Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2019 huyện Đơn Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội năm 2019 của Chi cục Thống kê huyện Đơn Dương

I. SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP

1. Trồng trọt

Cây hàng năm: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm cả năm 2019 đạt  34.222,16 ha, bằng 97,99% so với cùng kỳ. Trong đó, lúa đạt 2.372,4 ha, giảm 12,44% so với cùng kỳ, sản lượng thu hoạch đạt 12.281,13 tấn, bằng 89,19%; ngô đạt 362,35 ha, bằng 142,32%, sản lượng thu hoạch đạt 1.924,56 tấn, bằng 142,69%; khoai lang đạt 632,6 ha, bằng 108,27%, sản lượng thu hoạch đạt 12.311,03 tấn, bằng 109,68%; rau các loại đạt 25.757,6 ha, bằng 102,62%, sản lượng rau các loại đạt 965.362,5  tấn, bằng 102,5%; hoa các loại đạt 372,96 ha, bằng 56,73%, sản lượng thu hoạch đạt 244.199,68 ngàn cành.

Cây lâu năm: Tổng diện tích cây lâu năm hiện có đạt 2.945,05 ha, bằng 94,64% so với cùng kỳ; trong đó, cà phê đạt 1.512,2 ha, bằng 96,55%, sản lượng thu hoạch đạt 3.916,7 tấn, bằng 99,78%; cây hồ tiêu đạt 11,35 ha, sản lượng thu hoạch đạt 13,46 tấn.

Cây ăn quả: Diện tích cây ăn quả trên địa bàn đạt 1.389,05 ha, bằng 92,38% so với cùng kỳ.

2. Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện đang dần ổn định về bò sữa. Vài năm trở lại đây giá sữa bò tăng cao cho thu nhập cao nên nhiều người chuyển sang nuôi bò lấy sữa. 

- Đàn trâu có 2.548 con, tăng 0,2% so với cùng kỳ. Số con xuất chuồng cả năm ước đạt là 796 con, tăng 0,63% so với cùng kỳ; sản lượng thịt hơi đạt 255,7 tấn.

- Đàn bò có 26.750 con, tăng 0,62% so với cùng kỳ. Trong đó, bò sữa 13.310 con, tăng 5,97%. Số con bò xuất chuồng đạt 2.505 con, tăng 1,13% so với cùng kỳ, sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng là 648,63 tấn, tăng 1% so với cùng kỳ.

- Đàn lợn có 12.450 con, tăng 3,98% so với cùng kỳ; sản lượng thịt lợn xuất chuồng đạt 2.216,8 tấn, giảm 3,08% so với cùng kỳ.

- Đàn gia cầm có 295,5 ngàn con, tăng 57,77% so với cùng kỳ; sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng đạt 602 tấn, tăng 0,4%; sản lượng trứng gia cầm đạt 21.684,5 ngàn quả, tăng 0,46% so với cùng kỳ.

3. Lâm nghiệp

Công tác trồng cây, trồng rừng phân tán: địa phương đã thực hiện tốt hoạt động trồng rừng và trồng mới cây phân tán theo kế hoạch. Trong năm 2019, Hạt kiểm Lâm đã phát cây trồng đến các địa bàn để tổ chức trồng rừng và cây phân tán. Diện tích rừng trồng mới tập trung năm 2019 đạt 11,58 ha.

Công tác chăm sóc, giao khoán quản lý bảo vệ rừng: Năm 2019 các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn huyện đã tiến hành nhận giao khóa bảo vệ rừng. Tổng diện tích giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn huyện là 30.032,42 ha, giao cho 05 đơn vị và 934 hộ gia đình.

Tình hình khai thác lâm sản: Tổng khối lượng gỗ khai thác cả năm ước đạt 5.522,9 m3 gỗ các loại, sản lượng củi khai thác đạt 9.010 ste, sản lượng măng tươi thu hoạch đạt 5,1 tấn, sản lượng bông đót thu hoạch đạt 25,5 tấn.

Tình hình cháy rừng: Trong năm, các đơn vị chủ rừng Nhà nước đã thực hiện nghiêm túc theo phương án đã phê duyệt, tăng cường kiểm tra việc trực cháy, duy trì thường xuyên tuần tra ở những vùng trọng điểm sơ bộ trong năm chưa để xảy ra vụ cháy rừng nào.

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Năm 2019, giá trị sản xuất theo giá thực tế ngành sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cá thể ước đạt 204.880,95 triệu đồng; trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 203.750,53 triệu đồng; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước đạt 1.058,42 triệu đồng. Theo giá so sánh 2010, tổng giá trị sản xuất đạt 163.186,50 triệu đồng; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tao đạt 162.430,47 triệu đồng; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối khí đốt đạt 756,03 triệu đồng.

            2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Công trình xây dựng mới 21 công trình, tổng mức vốn đầu tư theo kế hoạch của năm 2019 là 137.396 triệu đồng; trong đó có 09 công trình thuộc vốn ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư 90,3 tỷ đồng, vốn cấp trong năm 2019 đạt 66 tỷ đồng; 18 công trình sử dụng vốn ngân sách cấp huyện với tổng mức đầu tư 85,7 tỷ đồng, vốn cấp trong năm 2019 đạt 70,9 tỷ đồng. Hiện nay huyện đang tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp và các công trình mới đã chọn được nhà thầu thi công như xây dựng cơ sở hạ tầng cho thực hiện nông thôn mới, xây dựng mới và sửa chữa các phòng làm việc tại các cơ quan, xây dựng đường liên thôn - liên xã, sửa chữa và xây dựng mới các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các công trình hoàn thành đã góp phần tích cực cho phát triển kinh tế của địa phương giao thông thuận tiện, cơ sở hạ tâng được cải thiện, đời sống người dân ngày được nâng cao.

III. THU, CHI NGÂN SÁCH

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước cả năm đạt 45.485 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 141,5% và bằng 130,6% so với cùng kỳ; trong đó thu thuế và phí đạt 97.253 tỷ đồng, đạt 107,82% kế hoạch và bằng 121,74% so với cùng kỳ; thu từ nhà đất đạt 37,05 tỷ đồng, đạt 144,58% kế hoạch. Nhìn chung trong năm 2019. các cấp, các ngành đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện công tác thu. Nguồn thu trong tháng tập trung chủ yếu thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thuế môn bài. Tổng chi ước đạt 503,51 tỷ đồng, đạt 105,74% kế hoạch.

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Hoàn thành chương trình giảng dạy năm học 2018 - 2019. Dự kiến cuối năm 2019 có 42/54 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tăng 2 trường so với năm 2018. Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 2.

Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội: đảm bảo giả quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của đối tượng có công cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em…. Kinh phí trợ cấp và tặng quà tết Nguyên đán Kỷ Hợi là 2,3 tỷ đồng.

Lĩnh vực dân tộc: cấp phát tiền hỗ trợ cho học sinh, sinh viên người đồng bào dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Trung học, cao đẳng, đại học và trường dạy nghề trong và ngoài tỉnh với số tiền 312,2 triệu đồng/ 165 sinh viên, đạt 90% kế hoạch.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt một số kết quả tốt 8/8 xã, được UBND tỉnh công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Lạc Lâm, Lạc Xuân, Ka Đô, Quảng Lập) và đang thực hiện kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt