Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2019 thành phố Bảo Lộc
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội năm 2019 của Chi cục Thống kê thành phố Bảo Lộc

              I. SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP

1. Trồng trọt

Diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn thành phố ước đạt 433,2 ha, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Cây rau, đậu 197,7 ha, tăng 15,1%; sản lượng ước đạt 2.318,9 tấn, tăng 25,7% so với cùng kỳ.

Cây cà phê: Diện tích hiện có sơ bộ đạt 13.026 ha, tăng 0,86% so với cùng kỳ, diện tích trồng mới cả năm đạt 177,9 ha, giảm 25%. Diện tích cho sản phẩm đạt 12.069 ha, tăng 0,3%; năng suất ước đạt 29,5 tạ/ha, sản lượng cà phê ước đạt 35.605 tấn, bằng sản lượng cà phê niên vụ trước. Giá cà phê nhân hiện nay giữ ở mức 32.500-33.500đ/kg, giảm 2,9% so với cùng kỳ.

Cây chè: Diện tích hiện có đạt 2.744 ha, giảm 4,7%, nguyên nhân chủ yếu do chuyển đổi diện tích chè hạt già cỗi sang diện tích cà phê; diện tích trồng mới đạt 22,5 ha, giảm 56,1%. Năng suất ước đạt 116,1 tạ/ha, tăng 0,2% so với cùng kỳ; sản lượng chè búp tươi ước đạt 31.180 tấn, giảm 4,4% so với cùng kỳ.

Cây dâu: Diện tích hiện có 681,5 ha, tăng 16,1% so với cùng kỳ; diện tích trồng mới đạt 83,3 ha, giảm 29,3% và được trồng chủ yếu giống dâu mới cho năng suất cao. Sản lượng lá dâu đạt 13.075 tấn, tăng 27,7% so với cùng kỳ.

Cây ăn quả: Diện tích cây ăn quả tăng so với cùng kỳ, chủ yếu trồng giống cây ăn quả có hiệu quả kinh tế và phù hợp với thổ nhưỡng Bảo Lộc như cây bơ, sầu riêng, măng cụt. Diện tích cây ăn quả hiện có đạt 1.108 ha, tăng 10,5% so với cùng kỳ; diện tích trồng mới đạt 142 ha, tăng 10,4%; sản lượng cây ăn quả ước đạt 9.456 tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

2. Chăn nuôi

                Tình hình chăn nuôi trong năm quy mô tổng đàn heo giảm so cùng kỳ, do ảnh hưởng của dịch tả Châu Phi. Sơ bộ trong năm 2019 đã tiêu hủy hơn 8,3 ngàn con với hơn 500 tấn do dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên bên cạnh giá heo tăng đột biến hiện tại trên 70.000đ/kg, tăng 40% so với cùng kỳ, do vậy những nơi không bị ảnh hưởng dịch có thể tái đàn trở lại.

Đàn heo (thời điểm 01/10/2019) có 56.096 con, giảm 16,2% so với cùng kỳ, trong đó đàn heo nái giảm 18,9%; sản lượng thịt heo hơi đạt 12.808 tấn, giảm 10,8% so với cùng kỳ.

Đàn bò hiện có 3.517 con, tăng 0,6%; trong đó đàn bò sữa 1.801 con, tăng 10,7%; sản lượng sữa tươi cả năm ước đạt 7.300 tấn; tăng 13,7% so với cùng kỳ.

Đàn gia cầm phát triển so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là tổng đàn cút sinh sản. Tổng đàn gà đạt 397,4 ngàn con, tăng 57,3%; đàn cút đạt 2.456 ngàn con, tăng 15,3% chủ yếu là đàn cút sinh sản.

3. Lâm nghiệp

Công tác quản lý và bảo vệ rừng được thường xuyên quan tâm thực hiện, gắn liền với công tác tuyên truyền giáo dục, tuần tra, kiểm tra theo dõi giao, thuê, khoán quản lý bảo vệ rừng. Trong năm đã trồng được 2,1 ngàn cây phân tán, đạt 100% kế hoạch năm; diện tích trồng mới trong năm ước đạt 15 ha, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Đã giao khoán cho 33 hộ với diện tích rừng được bảo vệ là 986 ha. Số vụ vi phạm lâm luật năm 2019 giảm so với cùng kỳ, tổng số vụ vi phạm đến nay là 22 vụ, giảm 16 vụ  so với cùng kỳ.

             II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Nhìn chung sản xuất công nghiệp khu vực cá thể năm 2019 phát triển khá  hơn cùng kỳ, ước cả năm giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 1.081.604 triệu đồng, tăng 8,1%; trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo đạt 1.080.174 triệu đồng, tăng 8,1%. Trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo: các ngành sản xuất truyền thống chủ yếu trên địa bàn như sản xuất chế biến thực phẩm ước đạt  453.231 triệu đồng, giảm 6,4% do nguồn nguyên liệu chế biến trà giảm diện tích; sản xuất dệt ước đạt 370.268 triệu đồng, tăng 21,1%; sản xuất trang phục tăng 15,0%; sản xuất sản phẩm từ kim lọai đúc sẵn đạt 137.950 triệu đồng,  tăng 28% so với cùng kỳ.

 Giá trị sản xuất theo giá thực tế cả năm 2019 ước đạt 1.640.414 triệu đồng, tăng 10,6%. Các sản phẩm có tỷ trọng lớn trên địa bàn như chế biến thực phẩm ước đạt 674.193 triệu đồng, giảm 4,3%; sản xuất dệt đạt 547.808 triệu đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước cả năm đạt 207.032 triệu đồng, bằng 100,0% kế hoạch vốn năm 2019 và tăng 28,1% so với cùng kỳ do các chủ đầu tư chủ động thực hiện các thủ tục đầu tư sớm và thi công. Các dự án lớn, trọng điểm đều hoàn thành kế hoạch vốn như đường Lý Thường kiệt đi Bảo Lâm đạt 100%, đường Lê Thị Riêng đạt 100%, …Nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 79.600 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm và giảm 36,8%; nguồn vốn xổ số kiến thiết đạt 60.300 triệu đồng, đạt 100%. Nguồn vốn ngân sách cấp thành phố quản lý cả năm đạt 60.812 triệu đồng, đạt 100,0% kế hoạch và tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng trên địa bàn năm 2019 ước thực hiện đạt 1.761.165 triệu đồng (giá SS 2010) tăng 10,2% so với cùng kỳ, tăng chủ yếu ở khu vực kinh tế cá thể xây dựng nhà ở tăng 26,5%, nhà không để ở tăng 36,4%. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước ước đạt 667.674 triệu đồng, giảm 14,3%. Giá trị sản xuất theo giá thực tế ước đạt 2.634.703 triệu đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

III. THƯƠNG NGHIỆP - DỊCH VỤ

Trong năm giá xăng dầu, giá gas được điều chỉnh lên xuống nhiều lần theo xu hướng, nhưng giá cả hàng hóa tiêu dùng và sản xuất, giá cước vận tải vẫn bình ổn. Giá cả hàng hóa dịch vụ tiêu dùng và sản xuất trên địa bàn trong năm cơ bản vẫn ổn định, biến động ít, sự đầu cơ găm hàng chờ tăng giá hầu như không xảy ra. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ năm 2019 đạt 8.199 tỷ đồng, tăng 14 % so với cùng kỳ.

Tình hình vận tải hàng hóa, hành khách trong năm 2019 cơ bản đáp ứng tốt mọi nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn, nhất là những tháng cao điểm nhu cầu đi lại tăng cao đột biến như lễ, tết nguyên đán.

IV. THU CHI NGÂN SÁCH:

Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố dự ước cả năm đạt 1.230 tỷ đồng, bằng 104,8% so với dự toán và tăng 28,5% so với cùng kỳ. Trong đó thuế và phí đạt 921 tỷ đồng, tăng 50,8% so với cùng kỳ và đạt 99,1% so dự toán; thu từ nhà đất đạt 215,4 tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ và đạt 100% so dự toán.

Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương ước cả năm 2019 ước đạt 758,6 tỷ đồng, bằng 120,4% so kế hoạch và tăng 17,5% so với cùng kỳ; trong đó chi cân đối qua ngân sách đạt 552,4 tỷ đồng, bằng 87,7% so dự toán và tăng 22,3% so với cùng kỳ. Chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 95,7% kế hoạch; chi thường xuyên là 504,1 tỷ đồng, đạt 90,6% so dự toán năm, tăng 16,8% so với cùng kỳ.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa thể thao

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong năm 2019 chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương, đáp ứng nhu cầu văn hóa, thể thao của các tầng lớp nhân dân, như tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, mừng xuân Kỷ hợi, 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam và giải phóng Bảo Lộc, 129 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch, 74 năm quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, truyền thông  tuyên truyền tuần lễ văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc 2019 trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII-2019 tổ chức tháng 12/2019... Các  giải thể dục thể thao được tổ chức để tuyển chọn phát triển thể thao thành tích cao và hoạt động rộng rãi các phong trào thể thao quần chúng rèn luyện thân thể , nâng cao sức khỏe phục vụ công việc theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Công tác toàn dân xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn được lan tỏa sâu rộng, đến nay đã công nhận 165/165 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 93,15%, 5/5 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 6/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 145/177 cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

2. Giáo dục

Đã hoàn thành kế hoạch năm học 2018-2019. Năm học 2019-2020 thành phố có 78 trường mầm non và phổ thông.

Kết quả năm học 2018-2019: về chất lượng, bậc tiểu học tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; chất lượng giáo dục môn Toán: hoàn thành tốt đạt 75,2%; chất lượng giáo dục môn Tiếng Việt: hoàn thành tốt đạt 71,3%... Bậc trung học cơ sở: hạnh kiểm xếp loại trên trung bình đạt 99,7%, giảm 0,29%; trong đó tốt đạt 89,43%, giảm 0,17%; về học lực xếp từ trung bình trở lên đạt 97,01%, tăng 0,21%; trong đó, giỏi 34,7%, tăng 0,35%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,79%, giảm 0,05% so với cùng kỳ. Kết quả tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018-2019 đạt 99,29%, giảm 0,41 điểm phần trăm so với năm học trước, đáng kể có 3/9 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%.

Công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng tiến độ, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đến nay đã thực hiện 45 đơn vị đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 57,7% (Riêng công lập đạt 72,88%, tính cả trường THPT). Công tác xã hội hóa giáo dục, cơ sở vật chất được quan tâm, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đến nay đã đạt 92%.

3. Y tế

Duy trì thường xuyên công tác khám chữa bệnh, đảm bảo vị trí trực và cấp cứu người bệnh, các chương trình y tế quốc gia được triển khai theo đúng kế hoạch, công tác phòng dịch bệnh được quan tâm, nhất là dịch sốt xuất huyết, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng số ca mắc bệnh sốt xuất huyết cả năm là 239 ca, tăng 195 ca so với cùng kỳ. Các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết như phun thuốc dập ổ dịch nhỏ kịp thời, vận động nhân dân cùng tham gia phòng chống dịch bệnh. Công tác đảm bảo vệ sinh thực phẩm được quan tâm,  công tác kiểm tra  được tăng cường nhất là những ngày lễ tết…Trong năm đã kiểm tra 977 cơ sở SXKD thực phẩm, phát hiện 156 cơ sở vi phạm, phạt 2 cơ sở với số tiền là 12 triệu đồng. Công tác bảo hiểm y tế tòan dân đến nay trên địa bàn đạt 81,75%, trong đó bảo hiểm y tế hộ gia đình là 41.210 người, chiếm 25,92%.

4. Xã hội

Công tác chăm lo các gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc… luôn được quan tâm thực hiện. Hiện nay địa phương đang quản lý và chi trả trợ cấp cho 1.364 đối tượng người có công với cách mạng, 4.353 đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí chi trả hàng tháng trên 3,86 tỷ đồng,  công tác chi trả được kịp thời. Thành phố tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách trong dịp tết Kỷ hợi với kinh phí trên 8,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố là trên 4,18 tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo năm 2019 trên địa bàn thành phố, đến nay có 290 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,65%; hộ cận nghèo 827 hộ, tỷ lệ 1,9% tổng số hộ trên địa bàn. Công tác xuất khẩu lao động đến nay đã có 59 người đi xuất khẩu, chủ yếu tại thị trường Nhật Bản.

5. An toàn xã hội

            Tình hình an ninh trật tự luôn được quan tâm thực hiện, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác kiểm tra, tuần tra, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội được tăng cường. Công tác đảm bảo an toàn giao thông, bảo đảm công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn được thường xuyên kiểm tra. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, giảm 7 vụ; số người chết là 22 người, giảm 2 người; bị thương 10 người, giảm 2 người. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu, tham gia giao thông có sử dụng rượu, bia…, công tác tuyên truyền thiếu thường xuyên, hạ tầng cơ sở giao thông chưa đáp ứng được sự phát triển.

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt