Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 thành phố Đà Lạt
Trích từ báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2020 của Chi cục Thống kê thành phố Đà Lạt

I. Tình hình ước 6 tháng đầu năm 2020.

1. Sản xuất nông nghiệp.

a. Trồng trọt: Cây hàng năm gieo trồng ước 6 tháng đầu năm 2020 đạt 6.101,45ha, bằng 99,47% so cùng kỳ năm trước, giảm nhẹ so cùng kỳ do đầu năm dịch covid-19.

b. Chăn nuôi: Công tác phòng ngừa dịch bệnh được đặt lên hàng đầu (thành phố tích cực tuyên truyền, nhắc nhở các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại...; việc kiểm soát giết mổ và nhập các loại gia súc, gia cầm chặt chẽ).

2. Lâm nghiệp

a) Lâm sinh: Ngành Lâm nghiệp thường xuyên tuần tra, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị quản lý rừng thực hiện tốt các phương án bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, kiểm tra khai thác lâm sản, khoáng sản và lấn chiếm đất rừng trái phép. Tuyên truyền, vận động 419 hộ nhận khoán và 93 nhà đầu tư thực hiện tốt các quy định của nhà nước trong công tác bảo vệ rừng.

b) Tình hình vi phạm Lâm luật: Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã phát hiện tổng cộng 43 vụ vi phạm lâm luật. Bao gồm: Phá rừng trái pháp luật 32 vụ và vi phạm khác 11 vụ. Xử lý hành chính 29 vụ, thu nộp ngân sách 139,95 triệu đồng.

3. Thủy sản: Tổng diện tích thủy sản năm 2020 đạt 20,39ha, bằng năm trước; sản lượng thủy sản ước 6 tháng đầu năm 2020 đạt 29,55 tấn, bằng 101,30% so năm trước.

III. CÔNG NGHIỆP -  XÂY DỰNG

1. Công nghiệp Cá thể.

Giá trị sản xuất công nghiệp cá thể tháng 6 ước đạt 25,9 tỷ đồng (giá hiện hành) bằng 90,3% và đạt 15,8 tỷ đồng (giá so sánh 2010) bằng 87,1% so với cùng kỳ năm trước. 06 tháng đầu năm ước đạt 135,1 tỷ đồng (giá hiện hành) bằng 83,7% và 83,4 tỷ đồng (giá so sánh 2010) bằng 80,9% so với năm 2019.

2. Xây dựng cơ bản

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 là 307,39 tỷ đồng, bao gồm: Ngân sách tỉnh quản lý phân bổ 149,93 tỷ đồng và ngân sách thành phố 157,46 tỷ đồng, trong đó: Vốn cân đối ngân sách thành phố 39,43 tỷ đồng, nguồn vốn đô thị loại I là 45 tỷ đồng, nguồn vốn XDCB huyện xã và tăng thu 73,03 tỷ đồng. Thành phố đã phân bổ cho các công trình năm 2020 theo quy định tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện.

Tháng 6, tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện ước đạt 36,9 tỷ đồng đạt 12,0% KH năm. Bao gồm: Nguồn vốn ngân sách tỉnh 15,96 tỷ đồng đạt 10,64% KH năm; ngân sách thành phố 20,94 tỷ đồng đạt 13,29% KH năm (trong đó: Vốn cân đối ngân sách thành phố là 4,0 tỷ đồng, nguồn vốn hỗ trợ đô thị loại I là 4,3 tỷ đồng, nguồn vốn XDCB huyện xã  tăng thu 12,64 tỷ đồng). Thời tiết Thành phố Đà lạt đã chuyển sang mùa mưa nhưng không ảnh hưởng tới tiến độ thi công các công trình. Vẫn còn một số công trình chưa hoàn thiện hồ sơ, chưa giải ngân vốn để thi công như: Nâng cấp cải tạo đường Nguyên Tử Lực, Cải tạo nâng cấp đường Ngô quyền, điện chiếu sáng đèo Mimosa…cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để thi công theo quy định.

III. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI

1. Thương mại - dịch vụ

a. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội.

Tháng 6 năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã không còn ảnh hưởng mạnh nên hoạt động vui chơi giải trí và tham quan du lịch tăng so tháng trước lại giảm so cùng kỳ. Tháng 6, Tổng mức Bán lẻ và Doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 1.335,15 tỷ đồng, tăng 9% so tháng trước và tăng 8,53% cùng kỳ; trong đó Bán lẻ 849,41 tỷ đồng, tăng 6,21% so tháng trước và tăng 2,94% cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng 485,74 tỷ đồng, tăng 14,24% so tháng trước và tăng 19,93% cùng kỳ. 06 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 8.259,68 tỷ đồng, bằng 94,51% cùng kỳ; trong đó Bán lẻ 4.993,43 tỷ đồng, bằng 91,89% cùng kỳ và Doanh thu dịch vụ tiêu dùng 3.266,25 tỷ đồng, bằng 98,80% cùng kỳ.

b. Tình hình khách đăng ký lưu trú

Tháng 6 lượng khách tham quan giảm so cùng kỳ do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19;  có 278.396 lượt khách đăng ký lưu trú, tăng 6,45% so tháng trước và bằng 82,21% cùng kỳ; gồm: 8.945 lượt khách nước ngoài, bằng so tháng trước và bằng 45,06% so cùng kỳ; 269.451 lượt khách trong nước tăng 6,68% so tháng trước và bằng 84,52% so cùng kỳ. Tổng cộng ước đạt có 562.863 ngày khách đăng ký lưu trú, tăng 7,23% so tháng trước và bằng 73,09% so cùng kỳ; gồm: 12.451 ngày khách nước ngoài, bằng  so tháng trước và bằng 56,56% cùng kỳ và 550.412 ngày khách trong nước tăng 7,41% so tháng trước và bằng 73,57%  so cùng kỳ. 06 tháng đầu năm, ước có 1.682.191 lượt khách đăng ký lưu trú, bằng 91,04% so cùng kỳ. Gồm: 60.182 lượt khách nước ngoài, bằng 45,19% cùng kỳ. 1.622.009 lượt khách trong nước bằng 94,60% cùng kỳ. Ước tổng cộng có 3.528.826 ngày khách đăng ký lưu trú, bằng 92,29% cùng kỳ. Gồm: 75.405 ngày khách nước ngoài, bằng 43,93% cùng kỳ. 3.453.421 ngày khách trong nước bằng 94,56% cùng kỳ.

c. Giá bán lẻ hàng hóa tháng 6: Tháng 6, xăng dầu tăng so tháng trước nhưng vẫn giảm so cùng kỳ: Hàng lương thực: Gạo tẻ bằng so tháng trước và bằng so cùng kỳ. Hàng thực phẩm: Thịt heo đùi tăng 6,06% so tháng trước và bằng 2,05 lần so cùng kỳ, trứng gà công nghiệp bằng tháng trước và tăng 13,64% so cùng kỳ, giá bắp sú bằng tháng trước và tăng 20% cùng kỳ.  Hàng chất đốt: Gaz petrolimex bằng 98,41% so tháng trước và bằng  93,94% so cùng kỳ, xăng E5 tăng 7,57% so tháng trước và bằng 60,54% so cùng kỳ, dầu diezel tăng 8,57% so tháng trước và bằng 60,69% so cùng kỳ. VLXD: Xi măng bằng tháng trước, tăng 3,16% so với cùng kỳ, cát vàng bằng tháng trước và bằng so cùng kỳ. Thép tròn fi 6, fi 8 bằng tháng trước và bằng so cùng kỳ. Vàng, ngoại tệ: Vàng 99,99 tăng 3,90% so tháng trước và tăng 31,51% so  cùng kỳ. Đô la Mỹ bằng 99,36% tháng trước và bằng 98,51% so cùng kỳ.

2. Vận tải ngoài quốc doanh.

Tháng 6 doanh thu ước đạt 77,34 tỷ đồng, tăng 15,99% tháng trước và bằng 75,07% cùng kỳ; trong đó, kinh tế Tư nhân 54,47 tỷ đồng, chiếm 70,42%, tăng 11,43% so tháng trước và bằng 67,80% cùng kỳ; kinh tế Cá thể đạt 22,67 tỷ đồng, chiếm 29,31%, tăng 28,58 tháng trước và bằng 100.93% so cùng kỳ và Kinh tế tập thể đạt 0,21 tỷ đồng chiếm 0,002%, tăng 24,33 lần tháng trước và bằng 88,75% so cùng kỳ. 06 tháng doanh thu ước đạt 451,68 tỷ đồng, bằng 76,12% so cùng kỳ; trong dó, kinh tế Tư nhân 333,76 tỷ dồng, chiếm 73,89%, bằng 77,28% cùng kỳ; kinh tế Cá thể đạt 116,77 tỷ đồng, chiếm 25.85%, bằng 73% so cùng kỳ và Kinh tế tập thể đạt 1,15 tỷ dồng chiếm 0,003%, bằng 76,17% so cùng kỳ.

IV. TÀI CHÍNH

1. Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 6 năm 2020 ước đạt 98.937 triệu đồng, bằng 105,98% so cùng kỳ; trong đó: thuế phí, lệ phí: 55.603 triệu đồng bằng 84,99% cùng kỳ; các khoản thu về nhà đất: 40.333 triệu đồng bằng 1,63 lần cùng kỳ; thu khác 3.001 triệu đồng bằng 90,39% cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước 6 tháng năm 2020 đạt 700.294 triệu đồng bằng 142,30% so cùng kỳ và đạt 48,06% so kế hoạch năm 2020; trong đó: thuế phí, lệ phí: 341.603 triệu đồng bằng 105,40% cùng kỳ và đạt 36,81% so kế hoạch cả năm; các khoản thu về nhà đất: 344.259 triệu đồng bằng 2,23 lần cùng kỳ và đạt 69,69% so kế hoạch năm; thu khác 14.432 triệu đồng, bằng 102,78% cùng kỳ và đạt 41,23% so KH năm.

  2. Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách tháng 6 ước đạt 85.822 triệu đồng bằng 154,36% so cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách ước 6 tháng đầu năm đạt 457.917 triệu đồng, bằng 2,01 lần so cùng kỳ năm trước và đạt 49,16% so kế hoạch năm 2020. Nhiệm vụ giải pháp trong tháng tiếp theo năm 2020:

V. VĂN HÓA - GIÁO DỤC - Y TẾ - XÃ HỘI.

1. Văn hóa: Tăng cường công tác kiểm tra các loại hình dịch vụ văn hóa trên địa bàn, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, đặt bảng hiệu, nâng cao chất lượng tuyên truyền nhằm phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, văn minh đô thị.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phupwng tiện giao thông công cộng; rửa tay sát khẩn. Tiếp tục cho tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập trung đông người. Giải đua xe đạp Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

2. Giáo dục: Các trường học tăng cường thực hiện các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh, thương xuyên rửa tay sát khuẩn. Tất cả các trường học, nhóm trẻ đi học trở lại sau thời gian dài của dịch bệnh Covid-19.

3. Y tế: Thực hiện tốt và khám chữa bệnh, nhất là cho các đối tượng chính sách, người nghèo, bảo hiểm y tế và trẻ em dưới 06 tuổi. Trong tháng 5 đã khám bệnh 12.018 người, bằng 95,75% tháng trước và bằng 92,64% cùng kỳ năm trước. 05 tháng đã khám chữa bệnh 63.310 người, bằng 98,51% so cùng kỳ năm trước.

Tháng 5 đã kiểm tra 976 lượt cơ sở, tăng 16,89% so với tháng trước và bằng 86,60% so cùng kỳ. 05 tháng đầu năm đã kiểm tra 5.011 lượt cơ sở, bằng 96,20% cùng kỳ năm trước.

Tuyên thông trực tiếp các chương trình y tế tại địa bàn dân cư 34 buổi với 446 lượt người nghe, trên loa truyền thanh của phường xã 1.480 lần với nội dung: vi rút Zika, dịch bệnh Ebola, dịch bệnh MES-CoV, sởi - Rubella, tiêm chủng mở rộng, phòng chóng cúm A (H1N1, H5N1, H7N9, H5N6), bệnh tay - chân- miệng, sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp nguy hiểm do tả...

4. Xã hội

Tiếp tục thực hiện chế độ của Nhà nước đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công. Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về viện thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Có 1.290 đối tượng người có công cách mạng, 21 hộ cận nghèo, 4740 đang hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng và người lao động bị chấm đứt hoạt động, hộ kinh doanh cá thể với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 34 tỷ đồng. Tập trung 02 đối tượng là người lang thang, hỗ trợ trực tiếp và hồi gia về địa phương.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tháng 6 và 06 tháng đầu năm được giữ vững, đời sống nhân dân tương đối ổn định./


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt