Ấn phẩm thống kê
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2016
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2016 là ấn phẩm do Cục Thống kê Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.

Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2016 là ấn phẩm do Cục Thống kê Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.  Đây là bộ số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương của các nhà quản lý, nhà khoa học cũng như các đối tượng dùng tin khác.

Niên giám Thống kê Lâm Đồng năm 2016 được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt-Anh.

Nội dung cuốn sách gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2010 - 2016 (trong đó có một số chỉ tiêu hệ thống từ năm 2005 đến nay) được phân theo từng ngành kinh tế, loại hình kinh tế và theo đơn vị hành chính. Các số liệu đều được thu thập và tính toán theo đúng các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam và theo hệ thống biểu mẫu, chỉ tiêu mới thống nhất trong cả nước.

Bố cục Niên giám gồm 13 phần với  344 biểu, bao gồm:

1. Đơn vị hành chính- Đất đai và khí hậu.

2. Dân số lao động .                

3. Tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước.

4. Đầu tư xây dựng.     

5. Doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể.          

6. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

7. Công nghiệp.        

8. Thương mại và  dịch  vụ.

9. Chỉ số giá.

10. Vận tải, bưu chính và viễn thông.

11. Giáo dục.

12. Y tế, văn hóa và thể thao.

13. Mức sống dân cư và an toàn xã hội.

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt