Ấn phẩm thống kê
Tổng quan Kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng
Số liệu kinh tế-xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2014; số liệu và xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng

            Nhằm đánh giá tổng quát hiện trạng kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng cũng như các địa phương cấp huyện, thành phố, giới thiệu những thành tựu đã đạt được, những mặt còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong giai đoạn 2011-2015; giới thiệu mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế-xã hội toàn tỉnh và từng địa phương cấp huyện giai đoạn 2016-2020.  Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, bạn đọc trong việc phân tích, đánh giá vai trò và vị trí kinh tế-xã hội của tỉnh Lâm Đồng so với cả nước và các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên cũng như  vị trí, vai trò kinh tế-xã hội của các địa phương cấp huyện. Cục Thống kê Lâm Đồng biên soạn và xuất bản cuốn sách  Tổng quan kinh tế-xã hội  tỉnh Lâm Đồng.

Đồng thời, thông qua việc phân tích những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cũng như từng địa phương so với phạm vi vùng và cả nước giúp bạn đọc và các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách đánh giá và định hướng đúng, đưa Lâm Đồng nói chung cũng như các địa phương trong tỉnh phát triển nhanh  và bền vững, phát huy tốt lợi thế, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực cho sự phát triển. Cụ thể:

1) Xác định được vị trí, tiềm năng và thế mạnh của toàn tỉnh và từng địa phương cấp huyện;

2) Xác định được hiện trạng về kinh tế-xã hội và mức đóng góp của từng địa phương;

3) Từ sự thay đổi về tỷ trọng và vị trí xếp hạng của địa phương qua các mốc thời gian 2010, 2014, sẽ xác định được động thái kinh tế-xã hội cũng như mức độ biến đổi của từng địa phương trong một số lĩnh vực cụ thể; 

4) Xác định đúng vị trí của mỗi địa phương trong quá trình phát triển đi lên của tỉnh, của vùng và cả nước.

Cuốn sách gồm các nội dung chính sau đây:

Phần thứ  I. Tổng quan kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Phần thứ II. Tổng quan kinh tế-xã hội các địa phương cấp huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Phần thứ III.  - Số liệu và xếp hạng các chỉ tiêu kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng so các tỉnh trong vùng Tây Nguyên và phạm vi trong cả nước qua 2 năm 2010, 2014.

- Số liệu kinh tế-xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2014; số liệu và xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt