Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019 huyện Đạ Tẻh
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng năm 2019 của Chi cục Thống kê huyện Đạ Tẻh

 

I. SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP

1.Trồng trọt

            - Tình hình sản xuất vụ đông xuân 2019: Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện ước đạt 2.761,2 ha, đạt 107,65% kế hoạch và bằng 94,82% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực quy thóc cả vụ ước đạt 13.967 tấn, đạt 107,54% kế hoạch và giảm 719 tấn so với cùng kỳ. Cụ thể: cây lúa đạt 982,2 ha, đạt 109,13% kế hoạch, bằng 96,87% so với cùng kỳ; sản lượng cả vụ ước đạt 5.255 tấn, đạt 109,75% kế hoạch và tăng 17 tấn. Cây ngô đạt 1.089 ha, đạt 108,9% kế hoạch và bằng 92,21% so với cùng kỳ; sản lượng cả vụ ước đạt 8.712 tấn, đạt 106,24% kế hoạch và giảm -736 tấn so với cùng kỳ. Cây rau đậu các loại đạt 325,2 ha, đạt 91,61% kế hoạch và bằng 80,66% so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 11.324 tấn, đạt 92,41% kế hoạch và bằng 96,25% so với cùng kỳ.

            - Tình hình sản xuất vụ hè thu 2019: Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 18.366,33 ha; đạt 101,92% kế hoạch và bằng 101,47% so với cùng kỳ. Trong đó: cây lương thực đạt 2.330 ha, đạt 95,1% kế hoạch và bằng 98,75% so với cùng kỳ; cây chất bột đạt 24,5 ha, đạt 70% kế hoạch và bằng 204,17% so với cùng kỳ; cây rau, đậu các loại đạt 138 ha, đạt 74,59% kế hoạch và bằng 87,34% so với cùng kỳ. Cây CN và lâu năm khác ước đạt 15.479,33 ha, đạt 103,06% kế hoạch và bằng 101,68% so với cùng kỳ.

            - Tình hình phát triển một số cây công nghiệp và cây lâu năm: Diện tích cà phê hiện có của huyện là 856,7 ha, đạt 100,32% kế hoạch và bằng 100,35% so với cùng kỳ; sản lượng dự thu khoảng 2.094 tấn (tăng 136 tấn so với cùng kỳ). Diện tích cây tiêu là 78,65 ha, đạt 98,31% kế hoạch và bằng 101,09%; sản lượng dự thu khoảng 220 tấn (tăng 22 tấn so với cùng kỳ). Diện tích cây điều hiện có khoảng 8.135 ha, đạt 109,93% kế hoạch và bằng 98,72% so với cùng kỳ; sản lượng dự thu khoảng 3.247 tấn (tăng 1.075 tấn so với cùng kỳ). Diện tích cây dâu tằm hiện có khoảng 1.520 ha, đạt 92,12% kế hoạch và bằng 119,88% so với cùng kỳ; sản lượng lá dâu đạt 30.201 tấn, sản lượng kén nuôi trồng ước đạt 2.020 tấn. Diện tích cây cao su hiện có 3.533,82 ha, đạt 98,71% kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ, sản lượng dự thu khoảng 3.278 tấn (tăng 415 tấn so với cùng kỳ). Diện tích cây ăn quả hiện có 1.289,33 ha, đạt 92,1% kế hoạch và bằng 108,87% so với cùng kỳ; sản lượng dự thu đạt 8.500 tấn (tăng 2.300 tấn so với cùng kỳ).

2. Chăn nuôi

Theo kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/4/2019, đàn trâu có 1.975 con, đạt 95% kế hoạch và giảm 14,87% so với cùng kỳ; đàn bò có 8.054 con, đạt 96,29% kế hoạch và giảm 6,89%; đàn heo có 57.519 con, đạt 115% kế hoạch và tăng 24,23%; đàn gia cầm có 258,6 ngàn con, tăng 66,17% so với cùng kỳ do gia trại nuôi vịt, gà đã tăng trở lại (18 gia trại vịt, 9 gia trại gà ).

3. Lâm nghiệp

Công tác phòng cháy chữa cháy rừng: Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Trên địa bàn huyện triển khai dự án trồng cao su, trồng rừng kinh tế và quản lý bảo vệ rừng của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước với tổng diện tích đã thực hiện trồng cây theo phương án đầu tư là 2.590,9/4.968,7 ha. Tổng diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019 sau khi nghiệm thu là 954,2 ha/ 327 hộ.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, phát hiện và lập biên bản 21 vụ vi phạm, giảm 25 vụ so với cùng kỳ; khối lượng lâm sản thiệt hại 67 m3, tăng 20,6 m3 so với cùng kỳ; đã xử lý 16 vụ, thu nộp ngân sách 90,41 triệu đồng.

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Tổng GTSX ngành CN-TTCN 6 tháng đầu năm 2019 (giá SS2010) ước đạt 116.486 triệu đồng, đạt 54,51% kế hoạch và bằng 111,27% so với cùng kỳ. Chia theo ngành kinh tế: ngành công nghiệp khai khoáng đạt 5.170 triệu đồng, giảm 42,8%; ngành công nghiệp chế biến đạt 93.517 triệu đồng, đạt 56,92% kế hoạch và tăng 11,5%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt đạt 17.799 triệu đồng, đạt 56,68% kế hoạch và tăng 16,35% so với cùng kỳ.

            2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Ước tổng giá trị vốn đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 122.002 triệu đồng, đạt 72,36% kế hoạch và bằng 150,92% so với cùng kỳ. Tình hình thanh toán chung đạt 115,93% tiến độ thi công; trong đó huyện quản lý thanh toán đạt 126,78%; tỉnh quản lý thanh toán đạt 100%. Cụ thể: nguồn vốn ngân sách nhà nước ước đạt 91.533 triệu đồng, đạt 79,49% kế hoạch và bằng 163,79% so với cùng kỳ. Tổng giá trị vốn đầu tư ước đạt 30.469 triệu đồng; đạt 57% kế hoạch và bằng 122,11% so với cùng kỳ.

III. THƯƠNG NGHIỆP - VẬN TẢI

            Trong 6 tháng đầu năm 2019, nhìn chung giá cả phần lớn các loại hàng hóa nông, lâm sản đều tăng so với cùng kỳ nên đã góp phần làm tăng thu nhập cũng như nhu cầu đời sống thiết yếu của nhân dân. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục có sự phát triển cả về cơ sở và doanh thu, giá cả được bình ổn. Tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 1.134 tỷ, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Các ngành chức năng tăng cường phối hợp để phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Qua kiểm tra không phát hiện vi phạm lớn về buôn bán, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

- Về giao thông: doanh thu vận tải hành khách 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 17.561 triệu đồng, giảm 0,52% so với cùng kỳ; khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 201 ngàn hành khách, luân chuyển đạt 27.582 ngàn hành khách.km. Doanh thu vận tải hành hoá ước đạt 62.438 triệu đồng (tăng 16,28% so với cùng kỳ); khối lượng vận chuyển đạt 425 ngàn tấn/13.852 ngàn tấn.km, đạt 60,73% kế hoạch và bằng 152,2% so với cùng kỳ.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH, NGÂN HÀNG

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 26.659 triệu đồng, đạt 71,09% kế hoạch và bằng 136,25% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 đạt 205.228 triệu đồng, đạt 54,36% kế hoạch và bằng 103,98% so với cùng kỳ.

            Hoạt động của các NHTM: Ước 6 tháng đầu năm 2019, doanh số cho vay đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ; tổng dư nợ đến cuối tháng 6/2019 ước đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 23,99%; tình hình nợ quá hạn đạt mức 0,43%, giảm 0,16%; tình hình huy động vốn tăng 0,23% so với cùng kỳ.

            Hoạt động của NHCSXH: Trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh số cho vay ước đạt 53,77 tỷ đồng, tăng 26,11% so với cùng kỳ; tổng dư nợ ước đạt 233,50 tỷ đồng, tăng 7,93%; tình hình nợ quá hạn đạt mức 0,21%, giảm 0,02% so với cùng kỳ. Tình hình huy động vốn tăng 4,92% so với cùng kỳ.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa

            Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành VH-TT địa phương đã tập trung tổ chức các hoạt động TDTT, VHVN chào mừng ngày thành lập Đảng cũng như mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019; ngoài các hoạt động trực quan như: tuyên truyền, cổ động, vệ sinh đường phố,…; ngành VH-TT đã tổ chức 03 đêm biểu diễn, giao lưu VHVN phục vụ khoảng 3.000 lượt người xem; duy trì giải đua thuyền truyền thống lần thứ 14; tổ chức ngày hội VH-TT và VNQC các xã nông thôn mới, đô thị văn minh huyện Đạ Tẻh lần thứ I có 11 đơn vị tham gia. Ngoài ra, ngành VHTT huyện cũng đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt các hoạt động VH-TDTT nhân dịp các ngày lễ lớn; tổ chức các hoạt động VHVN trong hội trại tòng quân cho lễ giao quân đợt I/2019; tổ chức thành công giải việt dã toàn huyện, đại hội TD-TT toàn huyện 2019; tham gia các hoạt động VHTT cấp tỉnh: ngày hội văn hóa – thể thao các dân tộc tỉnh Lâm Đồng lần thứ III, giải việt dã truyền thống, giải Karate,…; phối hợp với các ban ngành tổ chức các lễ ra quân - phát động theo các chương trình mục tiêu cũng như các hoạt động TDTT của “ tháng công nhân” cho các cơ quan, các xã trong toàn huyện. Nhìn chung, qua các giải thi đấu đã góp phần duy trì và phát triển phong trào luyện tập TDTT trong toàn huyện.

2. Giáo dục

Qua đánh giá sơ bộ kết quả năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:

+ Về hạnh kiểm: tỷ lệ học sinh đạt loại khá - tốt chiếm 95,21%, giảm 1,86% so với cùng kỳ, trong đó cấp THCS đạt 95,32% (giảm 1,97%), cấp PTTH đạt 95,04% (giảm 1,56%). Loại yếu - kém đạt 0,19% (tăng 0,13%), trong đó cấp THCS đạt 0,07% (tăng 0,07%), cấp PTTH đạt 0,42% (tăng 0,24% so với cùng kỳ).

            + Về học tập: tỷ lệ học sinh đạt loại khá - giỏi chiếm 52,64% (giảm 4,97% so với cùng kỳ), trong đó cấp THCS đạt 53,23% (giảm 2,98%), cấp PTTH đạt 51,58% (giảm 8,58%). Loại yếu - kém đạt 9,29% (tăng 4,49%); trong đó cấp THCS đạt 9,2% (tăng 5,46%), cấp PTTH đạt 9,44% (tăng 2,95% so với cùng kỳ).

3. Y tế

            Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2019, công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo; các chương trình y tế quốc gia được triển khai đạt hiệu quả khá; công tác y tế dự phòng được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các dịch bệnh phát sinh. Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện tiêm chủng mở rộng đầy đủ cho 229 trẻ em đạt 34,4% kế hoạch; tiêm UVSS cho 301 trẻ em, đạt 45,3% kế hoạch; tiêm VAT 2+ cho 302 phụ nữ có thai, đạt 62,3% kế hoạch; chương trình chăm sóc sức khoẻ sinh sản đã khám thai được 314 lượt, khám và điều trị phụ khoa cho 4.007 lượt, thực hiện biện pháp kế hoạch hoá cho 200 trường hợp. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm y tế đã khám và điều trị cho khoảng 61.372 lượt bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 93,9%.

Các cơ quan có liên quan và các địa phương tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện số người tham gia bảo hiểm y tế đang còn giá trị sử dụng 37.985 người, chiếm tỷ lệ 87,9% dân số.

4. Xã hội

Trong 6 tháng đầu năm và dịp Tết Nguyên đán năm 2019, tiến hành các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho các đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền khoảng 5,7 tỷ đồng cho 8.231 đối tượng chính sách. Ngoài ra, TTVH-TT huyện phối hợp với LĐLĐ huyện, các doanh nghiệp và một số tổ chức từ thiện trên địa bàn tổ chức trao hơn 800 phần quà với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức rà soát, lập danh sách gia đình người có công với cách mạng có nhu cầu về xây dựng, sửa chữa nhà ở theo chỉ đạo của tỉnh, tổng số nhà đề nghị hỗ trợ 198 căn (xây mới 100 căn, sửa chữa 98 căn), kinh phí hỗ trợ 7,45 tỷ đồng.

 Tiếp tục triển khai mở 04 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn (01 lớp nghề phi nông nghiệp, 03 lớp nghề nông nghiệp). Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi các thông tin về xuất khẩu lao động, đến nay có 07 lao động đăng kýđi xuất khẩu lao động.

5. An toàn xã hội

            Công tác quốc phòng địa phương được quan tâm thực hiện, trong đó: tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo số lượng, chất lượng; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019 cho 04 xã và thị trấn Đạ Teh; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu được giao (50/50).

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an toàn giao thông được tăng cường tuần tra, kiểm soát. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm diễn biến khá phức tạp và tăng so với cùng kỳ; tội phạm trật tự xã hội xảy ra 17 vụ, tăng 12 vụ so với cùng kỳ, chủ yếu là trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích (13/17 vụ), trong đó xảy ra 01 trọng án, so với cùng kỳ tăng 01 vụ; tội phạm về môi trường xảy ra 01 vụ. Vi phạm pháp luật xảy ra 23 vụ; tệ nạn xã hội phát hiện, bắt 09 vụ vi phạm về cờ bạc.

Tai nạn giao thông đường bộ: Trong 6 tháng đầu năm (từ 16/12/2018 đến 15/6/2019), toàn huyện đã xảy ra 06 vụ (tăng 05 vụ), làm 03 người chết (tăng 3 người), 04 người bị thương (tăng 02 người).

Công tác tiếp công dân được thực hiện khá tốt từ huyện đến cơ sở. Trong kỳ, toàn huyện tổ chức tiếp công dân 05 lượt (giảm 08 lượt so với cùng kỳ).

 

Về đơn thư, toàn huyện đã tiếp nhận 38 đơn, giảm 12 đơn so với cùng kỳ. Kết quả giải quyết, đã giải quyết 30/36 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và cấp huyện; 06 đơn còn lại đang trong thời hạn giải quyết; 02 đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt