Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2017 huyện Lâm Hà
Trích từ báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng của Chi cục Thống kê Huyện Lâm Hà

             1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản:

a. Sản xuất nông nghiệp

* Cây hàng năm: ước 6 tháng đầu năm tổng diện tích gieo trồng thực hiện 3.450 ha, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vụ đông xuân gieo trồng và thu hoạch xong 1.800,5 ha các loại, tăng 1,07%; vụ hè thu gieo trồng 1.650 ha, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Một số diện tích cây trồng chủ yếu: lúa gieo cấy 967,8 ha, giảm 5,5%; ngô gieo trồng 993,8 ha, tăng 1,2%; rau 898 ha, tăng 11,2%; đậu các loại 134,3 ha, giảm 10,2%; hoa các loại 133,2 ha, tăng 3,5% so với cùng kỳ.

* Cây lâu năm: Tổng diện tích 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 43.890 ha, giảm 0,08% so với cùng kỳ. Trong đó, một số loại cây trồng chính như sau: cây ăn quả 745 ha, tăng 4,2%; hồ tiêu 362,8 ha, tăng 4,6%; cây cà phê 40.405 ha, giảm 0,2%; cây chè 257 ha, tăng 0,5%; cây dâu tằm 1.914,6 ha, tăng 0,4% so với cùng kỳ.

* Trồng mới, chuyển đổi, tái canh, ghép chồi cây lâu năm: trong 6 tháng đầu năm 2017 cây ăn quả diện tích trồng mới 23 ha, bằng 64,8%; hồ tiêu trồng mới 16 ha; cây cà phê chuyển đổi tái canh, ghép chồi ước thực hiện 470 ha, bằng 79,7%; cây dâu tằm diện tích trồng mới là 81,5 ha, bằng 85,8% so với cùng kỳ.

* Chăn nuôi: Theo kết quả điều tra chăn nuôi tại thời điểm 01/4/2017

- Tổng đàn trâu có 367 con, giảm 3,17% so với cùng kỳ; đàn bò 7.800 con, tăng 30,3% so với cùng kỳ. Đàn bò tăng cao cả đàn bò thịt và bò sữa. Tình hình chăn nuôi bò sữa nhìn chung phát triển tốt.

- Đàn lợn: Số con hiện có 107.805 con, tăng 15,7% so với cùng kỳ do giá heo thấp, các trang trại nuôi heo gia công không được công ty thu mua, có nhiều trại đã nuôi trên 6 tháng, trọng lượng heo lên tới hơn 1,5 tạ/con. Các trang trại của hộ dân tự nuôi cũng như gia trại khó xuất vì thương lái ép giá.

- Đàn gia cầm 671,1 ngàn con, tăng 29,3% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm toàn huyện tăng cao do nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, an toàn của người dân. Ngoài các trang trại vẫn duy trì nuôi gia công ổn định thì hộ dân cũng đầu tư nuôi nhằm cải thiện thực phẩm tại chỗ.

b. Lâm nghiệp:

Mùa khô năm 2016-2017 nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, bố trí lực lượng tổ đội trực PCCCR, thực hiện phương án PCCCR và diễn biến thời tiết thuận lợi nên trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng.

Diện tích rừng giao khoán quản lý bảo vệ từ kinh phí chi trả DVMTR hiện nay là 18.436,02 ha, giao cho 1 tổ chức và 715 hộ gia đình, trong đó có 473 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Tình hình vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng: Tổng số vụ vi phạm đã phát hiện 49 vụ, giảm 8 vụ so với cùng kỳ. Trong đó, phá rừng trái pháp luật 30 vụ, diện tích rừng bị phá 10,4 ha; khai thác rừng trái phép 8 vụ, lâm sản thiệt hại 17.471 m3; mua bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 8 vụ. Xử lý 32 vụ, thu nộp ngân sách 96,2 triệu đồng.

c. Thủy sản:

Năm nay thời tiết ôn hòa, mưa sớm nên diện tích thủy sản duy trì nuôi ổn định. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 1.137 ha, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thu hoạch 6 tháng năm 2017 đạt 1.062,2 tấn, giảm 0,2% so với cùng kỳ. Trong đó thủy sản khai thác 2,2 tấn, tăng 10%; thủy sản nuôi trồng 1.060 tấn, giảm 0,2%.

2. Sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 thành phần kinh tế cá thể đạt 173.714,1 triệu đồng (theo giá 2010) tăng 14,7% so với cùng kỳ. Theo giá hiện hành ước đạt 258.400 triệu đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ.

Đầu năm 2017 trên địa bàn huyện tăng thêm 02 cơ sở cán tôn; cơ sở sản xuất gạch đầu tư đổi mới công nghệ lò đun để sản xuất gạch 4 lỗ chuyển sang gạch 6 lỗ nên giá bán tăng cao, sản phẩm tiêu thụ tăng. Ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác ước đạt 21.321,7 triệu đồng, chiếm 12,3%, tăng 36,7%; sản xuất đồ uống (rượu) ước đạt 11.809,9 triệu đồng chiếm 6,8%, tăng 35,4% so với cùng kỳ; ngành sản xuất trang phục tăng 17% so với cùng kỳ, đạt 18.635,7 triệu đồng. Ngành sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm 35,7% so với cùng kỳ do chính phủ đóng cửa rừng nên nguồn gỗ khan hiếm; ngành sản xuất chế biến thực phẩm giảm 1,5% do giá thịt heo giảm dẫn đến sản xuất giò chả giảm.

3. Thu chi ngân sách

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Chi cục thuế, các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt công tác thu Ngân sách Nhà nước và tập trung xử lý nợ tồn đọng thuế ngoài quốc doanh. Ước 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước đạt 62.146 triệu đồng, bằng 88,2% so với cùng kỳ, đạt 64,6% kế hoạch năm . Trong đó, thu cân đối ngân sách ước đạt 80.830 triệu đồng, tăng 33,2%; thu các biện pháp tài chính ước đạt 7.253 triệu đồng, bằng 23,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương ước 6 tháng đầu năm là 297.988 triệu đồng, bằng 53,6% kế hoạch, bằng 98,2% so với cùng kỳ. Trong đó, chi XDCB 22.913 triệu đồng, chi thường xuyên 256.988 triệu đồng.

4. Xây dựng, vốn đầu tư

* Xây dựng

Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước 6 tháng năm 2017 đạt 585.919 triệu đồng (giá 2010) tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo giá thực tế đạt 802.709 triệu đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ .

            Giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng cao so với cùng kỳ do đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình trong dân cư đạt cao. Tính riêng các công trình nhà ở 6 tháng đầu năm nay đã tăng 15,6% so với cùng kỳ. Ngoài ra các công trình xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu như nông thôn mới, xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng... theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm cũng tăng cao.

* Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn NSNN

Ước vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 là 60.438 triệu đồng, đạt 73,9% kế hoạch năm, tăng 2,9 lần so với cùng kỳ do năm nay là năm kỷ niệm 30 năm thành lập huyện nên nhiều công trình được đầu tư làm cho số lượng công trình và giá trị đầu tư tăng cao.

* Chương trình xây dựng nông thôn mới:

Năm 2017, ngân sách nhà nước phân bổ 8.645 triệu đồng cho 14 xã triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, đường giao thông nông thôn, đào tạo nghề và hỗ trợ phát triển sản xuất.

Đến nay trên địa bàn huyện đã có 5 xã được công nhận xã nông thôn mới. Từ nay đến cuối năm phấn đấu 3 xã về đích chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận xã nông thôn mới lên 8 xã.

5. Giao thông vận tải:

Doanh thu ngành vận tải ước 6 tháng năm 2017 đạt 151.702,9 triệu đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Trong đó:

Doanh thu vận tải hàng hoá là 76.031,7 triệu đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 501,3 nghìn tấn, tăng 24,1%; luân chuyển hàng hóa đạt 24.203,8 nghìn tấn.km tăng 86,6% so với cùng kỳ do trong năm 2017 có thêm 07 hộ cá thể luân chuyển hàng hóa ra các tỉnh phía Bắc.

Doanh thu vận tải hành khách ước 6 tháng đầu năm 2017 là 74.918,7 triệu đồng tăng 15,7% so với cùng kỳ. Vận chuyển hành khách đạt 383,1 nghìn hành khách tăng 26,7% và luân chuyển đạt 132.293,8 nghìn hành khách.km, tăng 30,8% so với cùng kỳ.

6. Thương mại:

           Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 210.000 triệu đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ do năm nay giá nông sản cà phê, kén tằm cao, tăng thu nhập cho người tiêu dùng. Giá của một số mặt hàng nông sản: giá cà phê 43 ngàn đồng/kg; kén tằm 135 ngàn đồng/kg; hồ tiêu 80 ngàn đồng/kg; giá heo hơi trong khoảng 28-30 ngàn đồng/kg.

            7. Văn hoá, y tế, xã hội

7.1. Văn hoá - Thông tin

6 tháng đầu năm 2017 các ngành chức năng đã tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ, tết. Để thực hiện công tác tuyên truyền, Trung tâm văn hóa đã in, treo 760 m2 pa nô tuyên truyền; in, treo 1.080 m băng rôn và maket tuyên truyền; treo cờ phướn hai bên Quốc lộ 27 là 1.250 cái, 250 áp phích. Ngoài ra còn trang trí nhiều khánh tiết phục vụ các hội nghị, giao lưu, liên hoan do các cơ quan, ban, ngành tổ chức.

7.2.Y tế

Tính từ đầu năm tới nay, trên địa bàn huyện tiếp nhận 30 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, giảm 52 trường hợp; bệnh sốt xuất huyết có 10 trường hợp, giảm 02 trường hợp so với cùng kỳ. Tổng số lượt người khám bệnh 117.790 lượt người, giảm 4% so với cùng kỳ; tổng số lượt người điều trị là 6.248 người, giảm 12,4%; trong đó, số lượt người điều trị nội trú là 5.409 người, giảm 11,1% so với cùng ký. Số trẻ em tiêm đủ vắcxin là 1.240 trẻ, giảm 14,1% so với cùng kỳ.

7.3. Giáo dục

Các trường học đã tổ chức tổng kết năm học 2016-2017. Số học sinh cuối năm học 2016 – 2017 như sau:

- Bậc học Mầm non: 7.537 cháu, tăng 7,3% so với cùng kỳ.

- Bậc tiểu học: 14.237 học sinh, tăng 0,2% so với cùng kỳ.

- Bậc trung học cơ sở: 8.811 học sinh, giảm 1,1% so với cùng kỳ.

- Bậc trung học phổ thông: 4.366 học sinh, tăng 0,6% so với cùng kỳ.

7.4. Xã hội

Lao động việc làm: Từ đầu năm đến nay, phòng Lao động-TBXH huyện đã tổ chức 01 lớp đào tạo nghề dài hạn trên 03 tháng cho 35/KH 270 học viên tại xã Tân Thanh. Nghề được đào tạo là sửa chữa máy nông nghiệp.

Tổng số hộ nghèo đến nay là 1.933 hộ, chiếm tỷ lệ 5,11%; trong đó, DTTS 922 hộ chiếm 13,5%; hộ cận nghèo là 2.472 hộ chiếm tỷ lệ 6,54%; trong đó, DTTS 976 hộ chiếm tỷ lệ 14,31%. Trong năm 2017 đã có 454 hộ tại 16/16 xã, thị trấn đăng ký thoát nghèo.

Chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội: 6 tháng đầu năm 2017, Phòng Lao động TBXH huyện đã tổ chức chi trả đầy đủ trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng. Cụ thể: Trợ cấp cho người có công là 12,08 tỷ đồng với 1.203 đối tượng; trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng BTXH là 8,7 tỷ đồng với 4.224 đối tượng.  

Tình hình trật tự an toàn giao thông: Từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông làm chết 5 người và bị thương 7 người. 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt