Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 huyện Bảo Lâm
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2017 của Chi cục Thống kê huyện Bảo Lâm

             I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP - THỦY SẢN

1. Trồng trọt

  Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện ngay từ đầu năm lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp và UBND các xã về sản xuất nông nghiệp tập trung thu hoạch vụ hè thu và gieo trồng các loại cây hàng năm vụ mùa, chăm sóc chè, cà phê; về hoạt động sản xuất lâm nghiệp tập trung chủ yếu cho công tác chăm sóc và bảo vệ rừng.

1.1. Thu hoạch vụ hè thu 2017

- Tính đến thời điểm ngày 12/9/2017 trên toàn huyện ước gieo trồng được 670,70 ha, tăng 4,81% so với vụ hè thu năm 2016. Diện tích cây bắp và cây lương thực có hạt toàn huyện gieo trồng được 272,05 ha; chủ yếu là cây bắp tăng 15%, năng suất ước đạt 47,1 tạ/ha, bằng 99,29%, sản lượng ước đạt 1.281 tấn, tăng 14,28% so với cùng kỳ; cây chất bột lấy củ đạt 30,23 ha, tăng 13%, năng suất ước đạt 57,29 tạ/ha, sản lượng ước đạt 173,15 tấn, tăng 12,24% so với cùng kỳ.

- Diện tích rau các loại gieo trồng được 236,5 ha, tăng 0,6% so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 3.598,1 tấn, tăng 8,19% so với vụ hè thu năm 2016.

1.2. Gieo trồng vụ mùa.

Đến thời điểm này trên toàn huyện chuẩn bị đất và đã gieo trồng vụ mùa được 863,83 ha, bằng 99,33% so với cùng kỳ.

1.3. Cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả.

- Hiện nay nhân dân đang tập trung chăm sóc như tỉa cành, làm cỏ cho cây cà phê, chè…

- Tính đến thời điểm 10/09/2017 trên toàn huyện đã trồng mới được 1.004,6 ha cây lâu năm các loại, tăng 2,05 lần so với cùng kỳ.

Diện tích trồng mới năm nay tăng nhiều so với năm trước là do các vườn cây cà phê già cỗi được người dân thay thế giống mới bằng việc trồng lại, cùng với việc cây bơ và sầu riêng có giá cao nên bà con tận dụng trồng xen trong cà phê vừa che bóng mát vừa tăng thêm thu nhập.

2. Chăn nuôi

Tính đến thời điểm này đàn gia súc, gia cầm hiện nay giảm về số lượng nhưng đang phát triển tốt không có dịch bệnh xảy ra. Giá thịt heo hơi bằng 68,18% với cùng kỳ và giảm so với tháng trước.

3. Lâm nghiệp

Hạt Kiểm lâm phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 2 kiểm tra đôn đốc công tác PCCCR mùa khô 2016-2017 của 03 đơn vị chủ rừng nhà nước. Qua kiểm tra các đơn vị đã thực hiện các hạng mục công trình PCCCR và canh gác trực cháy nghiêm túc.

Tình hình vi phạm lâm luật:

Trong 9 tháng năm 2017, tổng số vụ vi phạm lâm luật là 120 vụ, số vụ giảm 58 vụ so với cùng kỳ. Khối lượng lâm sản bị thiệt hại giảm 269 m3 gỗ các loại và diện tích bị thiệt hại giảm 18,89 ha so với cùng kỳ. Đến nay đã xử lý 95 vụ vi phạm thu nộp ngân sách 2,6 tỷ đồng. Giải tỏa lấn chiếm được 43 ha để trồng lại rừng.

4. Thủy sản

- Nuôi trồng: Trên toàn huyện hiện nay có khoảng 1.270 hộ nuôi trồng thủy sản. Trong đó số hộ nuôi theo hình thức quảng canh cải tiến và quảng canh là 1.269 hộ và 1 hộ nuôi lồng bè.Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước khoảng 200,6 ha. So với năm 2016 tăng 10,71%.

- Khai thác: Trên toàn huyện có 324 hộ khai thác và 486 lao động tham gia. Sản lượng đánh bắt 9 tháng năm 2017 đạt 146,4 tấn. bằng 95,02% so với cùng kỳ.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực cá thể 9 tháng theo giá so sánh 2010 ước đạt 130,1 tỷ đồng, tăng 9,0% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước 9 tháng đạt 194,6 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ.

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn 9 tháng năm 2017 ở khu vực kinh tế cá thể:

- Khai thác cát đạt 682 m3, bằng 91,5% so với cùng kỳ.

- Sản lượng chè chế biến đạt 1.576 tấn, bằng 92,7% so với cùng kỳ.

- Sản phẩm lương thực, thực phẩm sản xuất được 1.759 tấn bánh bún tươi, bằng 99,6% so với cùng kỳ; 110 tấn bánh mì, bánh tráng, bằng 100,5%; 930 tấn đậu khuôn, bằng 99,4% so với cùng kỳ.

- Các sản phẩm từ gỗ đạt 2.848 sản phẩm, bằng 98,4% so với cùng kỳ.

- Sản phẩm từ kim loại đạt 94.343 m2, tăng 2% so với cùng kỳ.

- Sản phẩm may đo đạt 29,5 nghìn sản phẩm, bằng 92,5% so với cùng kỳ.

- Chổi đót sản xuất được 116 nghìn sản phẩm, bằng 100,6 % so với cùng kỳ.

III. VẬN TẢI

Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước 9 tháng đạt 272,052  tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân có sự tăng trưởng khá trong lĩnh vực vận tải, nhất là vận tải hàng hóa là do trên địa bàn có thêm một số DN vận tải như DN vận tải Sài Gòn, DN vận tải Itasco chuyên vận tải bôxit từ nhà máy Alumin về cảng Thị Vải và một số DN mới phát sinh như DN vận tải Khải Thị, DN vận tải Ngọc Đăng Châu …

Vận tải hành khách 9 tháng ước đạt 454,1 nghìn hành khách, tăng 7,7% và luân chuyển đạt 40,3 nghìn hành khách.km, tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Khối lượng hàng hoá vận chuyển đường bộ 9 tháng ước đạt 549,5 nghìn tấn, tăng 20,6% và luân chuyển đạt 86.333 nghìn tấn.km, tăng 20,9% so với cùng kỳ.

IV. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG CƠ BẢN

Vốn đầu tư phát triển năm 2017 thực hiện đến đầu tháng 9 là 119.484 triệu đồng. Trong tháng 9 các đơn vị tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp năm 2016 và khởi công các công trình mới với khối lượng ước trong 9 tháng năm 2017 là 138.822 triệu đồng. Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách ước tháng 9 là 19.338 triệu đồng: chia ra nguồn vốn từ ngân sách tỉnh là 18.600 triệu đồng, vốn từ ngân sách huyện là 738 triệu đồng.

V. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - TÍN DỤNG

- Thu ngân sách: Trong 9 tháng năm 2017, thu NSNN địa phương đạt 434,4 tỷ đồng, bằng 136,2% so với cùng kỳ và bằng 86,6% so với kế hoạch. Thu thuế và phí trên địa bàn 9 tháng năm 2017 đạt 406,4 tỷ đồng, bằng 133,9% so với cùng kỳ và bằng 69,6% so với kế hoạch.

Trong 9 tháng đầu năm thu ngân sách do huyện quản lý đạt 104,7 tỷ đồng, bằng 144,3% so với cùng kỳ và bằng 95,3% so với kế hoạch. Phần thuế và phí giao cho huyện quản lý 9 tháng đạt 76,0 tỷ đồng, bằng 179,2% so với cùng kỳ và bằng 103,6 so với kế hoạch.

- Chi ngân sách: Trong 9 tháng năm 2017 tổng chi ngân sách địa phương đạt 380,1 tỷ đồng, bằng 105,1% so với cùng kỳ. Trong tổng số chi ngân sách địa phương ước 9 tháng năm 2017; chi đầu tư XDCB từ ngân sách huyện 78,3 tỷ đồng (chiếm 20,6%), chi sự nghiệp kinh tế 12,6 tỷ đồng (chiếm 3,31%); chi sự nghiệp giáo dục đạt 184,7 tỷ đồng (chiếm 48,6%); chi sự nghiệp y tế 1,6 tỷ đồng (chiếm 0,43%), chi quản lý hành chính cấp huyện bằng 65 tỷ đồng (chiếm 17,11%), chi đảm bảo xã hội 13,5 tỷ đồng (chiếm 3,56%).

- Hoạt động tín dụng

Các ngân hàng thương mại: Ước 9 tháng năm 2017 các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn đã cho 7.906 lượt hộ vay, với doanh số 2.447 tỷ đồng; bằng 127% so với cùng kỳ; trong 9 tháng thu nợ 1.915 tỷ đồng, bằng 132,7% so với cùng kỳ. Tổng số dư nợ của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đến thời điểm hiện nay là 2.670 tỷ đồng, bằng 131,3% số dư nợ cùng kỳ.

Ngân hàng Chính sách xã hội: Ước 9 tháng năm 2017 cho 1.035 lượt hộ chính sách vay vốn với số tiền 75 tỷ đồng, bằng 125,9% so với cùng kỳ. Thu nợ tháng 9 đạt 51 tỷ đồng, bằng 136,5% so với cùng kỳ. Số dư nợ của Ngân hàng CSXH cuối tháng 9/2017 ước đạt 289 tỷ đồng, bằng 108,5% so với cùng kỳ.

Hoạt động của các Quỹ Tín dụng: Ước 9 tháng năm 2017 cho 5.083 hộ vay vốn với số tiền 842,4 tỷ đồng, bằng 140,2% doanh số cho vay cùng kỳ; thu nợ 9 tháng 2017 đạt 742,2 tỷ đồng, bằng 135,8% so với cùng kỳ. Số dư nợ của Các Quỹ TD và chi nhánh cuối tháng 9/2017 ước đạt 639,6 tỷ đồng, bằng 126,5% so với cùng kỳ.

VI. XUẤT KHẨU HÀNG HÓA

 Đối với nhà máy Alumin xuất khẩu ước 9 tháng đạt 417,5 ngàn tấn Alumin giá trị 129,4 triệu USD và 2,66 ngàn tấn hydroxit, giá trị 0,6 triệu USD.

VII. ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC

1. Văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao

Trong 9 tháng năm 2017, Phòng Văn hóa - Thông tin đã tham mưu, triển khai nhiều hoạt động văn hóa - thông tin như: Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ VI và Đại hội Công đoàn lần thứ VI. Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Bảo Lâm  năm 2017. Kế hoạch tổ chức các hoạt động về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện năm 2017. Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 03/8/2017 của UBND huyện Bảo Lâm về việc tổ chức các lớp đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2018. Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 18/8/2017 của UBND huyện Bảo Lâm về triển khai thực hiện  Đề án đưa các chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2018. Báo cáo việc thực hiện Luật thể dục, thể thao trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Nhìn chung, công tác xây dựng và ban hành các văn bản quản lý nhà nước trong 9 tháng đầu năm đảm bảo kịp thời, chất lượng nâng lên, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý điều hành, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành đề ra.

Hoạt động thư viện: phục vụ nhu cầu đọc sách, tra cứu của bạn đọc. Đến nay, tổng số sách hiện có: 13.439 bản. Số thẻ cấp mới trong 9 tháng là 161 thẻ, người đến thư viện là 6.350 lượt. Xử lý kịp thời và đưa vào phục vụ bạn đọc. Lượt báo sách luân chuyển là 2.320 lượt. Tiếp tục tạo điều kiện để bạn đọc đến thư viện tra cứu thông tin và đọc sách báo.

2. Nước sạch - môi trường

          Trong 9 tháng năm 2017 nhà máy nước Bảo Lâm đã sản xuất 501.256 m3, nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của 3.743 hộ dân trên địa bàn, tăng 245 hộ so với cùng kỳ. Công tác thu gom rác thải và giữ gìn vệ sinh môi trường được cải thiện hơn trước, các cơ quan, đơn vị bảo vệ môi trường đặc biệt trung tâm khai thác CTCC huyện đã tích cực triển khai công tác vệ sinh đường phố, chăm sóc cây xanh khu công viên và các tuyến đường nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các đơn vị, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán.

3. Y tế

Trong 9 tháng năm 2017 số ca mắc sốt rét 4 ca, sốt xuất huyết 20 ca. Ngộ độc  12 người, có 50 ca nhiễm HIV. Tổ chức khám chữa bệnh cho 79.220 người, số người điều trị tại các CSYT: nội trú 4.543 người và ngoại trú 2.381 người, tiêm chủng đầy đủ cho 1.534 trẻ em, tiêm uốn ván cho 1.393 phụ nữ có thai, tiêm uốn ván cho 1.611 phụ nữ trong độ tuổi 15-35, số lần khám thai 5.073 lần, số lần khám phụ khoa 12.253 lần.

4. Giáo dục

            Trong tháng phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường tiếp tục trực hè 2017, thực hiện kế hoạch phụ đạo cho số học sinh yếu kém phải kiểm tra lại hè năm 2017, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên theo quy định của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo vbồi dưỡng chính trị hè 2017.

            Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6. Chỉ đạo các trường rà soát và thực hiện các thủ tục cần thiết cho công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý và điều tiết giáo viên năm học 2017-2018. Đầu tư tu sửa cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018. Chỉ đạo các trường chuẩn bị tiếp nhận học sinh từ địa phương trở lại trường.

5. An ninh quốc phòng - trật tự an toàn xã hội

Trong tháng 09 năm 2017, Công an huyện tiếp tục triển khai lực lượng CSGT-TT thực hiện các phương án tuần tra kiểm soát theo chuyên đề, tập trung vào các đối tượng điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đi không đúng phần đường quy định…Phân công lực lượng CSGT-TT phối hợp với Đoàn thanh niên Công an huyện, lực lượng CSĐTTP về TTXH Công an huyện và Công an các xã, thị trấn tuần tra khép kín địa bàn ở những giờ cao điểm, hoạt động giao thông diễn ra phức tạp như Quốc lộ 20, Quốc lộ 55, Tỉnh lộ 725 và một số tuyến đường liên xã để phòng ngừa tội phạm hoạt động.

Kết quả trong 9 tháng lực lượng CSGT Công an huyện đã tiến hành lập biên bản 1.169 trường hợp vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 1.001 trường hợp. Nộp ngân sách nhà nước 676 triệu đồng. Trong 9 tháng có 04 vụ TNGT làm 03 người chết, 01 người bị thương.

          6. Công tác giảm nghèo

          Tiếp tục rà soát và tổng hợp số hộ nghèo theo tiêu chí mới của Bộ Lao động - TBXH ban hành. Theo kết quả tổng hợp của Phòng LĐ-TBXH, tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2017 là 5,12% tương đương 1.504 hộ; trong đó hộ nghèo là đồng bào dân tộc ít người là 996 hộ. Số liệu sơ bộ tháng 9 năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 1%.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt