Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 thành phố Bảo Lộc
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2017 của Chi cục Thống kê thành phố Bảo Lộc

I. SẢN XUẤT NÔNG -LÂM NGHIỆP

1. Sản xuất Nông nghiệp

- Cây hàng năm: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ hè thu đạt 117,4 ha, tăng 1,8% so với cùng kỳ; trong đó diện tích rau đậu các loại 61,7 ha, tăng 1,18% so với cùng kỳ; sản lượng rau các loại đạt 460 tấn, tăng 1,99%.

- Cây cà phê: Diện tích hiện có ước đạt 9.988 ha, tăng 3,2% so với cùng kỳ, diện tích trồng mới 9 tháng uớc đạt 135 ha, giảm 64,0%; diện tích thu hoạch ước đạt 8.924 ha, tăng 1,2% so với cùng kỳ.

- Cây chè: diện tích chè hiện có là 6.917 ha, giảm 2,7% do chuyển sang diện tích cà phê, diện tích trồng mới ước 9 tháng đạt 25 ha, giảm 66,2%. Diện tích thu hoạch ước đạt 6.805 ha, tăng 0,6%; sản lượng chè 9 tháng ước đạt 61.856 tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ.

- Cây dâu: Diện tích hiện có đạt  435 ha, tăng 9,9%; diện tích thu hoạch ước đạt 302 ha, tăng 4%; sản lượng ước 9 tháng đạt 4.509 tấn, tăng 4,7%; năng suất đạt 196 tạ/ha, tăng 0,4%.

- Cây ăn quả: Diện tích hiện có 9 tháng 802,5 ha, tăng 6,7% so với cùng kỳ; sản lượng cây ăn quả 9 tháng ước đạt 3.262,5 tấn, giảm 37,6%; trong đó sản lượng sầu riêng ước đạt 1.905 tấn, giảm 46,3%; cây bơ đạt 450 tấn, tăng 41,9% so với cùng kỳ.

            Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trong 9 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, do vậy quy mô đàn gia súc giảm so với cùng kỳ. Tổng đàn heo ước trên địa bàn là 78.000 con, giảm 12,8% so với cùng kỳ; sản lượng thịt heo ước đạt 12.968 tấn, tăng 9,4%. Giá heo hơi hiện nay 28.000-31.000đồng/kg, giảm trên 25% so cùng kỳ.

Tổng đàn gia cầm trên địa bàn ổn định về quy mô, dự ước đạt 315,2 ngàn con, tăng 0,61%; sản lượng dự ước trong 9 tháng đầu năm đạt 646,6 tấn, tăng 24,3%.

2. Sản xuất Lâm nghiệp

Công tác trồng cây phân tán đến nay đạt 4,3 ngàn cây, đạt 100% so kế hoạch. Công tác quản lý và bảo vệ rừng được tiếp tục được quan tâm thường xuyên, tuy vậy 9 tháng đầu năm xảy ra 33 vụ vi phạm lâm luật, giảm 14 vụ, chủ yếu là số vụ mua bán và vận chuyển lâm sản trái phép.  Lâm sản tịch thu gỗ trên 18m3. Tổng số tiền phạt và bán tang vật là 275 triệu đồng.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Sản xuất công nghiệp (khu vực cá thể)

Sản xuất công nghiệp khu vực cá thể trên địa bàn trong 9 tháng phát triển như tốc độ chậm so với cùng kỳ do một số sản phẩm sản xuất tăng thấp như sản phẩm chè chế biến, sản phẩm may...Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 9 tháng ước đạt 654.277 triệu đồng, tăng 2,5%; trong đó, sản xuất chế biến thực phẩm đạt 303.114 triệu đồng, giảm 0,3% do sản phẩm chè sản xuất chững lại; sản xuất dệt đạt 195.037 triệu đồng, tăng 6,5%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn đạt 80.604 triệu đồng, tăng 5,4%; riêng sản xuất trang phục đạt 15.754 triệu đồng, giảm 7,6%.

 Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực cá thể trên địa bàn (theo giá hiện hành) ước 9 tháng đạt 973.803 triệu đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp chế biến thực phẩm đạt 483.978 triệu đồng, tăng 12,7%; dệt đạt 263.300 triệu đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

 2. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Giá trị sản xuất ngành xây dựng trong 9 tháng đầu năm tăng khá tốt, nhưng chủ yếu tăng ở lĩnh vực nhà ở trong nhân dân nhờ giá cả cà phê, dâu tằm chè tăng so với cùng kỳ nên người dân đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà ở; ngoài ra lĩnh vực đầu tư cho sản xuất cũng tăng tốt. Uớc tính giá trị sản xuất ngành xây dựng 9 tháng đạt 1.236.904 triệu đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ, trong đó giá trị xây dựng ở khu vực ngoài nhà nước đạt 1.228.180 triệu đồng, tăng 22,7%.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý  năm 2017 là 110.577 triệu đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước là 108.100 triệu đồng do thành phố làm chủ đầu tư. Uớc thực hiện 9 tháng đạt 90.649 triệu đồng đạt 82,0% so kế hoạch và giảm 21,6% so với cùng kỳ, trong đó ngân sách tập trung của tỉnh quản lý đạt 71.349 triệu đồng, đạt 81,4% và giảm 7,7% so với cùng kỳ. Ngân sách nhà nước của thành phố 9 tháng đạt 19.000 triệu đồng đạt 83,0% so kế hoạch, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

III. THƯƠNG NGHIỆP – DỊCH VỤ

Giá cả hàng hóa dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm tương đối bình ổn, hiện tượng găm hàng, đầu cơ chờ tăng giá ít xảy ra nhất là những dịp lễ tết. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 9 tháng đạt 4.396,7 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng trưởng khá so với cùng kỳ nhờ các sản phẩm cà phê nhân, chè các loại. Dự ước 9 tháng tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 184,65 triệu USD, tăng 49,74%; trong đó khu vực nước ngoài đạt 121,2 triệu USD, tăng 76,55%. Về sản phẩm: cà phê 9 tháng đạt 140,76 triệu USD, tăng 74,72%; sản phẩm chè các loại đạt 13,23 triệu USD, tăng 14,1%; hàng dệt may tăng 60,57%; tơ sợi tăng 87,86%.

Tình hình vận tải hàng hóa, hành khách trong 9 tháng đầu năm đáp ứng tốt mọi nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn, nhất là những đợt cao điểm. Doanh thu vận tải ước 9 tháng năm 2017 đạt 336.498 triệu đồng, tăng 34,5%; trong đó doanh thu vận tải hàng hóa tăng 44,5%, doanh thu vận tải hành khách tăng 16,4%.

IV. THU CHI NGÂN SÁCH

Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước 9 tháng đạt 623,1 tỷ đồng, tăng 46,7% so cùng kỳ và đạt 84,9% kế hoạch thu năm 2017. Các khoản thu cân đối trong ngân sách ước đạt 613,4 tỷ đồng, tăng 48,9% và đạt 83% so kế hoạch; trong đó thu từ thuế, phí, lệ phí đạt 450,3 tỷ đồng, tăng 33,7% và đạt 77% so kế hoạch, thu từ nhà đất đạt 124,7 tỷ đồng, bằng 94,5% so kế hoạch và tăng 134,8%. Dự ước tổng thu ngân sách địa phương 9 tháng ước đạt 703,4 tỷ đồng, tăng 11,3%.

Chi ngân sách: Trong 9 tháng tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 406,5 tỷ đồng, đạt 88,9% kế hoạch, trong đó chi thường xuyên ước đạt 281,1 tỷ đồng, tăng 6,3% và đạt 66,7% so kế hoạch. Trong chi thường xuyên: chi cho sự nghiệp giáo dục đạt 153,1 tỷ đồng, tăng 9,0% so cùng kỳ và đạt 67,1% kế hoạch, chi sự nghiệp kinh tế ước đạt 33 tỷ đồng, tăng 32,6% và đạt 66,4% so kế hoạch, chi quản lý hành chính đạt 53,9 tỷ đồng, tăng 8,6% và đạt 66,1% so kế hoạch.

V. VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Văn hóa - Thể dục thể thao

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong 9 tháng đầu năm được tổ chức thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương, đáp ứng nhu cầu văn hóa, thể thao của các tầng lớp nhân dân.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa và gia đình trên địa bàn triển khai sâu rộng, đến nay đã  có 161/165 thôn, tổ dân phố xây dựng khu dân cư văn hóa đạt 98,1%, 5/5 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 5/6 đơn vị phường đạt chuẩn văn hóa văn minh đô thị.

2. Giáo dục

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động “ Hai không”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đến nay ngành giáo dục đã tổ chức thực hiện ngày tựu trường và khai giảng năm học mới, sơ bộ năm học 2017-2018 tổng số trường trên địa bàn có 75 trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, trong đó trường phổ thông là 47 trường, giáo dục mầm non có 28 trường, tăng 01 trường và giảm 01 trường so với năm học trước. Tuyển sinh đầu vào lớp 1 đạt 99,8%, đầu vào cấp THCS đạt 99,7% do có em chuyển trường, tuyển sinh mẫu giáo 5 tuổi đạt 94,1%.

3. Y tế

Công tác khám chữa bệnh được duy trì thường xuyên và kịp thời, đảm bảo vị trí trực và cấp cứu người bệnh, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn. Tình hình bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, thành phố đã chủ động các biện pháp để không chế các ổ dịch nhỏ như tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng làm sạch vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết…Đến nay có 58 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 239 ca so với cùng kỳ.

 4. Xã Hội

Công tác quản lý và chăm sóc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng luôn được quan tâm, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, giúp người có công ổn định cuộc sống và vươn lên trong cuộc sống. Đến nay thành phố đang quản lý và chi trả trợ cấp cho 1.373 đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội là 4.288 đối tượng với tổng kinh phí chi trả hàng tháng trên 1,86 tỷ đồng.

5. An toàn xã hội

Tình hình an ninh trật tự luôn được quan tâm thực hiện, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, tăng 16 vụ; làm chết 33 người, tăng 18 người; bị thương 6 người, tăng 1 người so với cùng kỳ. 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt