra ban hành Quyết định giao chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Đinh Lạc, xã nông thôn mới kiểu mẫu cho xã Hòa Ninh; giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng 14 thôn kiểu mẫu đối với 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những tháng đầu năm được giữ vững, tiếp tục được phát động phòng trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các địa bàn, đối tượng. Nhìn chung tình hình an ninh chính trị  được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt