Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 huyện Đam Rông
Trích từ báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Đam Rông

 

I. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1. Nông nghiệp:

* Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng 17.260,2 ha bằng 85,8% kế hoạch, tăng 22,5% so với cùng; trong đó, cây hàng năm 3.031 ha, bằng 51,7% kế hoạch và 98% so với cùng kỳ; cây lâu năm 14.229,2 ha, bằng 99,8% kế hoạch, tăng 29,5% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực 4.235,6 tấn bằng 21,2% kế hoạch, tăng 1,4% so với cùng kỳ; trong đó, thóc 3.822 tấn bằng 38,9% kế hoạch, tăng 1,5% so với cùng kỳ; ngô 413,6 tấn bằng 4,1% kế hoạch và 100% so với cùng kỳ.

- Vụ Đông xuân: Gieo trồng 1.060 ha, bằng 100% so với kế hoạch, và 99,3% so với cùng kỳ. Trong đó; lúa 840 ha, bằng 100% kế hoạch, và 99,3% so với cùng kỳ; ngô 88 ha bằng 97,8% KH, bằng 100% so với cùng kỳ. Rau, đậu các loại 132 ha, tăng 1,5% KH và bằng 100% so với cùng kỳ.  

- Gieo trồng vụ Hè thu và một số cây vụ Mùa: Diện tích gieo trồng vụ Hè thu 6 tháng ước đạt 1.771 ha, bằng 97,2% so với kế hoạch vụ và 96,9% so với cùng kỳ. Một số cây vụ Mùa cũng được đồng thời tiến hành gieo trồng như sắn 200 ha, và 45 ha cỏ làm thức ăn chăn nuôi Bò, mía 8 ha.

- Thu hoạch trong tháng: Sơ bộ 6 tháng thu hoạch 100% diện tích gieo trồng  vụ Đông xuân, bằng 99,5% kế hoạch, và 99,4% so với cùng kỳ. Trong đó; Lúa lúa 840 ha, bằng 100% kế hoạch, và 99,3% so với cùng kỳ, năng suất 45,5 tạ/ha bằng 100% kế hoạch tăng 2,2% so với cùng kỳ; ngô 88 ha bằng 97,8% KH, và 100% so với cùng kỳ, năng suất 47 tạ/ha bằng 100% so cùng kỳ và kế hoạch. Rau, đậu các loại 132 ha, bằng 101,5% KH và tăng 8,2% so với cùng kỳ; rau 85 ha tăng 13,3%, năng suất 151,4 tạ/ha bằng 104% so cùng kỳ; đậu 47 ha bằng 100% so cùng kỳ, năng suất 14 tạ/ha bằng 100% so cùng kỳ.

- Chăm sóc, trồng mới cây lâu năm: Trồng mới 155 ha nâng tổng diện tích lên 14.229,2 ha, bằng 99,8% so với kế hoạch, tăng 29,5% so với cùng kỳ. Trong đó; cây ăn quả 889,7 ha (trồng mới 60 ha bơ, sầu riêng, bưởi, mít… các loại), bằng 101% kế hoạch, tăng 17,9% so với cùng kỳ; mắc ca tăng chủ yếu tại Đạ K’Nàng, hiện có 270 ha (trồng mới 60 ha); dâu tằm 339,6 ha (trồng mới 35 ha). Tái canh cà phê catimor thay bằng giống cà phê robusta  được 450 ha bằng 100% kế hoạch, hiện đã chuẩn bị giống trồng mới đúng thời vụ.

* Chăn nuôi:

-  Đàn gia súc trâu, bò: Tổng đàn trâu có 163 con, bằng 94,2% so với kế hoạch và 64,2% so với cùng kỳ do bán, giết thịt; đàn bò 5.856 con, tăng 0,2% so cùng kỳ do có đầu tư tăng đàn từ các chương trình, dự án của nhà nước và từ nguồn vốn tự có của nhân dân.

-  Đàn heo: Tổng số heo 14.025 con, bằng 76,2% so với cùng kỳ do tâm lý người chăn nuôi ảnh hưởng của dịch bệnh ở các địa phương trong tỉnh và cả nước.

- Đàn gia cầm: Tổng đàn 77,1 nghìn con bằng 77,2%  so với cùng kỳ do ảnh hưởng của thời tiết và chăn nuôi còn ở quy mô nhỏ lẻ, cùng với tâm lý ảnh hưởng dịch bệnh. Trong đó: gia cầm chiếm tỷ trọng lớn chủ yếu là gà chiếm 92,7% tổng đàn gia cầm, các loại gia cầm khác còn lại chiếm 7,3%.

2. Lâm nghiệp:

Từ đầu tháng đến nay mưa diễn ra trên diện rộng, lượng mưa khá lớn nên nguy cơ xảy ra cháy rừng giảm đáng kể. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã xảy ra 03 vụ cháy rừng trồng, diện tích bị cháy 1,916 ha.

Giao khoán QLBVR 38.387,81 ha cho 1.854 hộ nhận khoán (trong đó, giao cho 1.802 hộ đồng bào DTTS) và 03 đơn vị tập thể.

Huyện đã chỉ đạo công tác chuẩn bị cây giống để thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2020 đúng thời vụ; cấp 1.034 cây giống cho 02 đơn vị, đồng thời huy động toàn thể cán bộ công chức khu Trung tâm hành chính huyện tham gia trồng cây trên địa bàn nhân dịp Tết trồng cây 19/5 với tổng số cây đã trồng là 1.034 cây, đạt 100% KH.

- Tình hình vi phạm lâm luật: Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Kiểm lâm, đơn vị chủ rừng, Ban lâm nghiệp các cấp tổ chức kiểm tra, truy quét phát hiện và lập biên bản được 55 vụ vi phạm Luật BV&PTR (tăng 20 vụ so với cùng kỳ). Đã xử lý 48 vụ; thu phạt 219,011 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

3. Thủy sản:

Diện tích nuôi thả 100 ha tăng bằng 100% so với cùng kỳ, do người dân đào ao trữ nước tưới cà phê, mặt khác mưa nhiều làm tăng diện tích nuôi thả sau cuối mùa khô. Ước 6 tháng đầu năm sản lượng đạt 106,6 tấn, bằng 104% so với cùng kỳ. Huyện đã có các mô hình nuôi cá tầm tại xã Rô Men cho thu sản phẩm đạt hiệu quả cao.

II. Sản xuất công nghiệp:

- G trị sản xuất theo giá so sánh ước 6 tháng đạt 65.674,2 triệu đồng, bằng 50% kế hoạch, tăng 10,7% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp cá thể tháng 6 đạt 8.498,5 triệu đồng, 6 tháng đầu năm ước đạt 48.010,3 triệu đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

- Theo giá hiện hành 83.515,2 triệu đồng, bằng 50,3% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp cá thể tháng 6 ước đạt 11.119,1 triệu đồng, 6 tháng đầu năm ước đạt 61.154,7 triệu đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

III. Thu, chi ngân sách:

Tổng Thu NSNN trên địa bàn ước 6 tháng đầu năm ước đạt 27.205 triệu đồng, bằng 56,8% so kế hoạch. Trong đó; huyện thu 19.476 triệu đồng, bằng 59,9% so kế hoạch và 81,7% so với cùng kỳ; thu từ thuế, phí 11.402 triệu đồng, bằng 58,9% so kế hoạch; các khoản thu từ nhà đất 5.875 triệu đồng bằng 57% kế; thu biện pháp tài chính 2.199 triệu đồng bằng 80% kế hoạch.

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt 242.169,6 triệu đồng, bằng 60,5% so với kế hoạch và 96,5% so với cùng kỳ. Các khoản chi đều đảm bảo đúng chế độ, đúng Luật Ngân sách, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và hoạt động của các phòng, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

IV. Đầu tư và xây dựng

1. Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý:

Vốn đầu tư từ NSNN đến hết tháng 6/2019 là 232.846 triệu đồng, đầu tư xây dựng 149 công trình trụ sở làm việc, trường học, đường giao thông, công trình thuỷ lợi và các dự án khoa học công nghệ. Trong đó, 43 công trình, dự án chuyển tiếp; 02 dự án khoa học công nghệ; 100 dự án, công trình khởi công xây dựng mới và 04 công trình thu hồi vốn ứng trước. Ước giá trị khối lượng các công trình đến ngày 30/6 được 102.466 triệu đồng, giá trị giải ngân các nguồn vốn được 109.257 triệu đồng đạt 46,92% so với kế hoạch vốn phân bổ.

2. Giá trị ngành xây dựng ngoài quốc doanh:

Giá trị ngành xây dựng ngoài quốc doanh 6 tháng đầu năm đạt 171.658 triệu đồng tăng 4,94% so với cùng kỳ, trong đó tăng chủ yếu ở khu vực cá thể 4,08% (xây dựng hộ dân cư ). Do huyện đang trên đà phát triển về cơ sở hạ tầng trong đó có khu vực dân cư;  thu nhập của hộ dân tăng và tích lũy được nhiều hơn, dịch vụ ngày càng được mở rộng và phát triển; mặt khác do nhu cầu xây mới, nâng cấp nhà ở, sân vườn, hàng rào, xây dựng các công trình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi… của hộ dân cư ngày càng nhiều hơn, nhiều công trình nhà ở được xây dựng với giá trị cao đáp ứng tiêu chí về thẩm mỹ khi nền kinh tế phát triển.

V. Thương mại, giá cả thị trường:

Giá một số hàng nông sản có biến động so với cùng kỳ: thịt lợn hơi dao động ở mức 38.000 đ/kg, giảm 9,5% so với cùng kỳ; gà ta 100.000 đ/kg, bằng 100% so với cùng kỳ, cá các loại phổ biển ở mức 65.000 đ/kg, thịt bò ổn định ở mức 230.000 đ/kg, tăng 15% so cùng kỳ; Rau các loại như: bắp cải 15.000 đ/kg, tăng 15,4%; khoai tây 20.000 đ/kg, bằng 100% so cùng kỳ; tỏi - hành củ 40.000đ/kg; cà rốt 15.000 đ/kg. Giá vật tư nông nghiệp tăng nhẹ so cùng kỳ. Giá xăng A95 là 22.630 đ/lít, tăng 8,2% so cùng kỳ.

VI. Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông:

- Ước tính doanh thu vận tải 6 tháng ước đạt 77.983,4 triệu đồng, bằng 57,8% so với kế hoạch, tăng 18,2% so với cùng kỳ.

+ Khối lượng vận chuyển hàng hóa 6 tháng ước đạt 221,9 nghìn tấn, bằng 35,2% so với kế hoạch, và 77,1% so với cùng kỳ.

+ Khối lượng vận tải hành khách 6 tháng ước đạt 150,7 nghìn người, bằng 34,5% so với kế hoạch, và 72,4% so với cùng kỳ.

- Kết quả hoạt động bưu chính, viễn thông: Tổng doanh thu bưu chính - viễn thông 6 tháng đầu năm ước đạt 10.500 triệu đồng, bằng 52% kế hoạch. Trong đó; doanh thu bưu chính ước đạt 4.650 triệu đồng; doanh thu ngành viễn thông ước đạt 6.000 triệu đồng, phủ sóng 100% các xã trên địa bàn huyện, thông tin liên lạc được bảo đảm an toàn thông suốt.

VII. Một số lĩnh vực văn hóa - xã hội

1. Công tác an sinh xã hội:

Đến nay, đã chi trả cho 232 đối tượng người có công với tổng kinh phí 2.604 triệu đồng; hỗ trợ 5 căn nhà cho 5 người có công với số tiền 250 triệu đồng (đơn vị tài trợ là Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam). Thực hiện trợ cấp cho 1.316 đối tượng bảo trợ xã hội số tiền 3.300 triệu đồng

- Đã cấp là 50.753 thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng. Tiếp tục phối hợp với UBND các xã rà soát, bổ sung những đối tượng được thụ hưởng chưa được cấp thẻ để tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi, nhu cầu khám và chữa bệnh của nhân dân.

- Về chính sách dạy nghề - xuất khẩu lao động: Đã mở 07 lớp nghề cho 158 học viên. Xuất khẩu 04 lao động sang thị trường Nhật Bản.

- Về công tác giảm nghèo: Hiện đã có 08 xã hoàn thành vận động đăng ký thoát nghèo với tổng số 701 hộ đăng ký, đạt tỷ lệ 27,33% tổng số hộ nghèo. Hiện đang bình xét, phân bổ 52 căn nhà cho các hộ nghèo theo quy định.

- Tết nguyên đán Kỷ Hợi/2019, huyện đã tổ chức thăm hỏi tặng quà và trợ cấp tết các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo và cận nghèo với tổng kinh phí phí 4.910,125 triệu ồng (từ NSNN 1.928,92 triệu đồng/8.582 người; từ các đơn vi,̣ doanh nghiệp 2.981,205 triêụ đồng/7.555 lượt người).

2. Hoạt động văn hóa

Trong 6 tháng đầu năm, các hoạt động văn hóa thông tin đã tập trung vào việc tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước các cấp. Kết quả cụ thể:

- Thay đổi nội dung 920 m2 panô;

- Cắt dán, treo trên 1.050 m băng rôn;

- Treo 1.220 cờ các loại;

- Trang trí 95 maket hội nghị;

- Thực hiện 48 lượt xe loa tuyên truyền.

3. Công tác Y tế:

Duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, nhất là cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng BHYT và trẻ em dưới 6 tuổi. Tổng số lần khám bệnh 6 tháng ước đạt 30.642 lượt người. Tổng số bệnh nhân điều trị 2.428 bệnh nhân; trong đó điều trị nội trú 2.030 bệnh nhân.

Tiếp tục giám sát dịch cúm A (H1N1) và (H5N1), chú trọng phòng chống dịch bệnh chân - tay - miệng, sốt rét, sốt xuất huyết. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Chương trình xây dựng Nông thôn mới:

- Tổng nguồn vốn trực tiếp xây dựng nông thôn mới huyện đã phân bổ là 20.135 triệu đồng (trong đó: ngân sách trung ương 11.977 triệu đồng; ngân sách tỉnh 6.857 triệu đồng; ngân sách huyện là 1.300 triệu đồng), giải ngân ước đạt 8,77% so với kế hoạch.

- Đến nay, có 01 xã đạt 19/19 tiêu chí (Đạ R’Sal); số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí: có 4 xã (Đạ Tông 15 tiêu chí, Rô Men 16 tiêu chí, Phi Liêng 15, Đạ K’Nàng 15 tiêu chí); số xã đạt từ 11 đến 14 tiêu chí: có 3 xã (Đạ Long 13 tiêu chí, Đạ M’Rông 12 tiêu chí, Liêng SRônh 11 tiêu chí).

5. Tình hình trật tự, an toàn giao thông:

Trong tháng, không xảy ra tan nạn giao thông; đến thời điểm báo cáo, xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông (giảm 03 vụ so với cùng kỳ), số người chết 01 người (giảm 02 người) và không có người bị thương.

6. Thiệt hại do thiên tai:

Sáu tháng đầu năm 2019, không có hạn hán xảy ra, các loại cây trồng hàng năm và lâu năm đều được chăm sóc, tưới tiêu kịp thời. Tuy nhiên, do ảnh hưởng lốc xoáy tại xã Rô Men và Đạ M’Rông làm sập 3 căn nhà, tốc mái 16 căn nhà của người dân, ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay khoảng 463 triệu đồng.

7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường:

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện xảy ra 04 vụ cháy, trong đó có 03 vụ cháy rừng trồng; một vụ cháy nhà; ước tổng thiệt hại do hỏa hoạn gây ra trên 200 triệu đồng.

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt