Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2017 huyện Lạc Dương
Trích từ báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng của Chi cục Thống kê Huyện Lạc Dương

I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Sản xuất Nông nghiệp

Cây hàng năm: Sản xuất vụ Đông xuân: tổng diện tích gieo trồng và thu hoạch cây hàng năm trong vụ là 1.569,6 ha, tăng 11,59% so với cùng kỳ. Trong đó: lúa gieo cấy 58 ha, tăng 8,82% so với cùng kỳ, năng suất bình quân đạt 30,5 tạ/ha, tăng 0,33% so với cùng kỳ, tương ứng tổng sản lượng 176,9 tấn, tăng 9,18%(+14,87 tấn) so với cùng kỳ; diện tích ngô gieo trồng trong vụ là 102 ha, tăng 8,51% so với cùng kỳ, năng suất bình quân đạt 30 tạ/ha, tăng 2% so với cùng kỳ, tổng sản lượng thu được 306 tấn, tăng 10,73% so với cùng kỳ; diện tích khoai lang gieo trồng là 21 ha, bằng 97,7 % so với cùng kỳ, năng suất bình quân đạt 75 tạ/ha, tăng 0,51% so với cùng kỳ, tổng sản lượng thu được 157,5 tấn, bằng 98,17% so với cùng kỳ; diện tích rau các loại gieo trồng trong vụ là 1.101,1 ha, tăng 9,48% so với cùng kỳ, năng suất bình quân đạt 354,9 tạ/ha, tăng 6,4% so với cùng kỳ, tổng sản lượng thu được đạt 39.074,5 tấn, tăng 16,5% so với cùng kỳ; hoa các loại gieo trồng 258,5 ha, tăng 26,1% so với cùng kỳ, tổng sản lượng thu được 91.709,3 triệu cành, tăng 33,85% so với cùng kỳ.

Gieo trồng vụ Hè thu: đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích gieo trồng trong vụ ước đạt 1.549,2 ha, tăng 11,7% so với cùng kỳ, trong đó: ngô gieo trồng 198 ha, bằng 92,1% so với cùng kỳ; khoai lang gieo trồng 13 ha, bằng 100% so với cùng kỳ; rau các loại gieo trồng 1.086,9 ha, tăng 18% so với cùng kỳ; hoa các loại gieo trồng 255,3 ha, tăng 26,38% so với cùng kỳ.

Cây lâu năm: Diện tích cà phê hiện có là 3.620 ha, tăng 2,98% so với cùng kỳ, chủ yếu là trồng mới tái canh đối với những diện tích cà phê già cỗi; diện tích cây ăn quả hiện có là 376,3 ha, đạt 100,59% so với cùng kỳ, chủ yếu thay đổi loại cây trồng từ những cây kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn.

Chăn nuôi:  Việc duy trì và phát triển gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện được quan tâm, công tác thú y, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại luôn được chú trọng, công tác tiêm phòng định kỳ trên gia súc, gia cầm được thực hiện theo đúng quy trình và kế hoạch đề ra.

2. Lâm nghiệp:

Tổng diện tích giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện là: 99.024,78 ha; hiện đang giao khoán cho 3.043 hộ dân và 12 đơn vị tập thể, bằng nguồn vốn dịch vụ môi trường rừng, trong đó có 03 đơn vị chủ rừng nhà nước và 12 doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng. Hạt Kiểm lâm đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc trực cháy tại các điểm trực trên địa bàn quản lý nhằm phát hiện và tổ chức lực lượng chữa cháy kịp thời khi có cháy xảy ra. Trong 6 tháng trên địa bàn huyện không để xảy ra cháy rừng gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, đơn vị đã phối hợp các ban ngành lập 45 hồ sơ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, phát triển bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (giảm 10 vụ vi phạm so với cùng kỳ tương đương 18,1%); với diện tích vi phạm 19.608 m2 (giảm 24.447 m2 so với cùng kỳ năm 2016); lâm sản thiệt hại 148,561 m3 (giảm 161,675 m3 so với cùng kỳ).

3. Thủy sản:

Tổng diện tích nuôi trồng trong 6 tháng đầu năm là 28 ha, tăng 4% so với cùng kỳ, chủ yếu là việc mở rộng diện tích nuôi trồng của một số doanh nghiệp, ngoài ra một số hộ dân cũng đào thêm ao vừa để tưới tiêu, vừa kết hợp nuôi thả cá.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 154,1 tấn, tăng 15,41% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng nuôi trồng cá nước lạnh là 139,22 tấn ( cá tầm: 135 tấn; cá hồi: 4,22 tấn) chiếm 90,3% trên tổng sản lượng, còn lại là sản lượng cá của các hộ dân cư như cá trắm, chày là 4,7 tấn; cá chép là 4,4 tấn, cá rô phi là 4,63 tấn và một số loại cá khác với sản lượng 1,14 tấn.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 261,86 tỷ đồng, tăng 29,53% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng lớn vẫn là ngành công nghiệp phân phối điện nước của thành phần kinh tế tư nhân với 255,84 tỷ đồng, chiếm 97,7% trên tổng số; còn lại là giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp của hộ cá thể với 6,02 tỷ đồng( theo giá hiện hành), bằng 95,1% so với cùng kỳ; theo giá so sánh 2010, ước đạt 4,12 đồng, tăng 2,88% so với cùng kỳ.

2. Xây dựng cơ bản: Tổng nguồn vốn các công trình đầu tư trên địa bàn huyện Lạc Dương do huyện và tỉnh bố trí vốn năm 2017126,78 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ, trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh là 100,14 t đồng, chiếm 79% trên tổng nguồn vốn; nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp huyện là 17,10 tỷ  đồng, chiếm 13,49% trên tổng nguồn vốn. Ước 6 tháng đầu năm 2017 các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đã thực hiện giải ngân được 58,295/126,785 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch vốn, trong đó tập trung vào các công trình khởi công mới đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp trước khi bước vào mùa mưa bão.

III. GIÁ CẢ - DU LỊCH – GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Giá cả - du lịch

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá cả, chất lượng hàng hóa, ngăn chặn việc buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Các ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, lượng khách tham quan, du lịch đến với địa bàn huyện Lạc Dương ngày càng tăng.

2. Giao thông vận tải

Ước 6 tháng đầu năm 2017, khối lượng vận chuyển hành khách đạt 116,020 ngàn hành khách, bằng 75,55% luân chuyển đạt 1.635,810 ngàn hành khách.km, bằng 79,19% so với cùng kỳ; khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 11.040 tấn, tăng 2,71% và luân chuyển đạt 1.968.800 tấn.km, tăng 14,63% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động vận tải 6 tháng đầu năm ước đạt 9.788,6 triệu đồng bằng 95,33% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 6.617,5 triệu đồng, bằng 88% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hoá đạt 3.171,1 triệu đồng, tăng 15,38% so với cùng kỳ.

IV. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 58,6 tỷ đồng, đạt 63,14% dự toán; thu từ thuế phí 47,9 tỷ đồng, đạt 60% dự toán; trong đó phần huyện thu thực hiện 29,8 tỷ đồng, đạt 70,7% dự toán.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện là 65 tỷ đồng, đạt 31,7% so dự toán.

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Hoạt động Y tế

Trong 6 tháng đầu năm 2017 tập trung, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phối hợp tốt với các ban, ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh.

Triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2016, tiếp tục tạo sự chuyển biến nhận thức của người dân, đặc biệt là người vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

2. Giáo dục

Tiếp tục đảm bảo tốt các cơ sở vật chất ban đầu như; trường, lớp, chất lượng đội ngũ giáo viên. Công tác duy trì sĩ số, chống bỏ học, nghỉ học và nâng cao chất lượng giáo dục; cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được đầu tư.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cho học sinh, thiếu niên, nhi đồng trong thời gian hè.

Rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đề xuất phương án đầu tư, sữa chữa nhằm đảm bảo phục vụ tốt công tác giáo dục và từng bước đạt chuẩn theo các tiêu chí giáo dục quốc gia.

3. Văn hóa – Thông tin

Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa và thông tin được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa không xảy ra diễn biến phức tạp, chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động văn hóa nơi công cộng.

Xây dựng dự thảo kế hoạc tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp trên địa bàn huyện, tiến tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017)

4. Công tác lao động-thương binh-xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tiếp tục tuyên truyền về đào tạo nghề nông thôn và xuất khẩu lao động, quan tâm công tác dạy nghề, thực hiện kế hoạch mở các lớp dạy nghề năm 2017 để thu hút số lao động phổ thông chưa có nghề nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu thực tế địa phương, đồng thời đảm bảo các chế độ an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Lồng ghép các nguồn lực để đầu tư cho hộ nghèo thoát nghèo gắn với thực hiện chương trình nông thôn mới nhằm phấn đấu đạt được mục tiêu vào cuối năm 2017.

Tiếp tục thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định; chi trả cho học sinh trung học phổ thông theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Tình hình an ninh, trật tự xã hội

An ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo; các cơ quan, đơn vị đã đảm bảo tuyệt đối an toàn, lực lượng vũ trang đã tăng cường bám sát cơ sở, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng và triển khai công tác giáo dục quốc phòng, an ninh theo kế hoạch.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện, tổ chức các cuộc thanh tra theo kế hoạch, qua đó chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, thiếu sót trong quản lý ngân sách, tài sản công và thu hồi nộp ngân sách số tiền vi phạm theo quy định.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt