Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2017 huyện Đạ Tẻh
Trích từ báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng của Chi cục Thống kê Huyện Đạ Tẻh

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

 1.1. Sản xuất nông nghiệp.

Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện ước đạt 2.876 ha, so với kế hoạch đạt 92,87% và bằng 89,72% so với cùng kỳ. Trong đó: lúa đạt 1.320 ha, bắp đạt 1.007 ha, các loại cây thực phẩm đạt 285,9 ha.

Đối với cây công nghiệp và cây lâu năm:

Diện tích gieo trồng cây điều đạt 10.024 ha, diện tích cho thu hoạch đạt 9.765 ha, sản luợng thu hoạch đạt 488,26 tấn; diện tích gieo trồng cây tiêu đạt 65 ha, diện tích cho thu hoạch là 61,4 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 186,75 tấn; diện tích gieo trồng cây cà phê đạt 920 ha, diện tích cho thu hoạch là 812 ha và sản lượng thu hoạch ước đạt 1.299 tấn; diện tích gieo trồng cây chè đạt 37,8 ha và 100% diện tích đã cho thu hoạch, sản lượng thu hoạch ước đạt 102 tấn; diện tích gieo trồng cây cao su đạt  3.484 ha, diện tích cho thu hoạch là 1.236 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 1.854 tấn; diện tích gieo trồng cây ca cao đạt 9,7 ha, diện tích cho thu hoạch đạt 100%; sản lượng thu hoạch ước đạt 7,95 tấn; diện tích gieo trồng cây dâu tằm đạt 765 ha, diện tích cho thu hoạch đạt 625 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 12.668 tấn; diện tích gieo trồng cây ăn quả đạt 551 ha, diện tích cho thu hoạch đạt 404 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 6.233 tấn.

Chăn nuôi: Theo kết quả điều tra thời điểm 01/4/2017 tổng đàn trâu có 2,7 ngàn con, tăng 12,01%; đàn bò có 7,9 ngàn con, tăng 27,64%; đàn gia cầm có 197,03 ngàn con, tăng 17,28% so với cùng kỳ. Hiện nay số hộ nuôi tằm trên địa bàn huyện là 1.200 hộ, tăng 60 hộ so với cùng kỳ. Hiện nay giá kén bình quân là 140.000 đ/kg, tăng 45.000 đ/kg so với cùng kỳ; năng suất bình quân đạt 50kg/hộp, người dân thu được 7-8 triệu đồng/hộp trong thời gian 15-20 ngày.

1.2. Sản xuất lâm nghiệp

Ước 6 tháng đầu năm 2017 diện tích rừng trồng đạt 2.874 ha, trong đó trồng cao su đạt 2.328 ha, trồng rừng kinh tế đạt 546 ha. Diện tích rừng do các hộ gia đình quản lý và được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi truờng là 1.141,2 ha/383 hộ gia đình.

Ước 6 tháng đầu năm 2017 khai thác gỗ tròn đạt 755m3, bằng 38,92%; tre hàng đạt 49 nghìn cây, tăng 21,8%; gỗ rừng trồng đạt 11.505 m3, tăng 42,21% so với cùng kỳ.

2. Công nghiệp, vốn đầu tư, xây dựng cơ bản.

2.1. Sản xuất công nghiệp.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 theo giá so sánh 2010 ước đạt 106,5 tỷ đồng, tăng 17,33% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 15,9 tỷ đồng, tăng 27,92% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế tư nhân ước đạt 40,8 tỷ đồng, tăng 4,12% so với cùng kỳ; khu vực cá thể ước đạt 49,7 tỷ đồng,tăng 9,54% so với cùng kỳ.

2.2. Vốn đầu tư.

Ước tổng giá trị vốn đầu tư 6 tháng đầu năm 2017 đạt 82,3 tỷ đồng; đạt 71,9% so với kế hoạch, bằng 59,44% so với cùng kỳ, trong đó: Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 54,1 tỷ đồng, đạt 71,68% so với kế hoạch, bằng 57,63% so với cùng kỳ; nguồn vốn  huyện  ước đạt 28,2 triệu đồng, đạt 72,32% so với kế hoạch và bằng 96,09% so với cùng kỳ.       

  2.3. Xây dựng cơ bản.

 Ước giá trị sản xuất ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2017 đạt 153,4 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 40,2% và bằng 90,23% so với cùng kỳ. Trong đó doanh nghiệp tư nhân ước đạt 10,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,91%, đạt 33,51% so với kế hoạch và bằng 74,49% so với cùng kỳ; các công ty trách nhiệm hữu hạn ước đạt 101,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 66,26%, đạt 41,08% so với kế hoạch và bằng 93,63% so với cùng kỳ; các hộ cá thể ước đạt 41,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,83%, đạt 48,41% so với kế hoạch và bằng 87,17% so với cùng kỳ.

 3.Thương mại.

Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2017 đạt 430 tỷ đồng, bằng 93% so với cùng kỳ.

4. Giao thông vận tải.

Ước 6 tháng đầu năm 2017, sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt 252,1 ngàn tấn, tăng 8,24% và luân chuyển đạt 12.307 ngàn tấn.km, tăng 12,13% so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách đạt 210 ngàn hành khách, bằng 99,17% và luân chuyển đạt 28.727 ngàn hành khách.km, tăng 0,72% so với cùng kỳ.

5. Hoạt động tài chính.

5.1. Hoạt động tài chính.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 17,1 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 46,58% và bằng 68,2% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 166,1 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 53,45% và bằng 97,98% so với cùng kỳ.

5.2. Hoạt động tín dụng.

Hoạt động của các Ngân hàng thương mại: Ước 6 tháng đầu năm 2017, doanh số cho vay đạt 625,2 tỷ đồng, tăng 20,17%; tổng dư nợ ước đạt 1,1 tỷ đồng, tăng 42,26% so với cùng kỳ.

Hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội: Trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh số cho vay ước đạt 33,1 tỷ đồng;  tổng dư nợ ước đạt 198 tỷ đồng, tăng 12,07% so với cùng kỳ.

6. Một số vấn đề xã hội.

6.1. Hoạt động giáo dục.

Qua đánh giá tổng kết kết quả năm học 2016-2017 kết quả như sau:

+ Về hạnh kiểm: tỷ lệ học sinh đạt loại khá, tốt chiếm 96,32%, giảm 3,14 điểm phần trăm so với cùng kỳ; loại yếu có 0,86%, giảm 1,14 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

+ Về học tập: tỷ lệ học sinh đạt loại khá, giỏi chiếm 52,71%, tăng 18,18 điểm phần trăm so với cùng kỳ; loại yếu có 5,63%, giảm 9,12 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Riêng cấp tiểu học, về năng lực tỷ lệ đạt 96,87%, tăng 0,49 điểm phần trăm so với cùng kỳ; về phẩm chất tỷ lệ đạt 99,71%, tăng 1,57% so với cùng kỳ.

   6.2. Hoạt động y tế.

  Trong 6 tháng đầu năm 2017, nhìn chung tình hình các loại dịch bệnh đều giảm so với cùng kỳ; tình hình triển khai các chương trình y tế vẫn diễn ra thường xuyên, công tác khám chữa bệnh trong tháng được đảm bảo và nâng cao chất lượng. Trong quý đã thực hiện tiêm chủng mở rộng cho 303 trẻ em, đạt 41,9%; tiêm viêm gan B cho 278 trẻ, đạt tỷ lệ 91,6%; tiêm vắc xin uốn ván cho 344 trẻ, đạt tỷ lệ 96%; thực hiện khám thai cho 312 ca; khám và điều trị phụ khoa cho 3.577 ca; thực hiện kế hoạch hóa gia đình cho 605 ca; khám và điều trị cho 58.315 lượt bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh đạt 97,98%.

6.3. Hoạt động văn hóa thể thao.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngaønh văn hóa thông tin ñòa phöông ñaõ taäp trung toå chöùc caùc hoaït ñoäng thể dục thể thao, văn hóa chaøo möøng ngaøy thaønh laäp Ñaûng, möøng xuaân Đinh Dậu 2017; các hoạt động trực quan như: tuyên truyền, cổ động, treo băng rôn, dọn dẹp vệ sinh,… cũng đã được triển khai, đảm bảo tính mỹ quan – khang trang đường phố chuẩn bị đón xuân Đinh Dậu cũng như chào mừng ngày thành lập Đảng. Các hoạt động như: tổ chức đêm biểu diễn VH-VN với chủ đề “ Mừng Đảng – Mừng Xuân 2017”, tổ chức giải đua thuyền truyền thống toàn huyện lần thứ XII, tổ chức hội thao cho các Cụ cao tuổi, thi tiếng hát Karaoke,… đã đem lại không khí tươi vui trong quần chúng nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành VHTT huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giải bóng chuyền, biểu diễn thể dục dưỡng sinh,… cho các Cụ phụ lão trong huyện; tổ chức các hoạt động VH-VN trong hội trại tòng quân  cho lễ giao quân 2017; tổ chức các hoạt động VH-TT nhân ngày 8-3; phối hợp với các ban ngành tổ chức các giải bóng chuyền, bóng đá mini toàn huyện nhân dịp “ Tháng công nhân”; tổ chức thành công “ Hội thi đồng diễn Aerobic” với 34 tiết mục/25 đội dự thi; thi đấu giải Karatedo toàn huyện với gần 1.000 vận động viên tham gia.

6.4. Công tác trợ giúp các đối tượng chính sách.

            Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017, đã tổ chức thăm hỏi  - động viên các gia đình, đối tượng chính sách, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng có điều kiện đón xuân; ngoài các hoạt động tổ chức họp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình, đối tượng chính sách, địa phương cũng đã tiến hành trợ cấp cho các đối tượng nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, các gia đình khó khăn và tặng quà cho các trẻ em từ Quỹ bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 1.453 triệu đồng/ tặng quà và trợ cấp cho đối tượng người có công với cách mạng, trợ cấp đối tượng hưu trí, đối tượng bảo trợ xã hội, trợ cấp cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng quà cho trẻ em từ quỹ bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 1.588 triệu đồng/ 1.822 hộ với 4.320 đối tượng.

            Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2017 địa phương cũng đã tiến hành hỗ trợ đột xuất cho 34 trường hợp với tổng kinh phí khoảng 69 triệu đồng.

 

 6.5. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

 

Tình hình trật tự xã hội có 07 vụ với 8 đối tuợng gây án và thiệt hại về tài sản khoảng 105 triệu đồng; phát hiện 6 vụ vi phạm pháp luật kinh tế với 10 đối tuợng; phát hiện bắt quả tang 5 vụ đánh bạc với 21 đối tuợng; 2 vụ sử dụng trái phép chất ma túy với 5 đối tuợng. Để đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong dịp tết, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường các đợt tuần tra, kiểm tra, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống cháy nổ trong dịp lễ tết; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm say xỉn gây rối trật tự công cộng, tệ nạn xã hội cũng như vi phạm luật giao thông.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt