Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng 6 tháng năm 2020

 

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng 6 tháng năm 2020

 

Chỉ tiêu

ĐVT

6 tháng năm 2020

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá so sánh 2010

%

100,51

+0,51

  - Khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

"

104,89

+4,89

  - Khu vực công nghiệp-xây dựng

"

105,90

+5,90

      + Trong đó: Công nghiệp

"

104,62

+4,62

  - Khu vực dịch vụ

"

95,62

-4,38

  - Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

"

104,24

+4,24

2. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

103,80

+3,80

  - Khai khoáng

"

105,36

+5,36

  - CN chế biến, chế tạo

"

104,87

+4,87

  - Sản xuất và phân phối điện

"

102,06

+2,06

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107,02

+7,02

3. Vốn đầu tư thực hiện

Tỷ đồng

10.415,9

+5,92

4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

18.368,7

+0,17

5. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

7.067,9

-21,19

6. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

1.285,1

-45,79

  -  Khách nội địa

"

1.193,1

-46,17

  -  Khách quốc tế

"

92,0

-40,33

7. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

1.682,6

-19,85

8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng năm 2020 so với bình quân cùng kỳ năm trước

%

104,33

+4,33

9. CPI tháng 6/2020 so tháng 5/2020

%

100,74

+0,74

10. Chỉ số giá vàng tháng 6/2020 so tháng 5/2020

%

100,56

+0,56

11. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 6/2020 so tháng 5/2020

%

99,38

-0,62


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt