Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 huyện Cát Tiên
Trích từ báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Cát Tiên

I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN.

1. Nông nghiệp

1.1. Trồng trọt

Tổng diện tích gieo trồng 18.344 ha/20.051 ha, đạt 91,5% kế hoạch và tăng 0,1% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực 30.522 tấn, đạt 48% kế hoạch và tăng 4,5% so với cùng kỳ.

* Cây lương thực: Diện tích gieo trồng 8.499 ha, đạt 84,7% kế hoạch và tăng 0,7% so cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lúa: Diện tích gieo trồng 7.649 ha, đạt 84,8% kế hoạch và tăng 0,7% so với cùng kỳ. Diện tích thu hoạch 4.069 ha; năng suất bình quân 67,6 tạ/ha; sản lượng đạt 27.492 tấn, đạt 48,6% kế hoạch và tăng 5,4% so với cùng kỳ. Sản lượng gạo đóng bao bì mang nhãn hiệu “Lúa - Gạo Cát Tiên” đạt 4.160 tấn.

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng 850 ha, đạt 83,7% kế hoạch, tăng 7,2% so với cùng kỳ; diện tích thu hoạch: 425 ha, năng suất bình quân 71,3 tạ/ha; sản lượng 3.030 tấn.

* Cây rau xanh các loại: diện tích 443 ha, đạt 86% kế hoạch; triển khai xây dựng 03 mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới ứng dụng công nghệ cao và 01 mô hình trồng hoa ôn đới để đánh giá làm định hướng phát triển nhân rộng.

* Cây công nghiệp ngắn ngày:

- Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 130,5 ha, đạt 89,1% kế hoạch, giảm 21,6% so với cùng kỳ; diện tích thu hoạch 71,5 ha, năng suất đạt 7,4 tạ/ha, sản lượng 53,1 tấn.

- Cây dược liệu: Diệp hạ châu 11 ha, đạt 55% kế hoạch, giảm 12,7% so với cùng kỳ;  hoạch 11 ha, năng suất 33,9 tạ/ha, sản lượng 37,3 tấn.

* Cây hàng năm khác: Diện tích  787ha, đạt 78,9% kế hoạch. Trong đó: cỏ 498 ha, mía 58 ha, mỳ 68 ha, khoai lang 163 ha.

* Cây công nghiệp dài ngày: Tổng diện tích 8.474 ha. Trong đó:

- Cây điều: cải tạo, tái canh cây điều ghép cao sản với diện tích 200 ha, chuyển đổi diện tích cây điều kém hiệu quả sang cây trồng khác 15 ha. Tổng diện tích trồng cây điều là 6.497 ha, chiếm 77,67% diện tích cây dài ngày; diện tích cho thu hoạch là 5.573 ha, năng suất bình quân 7,6 tạ/ha, sản lượng 4.240 tấn.

- Cây dâu tằm: diện tích  275 ha; năng suất bình quân 141,1 tạ/ha, sản lượng lá dâu 3.881 tấn, sản lượng kén bình quân đạt 50 - 55 tấn/tháng.

- Cây ăn quả: 768 ha (cải tạo vườn tạp, vườn hộ 80 ha), trong đó diện tích kinh doanh là 510 ha, năng suất bình quân 73 tạ/ha, sản lượng đạt 3.723 tấn.

- Cây tiêu là 50 ha (giảm 10 ha so với cùng kỳ); cà phê 585 ha, tăng tăng 60 ha so với cùng kỳ; cây ca cao 19,7 ha, giảm 3,7 ha so với cùng kỳ; diện tích trồng cây cao su 146 ha.

1.2. Chăn nuôi

Triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh đồng bộ, quyết liệt để khống chế dịch bệnh, hiện nay tình hình dịch bệnh được kiểm soát, khống chế và đã công bố hết dịch, tình hình chăn nuôi tiếp tục phát triển.Tổng đàn bò 8.966 con, giảm 1.456 con so với cùng kỳ, đàn trâu 546 con, giảm 12,8% so với cùng kỳ ; đàn heo 16.663 con, tăng 22,9% so với cùng kỳ; đàn gà 119.561 con, tăng 23,5% ; đàn vịt 37.993 con, giảm 7,6% ; đàn ngan, ngỗng 14.785 con, tăng 21% so với cùng kỳ 2019. Đến nay trên địa bàn huyện có 22 cơ sở nuôi chim yến, tăng 15 cơ sở so với cùng kỳ.

1.3. Thủy lợi, phòng chống thiên tai

Trong 6 tháng đầu năm cơ bản không có diện tích cây trồng bị thiệt hại do hạn hán. Tiếp tục sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi và kiên cố hóa hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất; Tổng chiều dài kênh mương được kiến cố hóa 162,33/255 km, tăng 1,13 km so với cùng kỳ, tỷ lệ kiên cố hóa đạt 63,66%; nâng tỷ lệ diện tích chủ động nước tưới 14.651/20.051 ha, tỷ lệ đạt 73%. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Hồ chứa nước Đạ Sị và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

    1.4. Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng và triển khai Kế hoạch đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Trong đó xác định nhiệm vụ cụ thể thực hiện đối với từng tiêu chí, để trong năm 2020 hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc, hướng dẫn các xã giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt được; hướng dẫn xã Đức Phổ xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, để đến cuối năm 2020 huyện Cát Tiên có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời chỉ đạo mỗi xã xây dựng một tuyến đường hoa đặc trưng nhằm tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp.

Phối hợp với MTTQVN huyện triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020.

2. Lâm nghiệp

      Diện tích rừng trồng được chăm sóc 1.046,8 ha, tăng 7,7% so cùng kỳ. Diện tích rừng được giao khoán, bảo vệ 24.855,98 ha, thuộc Chương trình dịch vụ môi trường rừng:  Vườn Quốc gia (rừng đặc dụng) 20.528 ha; rừng sản xuất 4.337,98 ha (Trong đó: Hạt kiểm lâm 392,738 ha). Tổng diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 là 24.905 ha, ước 6 tháng năm 2020 chi trả số tiền là 7.533triệu đồng.

Việc chấp hành lâm luật của người dân và công tác phòng, chống cháy rừng được đảm bảo tương đối tốt. Tuy nhiên  trong 6 tháng đầu năm 2020 đã phát hiện xử lý 01 vụ, 01 đối tượng với số tiền xử phạt 05 triệu đồng, tịch thu 0,242m3 gỗ; mặt khác, 6 tháng đầu năm cũng đã xảy ra 01 vụ cháy dưới tán rừng, diện tích 0,5 ha, không gây thiệt hại tài nguyen rừng.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIÊP-XDCB-GTVT.

1.     Sản xuất công nghiệp-TTCN.

Giá trị sản xuất CN - TTCN  ( theo giá so sánh 2010) tháng 6/ 2020 ước đạt  14.823 triệu đồng, lũy kế 6 tháng 87.594 triệu đồng tăng 8% so cùng kỳ;  theo giá hiện hành ước tháng 6/2020 đạt 23,373  triệu đồng, lũy kế 6 tháng 137.967 triêu đồng, tăng 12,47%  so cùng kỳ. Trong đó:

Ngành công nghiệp chế biến tăng 12,9 % so với cùng kỳ năm trước, sản xuất đồ uống tăng  14,93% ; sản xuất trang phục tăng  6,12%;; sản xuất các sản phẩm gỗ tre nứa tăng 13,1; sản xuất tủ bàn ghế tăng 34,6% ; sản xuất nước đá tăng 29,03 % so với cùng kỳ.

     2. Xây dựng cơ bản:

     Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2020 là 181.648,4 triệu đồng/132 lượt danh mục công trình. Trong đó: chuyển tiếp là 138.934,9 triệu đồng/60 lượt danh mục công trình; đầu tư mới là 42.713,5 triệu đồng/72 lượt danh mục công trình; ước giá trị giải ngân thanh toán và tạm ứng là 98.881,3 triệu đồng, đạt 54,44% kế hoạch vốn. Trong đó:

  - Nguồn ngân sách tỉnh, chương trình mục tiêu và các nguồn khác là 110.312,4 triệu đồng/ 37 lượt danh mục công trình. Trong đó: vốn chuyển tiếp 10 .853,4 triệu đồng/ 25 lượt danh mục công trình và khởi công mới 8.459 triệu đồng/ 12 lượt danh mục công trình; ước giá trị giải ngân thanh toán và tạm ứng là 49.530,4 triệu đồng, đạt 44,90% so với kế hoạch vốn.

- Nguồn ngân sách huyện 71.336 triệu đồng/ 95 lượt danh mục công trình. Trong đó: vốn chuyển tiếp 37.081,5 triệu đồng/ 35 lượt danh mục công trình và khởi công mới 34.254,5 triệu đồng/ 60 lượt danh mục công trình; ước giá trị giải ngân thanh toán và tạm ứng là 49.350,9 triệu đồng, đạt 69,18% kế hoạch vốn.

3. Giao thông vận tải.

             Khối lượng vận chuyển hàng hóa đường bộ trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước vận chuyển khối lượng hàng hóa đạt 214.090 tấn giảm 1,4%, doanh thu ước đạt 24.244 triệu giảm 0,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.    

        Khối lượng vận chuyển hành khách đường bộ trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng  201.140 lượt hành khách, giảm 1,4%.  Doanh thu ước đạt 31.961 triệu giảm 0,4% so với cùng kỳ.     

       Khối lượng vận chuyển HK đường sông trên địa bàn ước thực 6 tháng 36.130 lượt HK, giảm 1,4%, doanh thu ước đạt 165 triệu giảm 0,4% so với cùng kỳ.

            III. TÀI CHÍNH – TÍN DỤNG

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 16.612 triệu đồng, đạt 59,63% kế hoạch tỉnh giao, 52,23% kế hoạch HĐND huyện giao, tăng 25,41% so cùng kỳ; trong đó thuế, phí 10.648 triệu đồng, đạt 50,08% kế hoạch tỉnh, 42,24% kế hoạch HĐND huyện giao, tăng 4,54% so cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 231.396 triệu đồng, đạt 59,45% kế hoạch tỉnh, 58,85% kế hoạch huyện và bằng 122,1% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 228.513 triệu đồng, đạt 58,71% KH tỉnh, 58,12% kế hoạch huyện và bằng 130,25% so với cùng kỳ.

IV. VĂN HÓA-XÃ HỘI

1. Giáo dục.

Đến 30/6/2020 có thêm 02 trường được công nhân đạt chuẩn quốc gia (Trường TH Lê Hồng Phong và Trường THCS Tiên Hoàng), đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện lên 33/37 trường, tỷ lệ 89,2%.

2. Y tế 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND huyện chỉ đạo các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất và các thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổng kinh phí hỗ trợ mua sắm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 là 3.152,6 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 2.947,3 triệu đồng, ngân sách huyện 205,3 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, phát hiện 01 ca sởi, 02 ca sốt xuất huyết, 05 ca thủy đậu, 30 ca quai bị; kiểm tra 82 cơ sở tạp hóa, ăn uống, qua kiểm tra các cơ sở đều đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,64%.

3. An toàn giao thông

Trong 6 tháng đầu năm có 16 vụ , làm 4 người chết, 17 người bị thương, thiệt hại tài sản 80 triệu. Nguyên nhân bị chết là do uống rượu say không làm chủ được tốc độ, do đi sai làn đường quy định.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt