Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội ước tháng 8 năm 2016

         I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp

1.1. Sản xuất nông nghiệp

a.  Sản xuất vụ hè thu

Tính từ đầu vụ đến ngày 10/8/2016 đã gieo trồng, xuống giống được 40.599,4 ha cây hàng năm các loại, giảm 2,08% (-861 ha) so với cùng kỳ. Trong đó:

Lúa gieo trồng 5.544,8 ha, đạt 85,3% kế hoạch, giảm 13,93% so với cùng kỳ, tập trung ở Cát Tiên 2.859 ha, chiếm 51,48%, đạt 76,24% kế hoạch, giảm 23,37%; Đạ Tẻh 2.550 ha, chiếm 45,97%, đạt 98,07% kế hoạch, giảm 0,78% so với cùng kỳ. Uớc năng suất bình quân đạt 52,16 tạ/ha, tăng 5,01% so với cùng kỳ, do một số địa phương gieo trồng giống OM 6561, 6162, 5451, IR59606 có năng suất, chất lượng cao.

Cây lương thực có hạt gieo trồng 7.165,4 ha, giảm 2,82% so với cùng kỳ. Trong đó, ngô 7.163,4 ha, giảm 2,82% do diện tích xen trong cây lâu năm, đất lâm nghiệp thu hẹp, tập trung ở Di Linh 1.600 ha, chiếm 22,23%; Đức Trọng 1.400 ha, chiếm 19,54%; Đam Rông 1.350 ha, chiếm 18,84%; Lâm Hà 950 ha, chiếm 13,26%. Ước năng suất bình quân đạt 52,04 tạ/ha, tăng 1,64%; sản lượng ước đạt 37.280 tấn, giảm 1,22% so với cùng kỳ.

  Rau các loại gieo trồng 20.189 ha, tăng 0,15%; năng suất bình quân chung ước đạt 336,02 tạ/ha, tăng 1,1%; sản lượng ước đạt 678.397,9 tấn, tăng 1,25% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm rau lấy lá 9.311 ha, chiếm 46,12%, giảm 0,3%, năng suất đạt 305,5 tạ/ha, giảm 1,31%, sản lượng ước đạt 284.450 tấn, giảm 1,61%; nhóm rau lấy quả 7.241,6 ha, chiếm 35,87%, năng suất đạt 397,61 tạ/ha, tăng 4,78%, sản lượng ước đạt 287.932,5 tấn, tăng 5,3%; nhóm cây lấy củ, rễ hoặc lấy thân 3.280 ha, chiếm 16,24%, năng suất đạt 295,58 tạ/ha, giảm 1,87%, sản lượng ước đạt 96.946,7 tấn, giảm 1,86% so với cùng kỳ.

Hoa là cây trồng thế mạnh của tỉnh, tận dụng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng cùng với giá tiêu thụ ổn định nên bà con nông dân chuyển hướng sang đầu tư mở rộng diện tích gieo trồng; toàn tỉnh gieo trồng 2.710,5 ha, tăng 4,06%, chủng loại hoa trồng chủ yếu trong vụ là hoa cúc 953,6 ha, chiếm 35,18%; hoa hồng 458 ha, chiếm 16,89%; lay ơn 259 ha, chiếm 9,55%. Tập trung ở Đà Lạt 1.852,4 ha, chiếm 68,34%; Đơn Dương 310 ha, chiếm 11,42%; Đức trọng 230,5 ha, chiếm 8,5%; Lạc Dương 205 ha, chiếm 7,56%. Sản lượng ước đạt 851 triệu bông, tăng 3,04% so với cùng kỳ.

        Các loại cây khác: khoai lang gieo trồng 556 ha, giảm 5,87%, năng suất ước đạt 126,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt 7.033,5 tấn; đỗ tương (đậu nành) gieo trồng 78 ha, ước năng suất đạt 12,78 tạ/ha, sản lượng đạt 100 tấn; cây lạc (đậu phộng) gieo trồng 127,5 ha, ước năng suất 11,52 tạ/ha, sản lượng đạt 147 tấn; cỏ làm thức ăn gia súc 2.259,3 ha; cây gia vị, dược liệu hàng năm 532 ha; cây dâu tây 200 ha.

b.Thu hoạch vụ hè thu:

Tiến độ thu hoạch vụ hè thu năm nay nhanh hơn so với cùng kỳ do bà con chủ động trong quá trình gieo trồng. Đến ngày 10/8/2016, thu hoạch 15.633,3 ha, đạt 38,5% diện tích gieo trồng, giảm 18,52% so với cùng kỳ.

Lúa thu hoạch 542 ha, đạt 9,77% diện tích gieo trồng, bằng 20,02% so với cùng kỳ. Trong đó, Cát Tiên thu hoạch 350 ha, đạt 6,3%; Đạ Tẻh thu hoạch 156 ha, đạt 2,7%; Đạ Huoai thu hoạch 42 ha, đạt 0,75% so với diện tích gieo trồng.

Ngô thu hoạch được 1.359,3 ha, đạt 18,98% diện tích gieo trồng, giảm 34,84% so với cùng kỳ.

Rau thu hoạch 10.095,6 ha, đạt 50% diện tích gieo trồng, giảm 2,11% so với cùng kỳ.

Hoa các loại thu hoạch 1.468,8 ha, đạt 55,84% diện tích gieo trồng, giảm 24,38% so với cùng kỳ.

Vụ hè thu năm nay thu hoạch chậm so với cùng kỳ do thời tiết diễn biến bất thường, khu vực phía Nam của tỉnh mùa mưa đến muộn gần 2 tháng, tình trạng thiếu nước đã ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất cũng như thụ hoạch trong vụ.

c. Sản xuất vụ mùa

Tính đến ngày 10/8/2016 các địa phương trong tỉnh đã cày bừa được 22.026,1 ha đất gieo trồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ. Trong đó, cày bừa bằng máy 18.049,9 ha, chiếm 81,95% diện tích cày bừa. Tiến độ gieo trồng thực hiện 19.755,4 ha, giảm 5,49% so với cùng kỳ. Trong đó:

        Lúa gieo trồng 8.871,8 ha, đạt 61,07% kế hoạch, giảm 12,6%, tập trung ở Đức Trọng 2.750 ha, Đơn Dương 2.145 ha, Di Linh 1.985 ha, Lâm Hà 1.380 ha, Đam Rông 420 ha.

Ngô gieo trồng 249 ha, tăng 0,12% so với cùng kỳ.

Khoai lang gieo trồng 54,3 ha, giảm 4,23% so với cùng kỳ.

        Rau gieo trồng 6.740 ha, tăng 4,51% so với cùng kỳ, chủ yếu ở Đơn Dương 3.972 ha, Đức Trọng 1.520 ha, Đà Lạt 726,5 ha và Lạc Dương 255 ha.

        Hoa các loại gieo trồng 760,6 ha, tăng 1,12% so với cùng kỳ, tập trung ở Đà Lạt 572,9 ha, Lạc Dương 165 ha và Bảo Lâm 22,7 ha.

        d. Cây lâu năm

Tính từ đầu năm đến nay trồng mới, tái canh, cải tạo, chuyển đổi giống cây lâu năm 7.387,3 ha, tăng 5,39% so với cùng kỳ, do chủ trương không mở rộng thêm diện tích mà chỉ tập trung cải tạo chuyển đổi giống cây trồng, trồng dặm và chăm sóc tốt để tăng năng suất cây trồng là chính. Trong đó, Tập trung ở Di Linh 2.475 ha; Lâm Hà 1.078,5 ha; Bảo Lâm 1.641,9 ha; Bảo Lộc 998 ha. Diện tích trồng mới chủ yếu là tái canh, chuyển đổi giống đối với cà phê, cây ăn quả, cây dâu tằm.

Diện tích chè trồng mới, chuyển đổi giống 37,6 ha, giảm 88,88% so với cùng kỳ, do giá chè búp tươi giảm, một số doanh nghiệp trồng, chế biến trà trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, hiệu quả kinh tế không cao nên người dân không mạnh dạn đầu tư nhiều cho chuyển đổi giống. Trong đó, diện tích trồng trên đất mới là 3,5 ha, chiếm 9,31%; diện tích chuyển đổi giống 23 ha, chiếm 90,7% trên diện tích chè cũ già cỗi, năng suất kém sang giống mới chất lượng và giá trị kinh tế cao như Olong, Kim tuyên, TB14, LD97, tập trung ở Bảo Lộc 22 ha; Bảo Lâm 11 ha; Lâm Hà 3,5 ha.

Diện tích cà phê trồng mới, chuyển đổi giống 6.243,8 ha, tăng 19,08% so với cùng kỳ. Trồng mới 569,8 ha, chiếm 9,12%; diện tích tái canh chuyển đổi giống, ghép cành 5.674 ha, chiếm 90,88%, chủ yếu chuyển đổi một số diện tích chè hạt kém hiệu quả sang trồng cà phê và tái canh cải tạo diện tích cà phê già cỗi năng suất thấp thay thế bằng giống cà phê mới cho năng suất cao. Tập trung ở Di Linh 2.475 ha, Bảo Lâm 1.511,5 ha, Lâm Hà 870 ha, Bảo Lộc 680 ha, Đam Rông 440 ha, Đức Trọng 140 ha, Lạc Dương 60 ha, Cát Tiên 35 ha, Đà Lạt 22,6 ha.

        Diện tích cây ăn quả trồng mới, chuyển đổi giống 465,6 ha, giảm 17,42% so với cùng kỳ. Trong đó, trồng mới 275,6 ha, chiếm 59,19%; chuyển đổi giống không làm tăng diện tích 190 ha, chiếm 40,81%.

        Dâu tằm trồng mới 306,2 ha, tăng 11,35% so với cùng kỳ, chủ yếu ở Lâm Hà 130 ha, Đạ Tẻh 112,1 ha, Bảo Lộc 45 ha, Đức Trọng 3 ha, Đam Rông 10 ha, Cát Tiên 3 ha, Đạ Huoai 3 ha.

        Tiêu trồng mới 133,6 ha, tập trung ở huyện Lâm Hà 45 ha, Bảo Lâm 57,5 ha.

* Tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng (từ 10/7 - 10/8/2016)

Trên cây lúa: Rầy nâu nhiễm 405,4 ha; bệnh đạo ôn lá nhiễm 156,6 ha; bệnh khô vằn nhiễm 958,7 ha; sâu cuốn lá nhỏ gây hại 120 ha; ốc bươu vàng, bọ trĩ, đạo ôn cổ bông, vàng lá sinh lý gây hại ở mức nhẹ tại Đạ Tẻh, Cát Tiên.

Trên cây cà chua: Sâu xanh gây hại 210 ha; bệnh xoăn lá nhiễm 150 ha (30 ha nhiễm nặng) tại Đơn Dương, Đức Trọng.

Trên cây cà phê: Sâu đục thân gây hại 510 ha và Bọ xít muỗi gây hại 450 ha tại Đà Lạt; rệp sáp gây hại 251,9 ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng.

Trên cây chè: Bọ cánh tơ gây hại 841,4 ha; thối búp nhiễm 1.261 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm.

Trên cây điều: Bọ xít muỗi gây hại 1.890,5 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai, Đam Rông; Bệnh thán thư gây hại 2.090,3 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

Trên cây ca cao: Bọ xít muỗi gây hại 25,7 ha tại Đạ Huoai.

Trên cây cao su: Bệnh nấm hồng nhiễm 25,7 ha tại Đạ Tẻh.

e. Tình hình chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục phát triển, do giá cả ổn định, các cơ quan chức năng và các hộ chăn nuôi đã làm tốt công tác thú y, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại nên không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra.

Tổng đàn trâu đến thời điểm 16/8/2016 ước đạt 15.680 con, giảm 2,11%.

Tổng đàn bò trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục có chiều hướng tăng, chủ yếu ở đàn bò sữa, đến thời điểm 16/8/2016 ước đạt 88.215 con, tăng 13,64% so với cùng kỳ; trong đó đàn bò sữa ước đạt 18.300 con, tăng 13,52%.

Tổng đàn lợn đến thời điểm 16/8/2016 ước đạt 380.250 con, giảm 1,29% so với cùng kỳ. Thời gian qua các thương lái Trung Quốc tạm ngừng thu mua lợn nên giá lợn hơi giảm chỉ dao động từ 42.000/kg – 44.000đ/kg.

Tình hình chăn nuôi gia cầm thời gian qua trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển. Tổng đàn gà đến thời điểm 16/8/2016 ước đạt 2.897,6 nghìn con, tăng 3,77% so với cùng kỳ. Tăng chủ yếu ở loại hình chăn nuôi nhỏ lẻ và gia trại, do những năm gần đây dịch bệnh nguy hiểm trên gia cầm không xảy ra; hơn nữa do đặc điểm của đàn gia cầm có thời gian nuôi đến khi cho sản phẩm xuất chuồng ngắn nên việc khôi phục và phát triển đàn có thuận lợi hơn, giá bán các sản phẩm gia cầm có chiều hướng tăng đã kích thích nhiều hộ chăn nuôi tập trung mở rộng quy mô.

Tình hình dịch bệnh: Hiện nay tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không xảy ra. Ngành chức năng đã chỉ đạo Chi cục thú y tiếp tục phối hợp cùng các đại phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định; thực hiện tốt các nội dung của Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 về việc ban hành kế hoạch vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm năm 2016; Quyết định 699/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch tiêm phòng vắc xin định kỳ cho gia súc, gia cầm năm 2016 trên địa bàn; tiếp tục phối hợp với các địa phương khác theo dõi, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; phát hiện và xử lý kịp thời khi có phát sinh dịch bệnh.

        1.2. Tình hình sản xuất lâm nghiệp

        Lâm sinh: trồng mới rừng tập trung của các đơn vị trên địa bàn ước tháng 8/2016 thực hiện 202 ha; 8 tháng đạt 722 ha, giảm 36,22% so với cùng kỳ. Trong đó, trồng mới rừng sản xuất 692 ha, chiếm 95,84%; rừng phòng hộ 30 ha, chiếm 4,16%. Diện tích trồng mới tập trung ở các đơn vị thuộc loại hình kinh tế nhà nước thực hiện 556 ha, chiếm 77,01%. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán thực hiện 270 nghìn cây, tăng 3,05% so với cùng kỳ. Chăm sóc rừng trồng tại các đơn vị đạt 2.208 ha, tăng 2,41% so với cùng kỳ. Giao khoán quản lý bảo vệ 418.873,5 ha, hiện nay đã hợp đồng giao khoán quản lý bảo vệ 350.868 ha/418.873,5 ha, bằng 83,76% so với kế hoạch.

         Khai thác lâm sản: ước sản lượng gỗ các loại khai thác tại các đơn vị lâm nghiệp trong tháng 8 đạt 4.200 m3. Lũy kế 8 tháng đạt 76.240 m3, giảm 25,6% so với cùng kỳ do chủ trương hạn chế khai thác rừng tự nhiên nhằm bảo tồn và phát triển đa dạng tài nguyên rừng của tỉnh; trong đó, khai thác rừng trồng đạt 35.405 m3, chiếm 46,44% sản lượng gỗ khai thác, tăng 16%. Khai thác củi 150.900 ster, giảm 16,49%; sản lượng tre, nứa, lồ ô các loại 2.242 nghìn cây, giảm 2,27%; song mây 45 nghìn sợi, giảm 10%; le choái cắm đậu 302 nghìn cây, giảm 11,18%; lá buông khô 20 tấn; mung cây 880 nghìn cây, giảm 5,38%; hạt giống cây lâm nghiệp các loại 250 kg, giảm 20,1% so với cùng kỳ.

  Tình hình vi phạm lâm luật: trong tháng 8 lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản 150 vụ vi phạm, chủ yếu là khai thác rừng trái phép 40 vụ, phá rừng trái phép 23 vụ/17,19 ha. Từ đầu năm đến 19/8/2016, tổng số vụ vi phạm lâm luật là 966 vụ, giảm 24,83% so với cùng kỳ; chủ yếu là hành vi mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 446 vụ, giảm 25,29%; vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản 251 vụ, giảm 11,3%; phá rừng trái phép 246 vụ, giảm 30,31%, diện tích rừng bị phá 97,13 ha, giảm 25,61%. Tổng số vụ vi phạm đã xử lý 932 vụ, trong đó xử lý hành chính 895 vụ, xử lý hình sự 37 vụ. Lâm sản, phương tiện tịch thu qua xử lý vi phạm: 354 chiếc phương tiện và dụng cụ các loại, gỗ các loại 1.621,8 m3, thu nộp ngân sách 7,57 tỷ đồng.

    Tình hình cho thuê đất rừng: Toàn tỉnh hiện có 334 doanh nghiệp/402 dự án thuê đất, thuê rừng đang triển khai thực hiện với tổng số diện tích là 57.237,8 ha (đã trừ phần diện tích thu hồi một phần của các dự án). Tính đến ngày 19/8/2016 đã thu hồi 176 dự án/25.867,7 ha (gồm 140 dự án thu hồi toàn bộ/23.066,3 ha và 36 dự án thu hồi một phần/2.801,4 ha) do không triển khai thực hiện dự án hoặc triển khai chậm tiến độ, không tổ chức, bố trí lực lượng quản lý bảo vệ rừng trên diện tích được thuê để rừng bị phá, bị lấn chiếm trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2016 tăng 4,14% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất ngành khai khoáng giảm 8,73%. Trong đó, sản phẩm đá xây dựng  đạt 70,65 ngàn m3, giảm 13,46% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,68% so với cùng kỳ. Sản phẩm thuốc chứa pênixilin hoặc kháng sinh khác dạng lỏng đạt 8,4 ngàn lít, tăng 78,88%; hạt điều khô đạt 125 tấn, tăng 19,98%; bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần yếm, quần sooc cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc đạt 850 ngàn cái, tăng 15,91%; alumin đạt 41 ngàn tấn, tăng 4,76%; quả và hạt ướp lạnh đạt 230 tấn, tăng 0,79%; chè nguyên chất đạt 3.724 tấn, tăng 0,63%; áo khoác dài, áo khoác không tay, áo khoác có mũ, áo da cho người lớn đạt 236,4 ngàn cái, giảm 13,33%; phân vi sinh 01 ngàn tấn, giảm 12,2%; gạch xây dựng đạt 21 triệu viên, giảm 2,54% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất ngành phân phối điện, khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,47%. Trong đó, điện sản xuất đạt 410,5 triệu kwh, tăng 2,09%; sản lượng điện thương phẩm đạt 78,8 triệu kwh, tăng 5,43% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,19%. Sản lượng nước ghi thu đạt 1.494 ngàn m3, tăng 3,77%; rác thải không độc hại đã thu gom không thể tái chế đạt 7.283 tấn, tăng 2,75% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh 8 tháng năm 2016 tăng 4,14% so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ số sản xuất ngành khai khoáng giảm 4,09%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,06%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí giảm 1,94%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,31% so với cùng kỳ.

*Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7 năm 2016 tăng 49,03% so với cùng kỳ; chủ yếu ở ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu gấp 11 lần; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 24,88%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 7,72%; sản xuất trang phục giảm 41,12%; ngành dệt giảm 36,12%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 9,24%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 4,78% so với cùng kỳ.

*Chỉ số tồn kho tháng 7/2016 giảm 8,24% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành dệt tăng 5,24%; sản xuất và chế biến thực phẩm tăng 23,32%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 71,37%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 44,49%; sản xuất trang phục giảm 53,83%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 54,15%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 57,71% so với cùng kỳ.

* Chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tháng 8 năm 2016 tăng 0,86% so với cùng kỳ. Chia theo ngành kinh tế: ngành khai khoáng tăng 0,92%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,13%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải không biến động so với cùng kỳ. Chia theo khu vực: doanh nghiệp nhà nước tăng 0,29%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,39%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,41% so với cùng kỳ.

3. Tình hình đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Từ đầu năm đến 31/7/2016 trên địa bàn tỉnh có 529 doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới được cấp đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký 4.934,3 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 16 VPĐD và 94 chi nhánh; cấp thay đổi bổ sung đăng ký kinh doanh cho 1.344 doanh nghiệp; số doanh nghiệp giải thể là 56 doanh nghiệp.   

4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2016 ước đạt 3.244,2 tỷ đồng, tăng 9,87% so với cùng kỳ (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 10,1%). Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 247,1 tỷ đồng, tăng 1,44%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 2.957 tỷ đồng, tăng 11% (kinh tế tư nhân đạt 1.028 tỷ đồng, tăng 19,55%; kinh tế cá thể đạt 1.928,5 tỷ đồng, tăng 6,92%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 40,1 tỷ đồng, giảm 11,19% so với cùng kỳ. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng năm 2016 đạt 25.537,3 tỷ đồng, tăng 7,89% so với cùng kỳ (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,78%). Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 1.823,7 tỷ đồng, giảm 10,31%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 23.393,7 tỷ đồng, tăng 9,98% (kinh tế tư nhân đạt 7.961,4 tỷ đồng, tăng 14,87%; kinh tế cá thể đạt 15.429 tỷ đồng, tăng 7,61%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 319,9 tỷ đồng, giảm 12,36% so với cùng kỳ.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8/2016 ước đạt 2.413,4 tỷ đồng, tăng 10,12% so với cùng kỳ (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 10,35%). Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 93,9 tỷ đồng, giảm 9,04%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 2.283,2 tỷ đồng, tăng 11,19%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 36,3 tỷ đồng, tăng 3,87% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng chủ yếu như nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 221 tỷ đồng, tăng 8,1%; nhóm lương thực, thực phẩm đạt 1.036,4 tỷ đồng, tăng 18,71%; nhóm phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng) đạt 309,1 tỷ đồng, giảm 10,88%. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2016 đạt 19.201,2 tỷ đồng, tăng 7,97% so với cùng kỳ (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,86%). Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 724,8 tỷ đồng, giảm 24,01%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 18.201,2 tỷ đồng, tăng 10,09%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 275,2 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng chủ yếu như nhóm lương thực, thực phẩm đạt 7.985,4 tỷ đồng, tăng 9,33%; nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 2.232,2 tỷ đồng, tăng 34,03%; nhóm phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng) đạt 2.377,4 tỷ đồng, giảm 23,37%.

- Doanh thu dịch vụ khác (trừ ăn uống, lưu trú và lữ hành) tháng 8/2016 ước đạt 305,1 tỷ đồng, tăng 9,17%; trong đó, doanh thu dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 210 tỷ đồng, tăng 6,07%; doanh thu dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ đạt 15,8 tỷ đồng, tăng 36,23%; doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 33,4 tỷ đồng, tăng 42,38% so với cùng kỳ. Ước doanh thu dịch vụ khác (trừ ăn uống, lưu trú và lữ hành) 8 tháng năm 2016 đạt 2.424 tỷ đồng, tăng 11,13%; trong đó, doanh thu dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí 1.593,2 tỷ đồng, tăng 3,86%; doanh thu dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đạt 53,9 tỷ đồng, tăng 25,9%; doanh thu dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ đạt 107 tỷ đồng, tăng 31,86%; doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 342,4 tỷ đồng, tăng 74,11% so với cùng kỳ.

          - Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 8/2016 ước đạt 525,7 tỷ đồng, tăng 9,15% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 71,4 tỷ đồng, tăng 2,71%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 450,9 tỷ đồng, tăng 10,46% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách phục vụ đạt 283,8 nghìn lượt khách, tăng 7,86% so với cùng kỳ; trong đó, khách ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú đạt 283 nghìn lượt khách, tăng 8,28% (khách trong nước đạt 266,5 nghìn lượt khách, tăng 8,84%; khách quốc tế đạt 16,5 nghìn lượt khách). Ước doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng năm 2016 đạt 3.912,1 tỷ đồng, tăng 5,62% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 483,5 tỷ đồng, tăng 3,82%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 3.403,5 tỷ đồng, tăng 5,91%. Tổng lượt khách phục vụ đạt 2.244,1 nghìn lượt khách, tăng 8,82%; trong đó, khách ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú đạt 2.229,5 nghìn lượt khách, tăng 8,84% (khách trong nước đạt 2.043 nghìn lượt khách, tăng 5,88%; khách quốc tế đạt 186,5 nghìn lượt khách, tăng 57,08% so với cùng kỳ).

- Doanh thu du lịch lữ hành tháng 8/2016 ước đạt 3,4 tỷ đồng, giảm 13,96% so với cùng kỳ; tổng số khách do các cơ sở lữ hành phục vụ đạt 1.754 lượt khách, tăng 4,65%. Ước doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm 2016 đạt 25,1 tỷ đồng, tăng 1,61%; tổng số khách do các cơ sở lữ hành phục vụ đạt 11.631 lượt khách, tăng 6,64% so với cùng kỳ.  

         5. Vận tải, bưu chính viễn thông

            Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tháng 8/2016 đạt 421,9 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 256,9 tỷ đồng, tăng 10,8%; doanh thu vận tải hàng không đạt 146,9 tỷ đồng, tăng 44,4%; doanh thu kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải đạt 18,1 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Ước doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 08 tháng năm 2016 đạt 3.127,2 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 1.980,8 tỷ đồng, tăng 15,4%; doanh thu vận tải hàng không đạt 1.009,5 tỷ đồng, tăng 61,1%; doanh thu kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải đạt 136,6 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ.

Vận tải hành khách tháng 8/2016 ước đạt 2.343 nghìn hành khách, tăng 11,8% và luân chuyển đạt 296,9 triệu hành khách.km, tăng 16,9% so với cùng kỳ; trong đó: vận tải hành khách đường bộ ước đạt 2.275 nghìn hành khách, tăng 11% và luân chuyển đạt 255,9 triệu hành khách.km, tăng 13,1%; vận tải hành khách hàng không đạt 62,6 nghìn hành khách, tăng 51,6% và luân chuyển đạt 41 triệu hành khách.km, tăng 47,6%. Ước vận tải hành khách 08 tháng năm 2016 đạt 21.368,4 nghìn hành khách, tăng 8%; luân chuyển đạt 2.568,1 triệu hành khách.km, tăng 17% so với cùng kỳ; trong đó: vận tải hành khách đường bộ ước đạt 20.884,3 nghìn hành khách, tăng 7,3% và luân chuyển đạt 2.298,3 triệu hành khách.km, tăng 14,3%; vận tải hành khách hàng không đạt 438,3 nghìn hành khách, tăng 60,8% và luân chuyển đạt 269,8 triệu hành khách.km, tăng 46,9% so với cùng kỳ.

Khối lượng hàng hoá vận chuyển đường bộ tháng 8/2016 ước đạt 890,1 nghìn tấn, tăng 14,8% và luân chuyển đạt 129,9 triệu tấn.km, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Ước khối lượng hàng hoá vận chuyển đường bộ 08 tháng năm 2016 đạt 6.055,4 nghìn tấn, tăng 16,6% và luân chuyển đạt 970 triệu tấn.km, tăng 31% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động bưu chính viễn thông tháng 8/2016 ước đạt 122 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 10.865 thuê bao; trong đó, thuê bao di động đạt 10.650 thuê bao, thuê bao cố định đạt 215 thuê bao. Số thuê bao internet phát triển mới đạt 5.800 thuê bao, tăng 117,3% so với cùng kỳ. Ước doanh thu hoạt động bưu chính viễn thông 08 tháng năm 2016 đạt 955,2 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 120.563 thuê bao, trong đó; thuê bao di động đạt 119.081 thuê bao, thuê bao cố định đạt 1.482 thuê bao. Số thuê bao internet phát triển mới đạt 40.406 thuê bao, tăng 116,8% so với cùng kỳ.

         II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ

1. Chỉ số giá

1.1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Trong tháng 8/2016 giá xăng, dầu, gas được điều chỉnh giảm; các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, nhóm hàng nhiên liệu, nguyên liệu được điều hành theo hướng ưu tiên kiềm chế lạm phát, lãi suất tiếp tục được điều chỉnh giảm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô là các yếu tố góp phần bình ổn giá thị trường. CPI tháng 8/2016 giảm 0,21% so với tháng 7/2016, tăng 1,39% so với cùng kỳ. Cụ thể: Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,38%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,19%; nhóm giáo dục tăng 0,1%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,06%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,03%, trong đó nhóm lương thực tăng 0,12%, nhóm thực phẩm tăng 0,05%, nhóm ăn uống ngoài gia đình ổn định; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,03% so với tháng trước. Bên cạnh đó, nhóm giao thông giảm 2,13%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,3%; nhóm đồ uống và thuốc lá; nhóm bưu chính viễn thông ổn định so với tháng trước. Bình quân 8 tháng năm 2016, CPI tăng 1,04% so với bình quân cùng kỳ. 

1.2. Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ

Giá vàng 99,99 trên địa bàn tỉnh ngày 18/8/2016 được bán ra bình quân 3,5 triệu đồng/chỉ, tăng 1,8% so với tháng trước tăng 15,52% so với cùng kỳ. Giá USD bán ra bình quân tháng 8/2016 dao động ở mức 22.246 đồng/USD. Chỉ số giá USD tháng 8/2016 giảm 0,02% so với tháng trước và tăng 1,17% so với cùng kỳ.

2. Đầu tư

Trong tháng 8 năm 2016, công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được đẩy mạnh, tập trung thi công và đưa vào sử dụng công trình chuyển tiếp năm 2015; công tác giải ngân vốn đầu tư được quan tâm, đến nay tỷ lệ giải ngân trên kế hoạch giao đạt 57,51%. Đồng thời triển khai thi công các công trình mới thuộc kế hoạch năm 2016. Nhìn chung công tác đầu tư xây dựng, thực hiện vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 tăng khá so với tháng trước và cùng kỳ.

Dự ước tháng 8/2016, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh đạt 204,4 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 162,04 tỷ đồng, chiếm 79,28% trong tổng vốn, tăng 8,37% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 81,29 tỷ đồng; vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu đạt 18,64 tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) đạt 7,88 tỷ đồng; vốn từ xổ số kiến thiết đạt 42,67 tỷ đồng và nguồn vốn khác đạt 11,57 tỷ đồng.

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 41,01 tỷ đồng, chiếm 20,06% trong tổng vốn, tăng 149,42% so với cùng kỳ. Trong đó: vốn cân đối ngân sách huyện đạt 31,42 tỷ đồng; vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 7,57 tỷ đồng.

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp xã đạt 1,35 tỷ đồng, chiếm 0,66% trong tổng vốn.

Dự ước 8 tháng năm 2016, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh đạt 1.175 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ, đạt 68,64% so với kế hoạch. Trong đó:

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 949,29 tỷ đồng, chiếm 80,79% trong tổng vốn, giảm 1,11% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 449,88 tỷ đồng; vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 162,49 tỷ đồng; vốn xổ số kiến thiết đạt 220 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu, các ngành kinh tế có ưu thế của địa phương và xây dựng cơ sở hạ tầng về lĩnh vực thủy lợi, giao thông, y tế, giáo dục...

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 213,62 tỷ đồng, chiếm 18,18% trong tổng vốn, giảm 4,08% so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp xã đạt 12,09 tỷ đồng, chiếm 1,03% trong tổng vốn.

Một số công trình đang triển khai trên địa bàn tỉnh: Dự án Quảng trườngTrung tâm thành phố Đà Lạt, trường TH Lê Quý Đôn, đường Trần Nhân Tông, trường mầm non 1,2,8,10, trường TH Đa Lợi...(thành phố Đà Lạt); Công trình/dự án đường Phan Chu Trinh, đường Lộc Nga - Tân Lạc, đường Trần Quốc Toản, trường MN ĐamBri, trường tiểu học Nguyễn Khuyến...(thành phố Bảo Lộc); Công trình/dự án đường QL 27 đi trung tâm xã Đạ K’nàng và xã RôMen, đường liên xã RôMen- Đạ Rsal, trường tiểu học Phi Liêng, Đạ Long, Đạ K’nàng...(huyện Đam Rông); Công trình/dự án trường THCS Đan Phượng, trường tiểu học Từ Liêm, Đinh Văn 4, đường Tân Hà Phúc Thọ, hồ chứa nước Đạ Tô Tôn, hệ thống thoát nước, cây xanh đường Đinh Văn...(huyện Lâm Hà)...

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài: từ đầu năm đến ngày 20/8/2016, chưa có dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư; điều chỉnh 09 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

         3. Hoạt động tài chính, tín dụng

3.1. Hoạt động tài chính

Trong tháng 8/2016 ngành Thuế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính thuế; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, trong đó tập trung vào các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, hỗ trợ và tư vấn pháp luật về thuế cho người nộp thuế; các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, khen thưởng những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế; đồng thời, công khai những trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, nhất là những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến 15/8/2016 đạt 3.773,4 tỷ đồng, bằng 55,49% so dự toán, tăng 53,49% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 2.695,6 tỷ đồng, bằng 56,16% so dự toán, tăng 24,44% so với cùng kỳ. Trong thu nội địa, thu từ doanh nghiệp Trung ương đạt 312,1 tỷ đồng, bằng 31,07% so dự toán, giảm 21,18%; thu từ doanh nghiệp địa phương đạt 48,7 tỷ đồng, bằng 62,77% so dự toán, giảm 24,44%; thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt gần 76,8 tỷ đồng, bằng 76,97% so dự toán, tăng 93,4%; thu thuế ngoài quốc doanh đạt 727,6 t đồng, bằng 51,01% so dự toán, tăng 39,92%; thuế thu nhập cá nhân đạt 221,9 tỷ đồng, bằng 54,65% so dự toán, tăng 31,59%; thuế trước bạ đạt 153,3 tỷ đồng, bằng 59,81% so dự toán, tăng 37,69%; thu phí, lệ phí đạt 141,2 tỷ đồng, bằng 67,01% so dự toán, tăng 1,67% so với cùng kỳ; thu từ đất, nhà đạt 403,4 tỷ đồng, bằng 59,33% so dự toán, tăng 27,54% so với cùng kỳ; thu khác ngân sách đạt 118,8 tỷ đồng, bằng 13,78% so dự toán, giảm 18,14% so với cùng kỳ; thu xổ số kiến thiết đạt 335,7 tỷ đồng, bằng 78,06% dự toán, tăng 26,45% so với cùng kỳ. Thu thuế qua hải quan đạt 171,1 tỷ đồng, bằng 171,08% so dự toán, tăng 288,06% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách địa phương từ đầu năm đến ngày 15/8/2016 đạt gần 7.291,8 tỷ đồng, bằng 70,49% so dự toán, tăng 16,92% so với cùng kỳ. Trong đó, thu điều tiết đạt 3.354,1 tỷ đồng, tăng 47,55%; thu bổ sung từ ngân sách Trung ương đạt 2.205,2 tỷ đồng, giảm 7,86% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến 15/8/2016 đạt 9.581,6 tỷ đồng, bằng 92,62% so dự toán, tăng 16,85% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 2.049,8 tỷ đồng, bằng 168,22% so dự toán, tăng 55,54%; chi thường xuyên đạt 3.744,8 tỷ đồng, bằng 60,95% dự toán, tăng 10,24%. Trong tổng chi thường xuyên; chi giáo dục đào tạo đạt 1.615,2 tỷ đồng, bằng 58,68% so dự toán, tăng 3,86%; chi y tế đạt 366,4 tỷ đồng, bằng 46,85% so dự toán, tăng 7,62%; chi sự nghiệp kinh tế đạt 447,6 tỷ đồng, bằng 66,04% so dự toán, tăng 10,86%; chi quản lý hành chính đạt 799,3 tỷ đồng, bằng 65,11% so dự toán, tăng 17,33% so với cùng kỳ.

3.2. Hoạt động tín dụng

Trong tháng 8/2016 nhìn chung hoạt động các tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tốt; vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt mức tăng trưởng khá cao. Công tác thanh toán không dùng tiền mặt với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại ngày càng phát triển sâu rộng; mạng lưới ATM  tiếp tục được mở rộng, hoạt động thông suốt và an toàn. Đồng thời Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời chính sách tín dụng và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; tiếp tục mở rộng tín dụng, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tiếp cận vay vốn ngân hàng.

Ước đến ngày 31/7/2016 vốn huy động đạt 36.586 tỷ đồng, tăng 29,01% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt 30.541 tỷ đồng, chiếm 83,48% tổng vốn huy động, tăng 29,06%; tiền gửi thanh toán, tiền gửi khác đạt 6.045 tỷ đồng, chiếm 16,52% tổng vốn huy động, tăng 28,75% so với cùng kỳ.

Ước đến ngày 31/7/2016 tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 46.168 tỷ đồng, tăng 24,27% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ trung dài hạn 17.344 tỷ đồng, chiếm 37,57% tổng dư nợ, tăng 22,36%; dư nợ ngắn hạn 28.824 tỷ đồng, chiếm 62,43% tổng dư nợ, tăng 25,44% so với cùng kỳ.

         Ước đến ngày 31/7/2016 tổng nợ xấu của các tổ chức tín dụng là 398 tỷ đồng, chiếm 0,86% tổng dư nợ, giảm 0,25% cùng kỳ.

         4. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

         4.1. Xuất khẩu hàng hóa

         Kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2016 đạt 37,1 triệu USD, tăng 25,55% so với cùng kỳ. Trong đó: kinh tế nhà nước đạt 14,5 triệu USD, tăng 17,01%; kinh tế tư nhân đạt 10,2 triệu USD, tăng 55,75%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 12,4 triệu USD, tăng 16,78% so với cùng kỳ. Các mặt hàng như: Alumin đạt 55 nghìn tấn, trị giá 13,8 triệu USD, tăng 38,56% về lượng và tăng 14,67% về giá trị, xuất sang thị trường Ấn Độ đạt 11 triệu USD, Hàn Quốc đạt 2 triệu USD; hàng rau quả đạt 800,9 tấn, trị giá 1,4 triệu USD, giảm 7,59% về lượng và giảm 12,21% về giá trị; hạt điều đạt 140 tấn, trị giá 1,1 triệu USD, giảm 5,98% về lượng và giảm 1,17% về giá trị; cà phê đạt 4.827 tấn, trị giá 8,7 triệu USD, tăng 38,55% về lượng và tăng 35,87% về giá trị, trong đó: cà phê xuất sang Singapo đạt 1,7 triệu USD, Italia đạt 1,2 triệu USD, Đức đạt 740 nghìn USD; chè chế biến đạt 1.317,6 tấn, trị giá 2,9 triệu USD, tăng 64,31% về lượng và tăng 44,25% về giá trị, chủ yếu là mặt hàng chè xanh, chè đen và chè chế biến xuất sang Pakixtan đạt 1,5 triệu USD, Đài Loan đạt 905,7 nghìn USD; sản phẩm bằng plastic đạt 400 nghìn USD, giảm 10,67%; hàng dệt may đạt 862,3 nghìn USD, tăng 17,56%; hàng hóa khác đạt 6,2 triệu USD, tăng 70,60% so với cùng kỳ.

         Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2016 đạt 277,3 triệu USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ. Trong đó: kinh tế nhà nước đạt 90,6 triệu USD, chiếm 32,68% trong tổng kim ngạch xuất khẩu và giảm 22,98%; kinh tế tư nhân đạt 85,1 triệu USD, chiếm 30,7% và tăng 37,36%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 101,6 triệu USD, chiếm 36,62% và giảm 10,52% so với cùng kỳ. Các mặt hàng như: Alumin đạt 372,1 nghìn tấn, trị giá 87,2 triệu USD, tăng 10,28% về lượng và giảm 19,97% về giá trị; hàng rau quả đạt 5.729,2 tấn, trị giá 12,8 triệu USD, giảm 18,49% về lượng và giảm 10,09% về giá trị; hạt điều đạt 1.073,5 tấn, trị giá 8,5 triệu USD, tăng 8,52% về lượng và tăng 14,57% về giá trị; cà phê đạt 45.918 tấn, trị giá 81,1 triệu USD, tăng 7,41% về lượng và giảm 3,89% về giá trị; chè chế biến đạt 8.481,3 tấn, trị giá 18,3 triệu USD, tăng 13,49% về lượng và tăng 7,26% về giá trị; sản phẩm bằng plastic đạt 2,9 triệu USD, tăng 33,37%; hàng dệt may đạt 8,6 triệu USD, tăng 14,46%; hàng hóa khác đạt 47,6 triệu USD, tăng 19,22% so với cùng kỳ.

         4.2. Nhập khẩu hàng hóa     

         Kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2016 đạt 18,9 triệu USD, tăng 76,72% so với cùng kỳ. Trong đó: kinh tế tư nhân đạt 15,8 triệu USD, tăng 334,76%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 3,1 triệu USD, giảm 56% so với cùng kỳ. Các sản phẩm nhập khẩu như: tơ, xơ, sợi dệt đạt 25,7 tấn, trị giá 637 nghìn USD, giảm 32,55% về lượng và giảm 15,73% về giá trị; vải may mặc đạt 480,3 nghìn USD, giảm 30,05%;  máy móc thiết bị phụ tùng đạt 910 nghìn USD, tăng 278,54%; sắt thép các loại đạt 30,1 nghìn tấn, trị giá 12,8 triệu USD; hàng hóa khác đạt 2,5 triệu USD, giảm 20,26% so với cùng kỳ.

         Kim ngạch nhập khẩu 8 tháng năm 2016 đạt 88,3 triệu USD, tăng 94,42% so với cùng kỳ. Trong đó: kinh tế tư nhân đạt 64,1 triệu USD, chiếm 72,63% trong tổng kim ngạch nhập khẩu và tăng 228,06%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 23,9 triệu USD, chiếm 27,06% và giảm 7,6% so với cùng kỳ. Các sản phẩm nhập khẩu như: sản phẩm tơ, xơ, sợi dệt đạt 174,5 tấn, trị giá 2,7 triệu USD, giảm 34,35% về lượng và giảm 41,99% về giá trị; vải may mặc đạt 4 triệu USD, tăng 84,47%; phụ liệu hàng may mặc đạt 618,4 nghìn USD, giảm 77,29%; máy móc thiết bị phụ tùng đạt gần 10 triệu USD, tăng 38,87%; sắt thép các loại đạt 107,6 nghìn tấn, trị giá 39,5 triệu USD; hàng hóa khác đạt 20,9 triệu USD, tăng 6,81% so với cùng kỳ.

III. ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC

1. Hoạt động văn hóa - tuyên truyền 

Trong tháng 8 năm 2016, ngành văn hóa- thông tin Lâm Đồng tiếp tục duy trì và triển khai nhiều hoạt động, đảm bảo tốt nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của các tầng lớp dân cư trong tỉnh. Xây dựng đề cương, market, lên kế hoạch sưu tầm hiện vật, hình ảnh, tư liệu và in 50 phướn (0,8m x 2,5m) chuẩn bị cho các cuộc triển lãm như: Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc Khánh 2/9.

Các đội chiếu bóng lưu động tổ chức 40 buổi chiếu phim phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hút trên 1.000 người xem. Hoạt động bảo tàng mở cửa thường xuyên đã đón trên 1.000 lượt khách. Thư viện tỉnh mở cửa phục vụ 900 lượt bạn đọc.

Ngày 12/8/2016, tại Nhà Văn hóa Lao động - Đà Lạt, khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam bộ với sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đại diện các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; lãnh đạo Hội VHNT cùng đông đảo các họa sĩ, nhà điêu khắc, văn nghệ sĩ đến từ 9 tỉnh miền Đông Nam bộ.

2. Hoạt động thể dục - thể thao

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” luôn được ngành thể dục thể thao Lâm Đồng chú trọng với phương châm đưa thể dục thể thao về cơ sở nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng rộng khắp, thu hút nhiều đối tượng thuộc các lứa tuổi tham gia vào việc rèn luyện sức khỏe, vui chơi lành mạnh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới ở địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Thể thao thành tích cao: Đăng cai tổ chức giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc tại Đà Lạt, từ ngày 14-25/8/2016. Tham gia các giải như điền kinh vô địch trẻ; giải vô địch thể hình trẻ và fitness; giải quần vợt thanh thiếu niên xuất sắc; giải cầu lông các cây vợt thanh thiếu niên xuất sắc; giải bóng bàn các cây vợt trẻ xuất sắc; giải Taekwondo các câu lạc bộ; giải Kickbxing vô địch trẻ; giải cờ vua đồng đội; giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc. Tham gia liên hoan quốc tế võ thuật cổ truyền; giải võ cổ truyền khu vực miền Trung Tây Nguyên; giải bóng đá U15 Lâm Đồng mở rộng.

Thể dục thể thao quần chúng: Tổ chức giải bóng đá thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh. Hỗ trợ chuyên môn hội thao các ngành, đơn vị thi đấu các môn: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền và cờ tướng nhân chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

3. Hoạt động giáo dục - đào tạo

Hoạt động giáo dục đào tạo trong tháng 8/2016 trên địa bàn toàn tỉnh tương đối ổn định, các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện tích cực, cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt. Hoàn thành công tác chấm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 và công bố kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016. Tổ chức chấm phúc khảo và hoàn thành việc tuyển sinh lớp 10 chuyên trung học phổ thông, tuyển sinh các lớp đầu cấp bậc học phổ thông năm học 2016-2017. Kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đợt 1 năm 2016, kiểm tra tổ chức dạy học các lớp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em 5 tuổi trước khi vào lớp 1 tại các huyện. Kiểm tra việc tổ chức hoạt động hè, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2016-2017 tại các huyện, thành phố. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016 tại Thanh Hóa, Nghệ An. Tiếp tục phối hợp tổ chức Cầu Vồng Châu Á tập huấn mùa hè cho đội ngũ cốt cán về giáo dục hòa nhập. Tổng hợp đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng; rà soát thẩm định chuyển chức danh nghề nghiệp cho giáo viên toàn ngành; đánh giá công chức, viên chức theo năm học.

Tổ chức Lễ tuyên dương - khen thưởng học sinh giỏi quốc gia, học sinh đỗ thủ khoa các trường đại học trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017. Hội nghị tập huấn lớp bồi dưỡng đại trà cho giáo viên tiểu học; giám sát các lớp bồi dưỡng giáo viên hè 2016. Hội nghị phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới, trọng tâm về giáo dục; tổng kết công tác Đoàn, Đội, công tác Y tế trường học. Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016-2017; bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè 2016. Tiếp tục công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm học 2016-2017. Tổ chức chấm phúc khảo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016, Cụm thi do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì. Kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia mầm non, phổ thông.

          Học sinh các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 22/8 và khai giảng vào ngày 5/9. Hiện các trường cơ bản đã chuẩn bị về cơ sở vật chất trường lớp, chỉnh trang đầu tư sửa chữa, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, kiểm tra các điều kiện về đội ngũ giáo viên; đồng thời tiếp tục mua sắm bàn ghế và bổ sung trang thiết bị dạy và học, sách giáo khoa, giấy vở cho học sinh, đảm bảo cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới 2016-2017 đạt kết quả tốt nhất. Toàn tỉnh hiện có 59 trường THPT, trong đó đã đạt chuẩn quốc gia 11 trường, đạt tỷ lệ 18,6%; có 158 trường THCS, trong đó đạt chuẩn quốc gia 41 trường, chiếm 25,9%.          

          4. Hoạt động y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm 

Ngành y tế Lâm Đồng tiếp tục triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống cúm A (H1N1), (H5N1), (H5N6), (H5N8), (H7N9), dịch sởi, tiêu chảy cấp, sốt rét, sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng trên địa bàn toàn tỉnh. Tính từ đầu tháng đến nay có 07 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 03 trường hợp so với cùng kỳ, không có tử vong. Bệnh sốt rét có 29 trường hợp sốt rét mới, giảm 10 trường hợp so với cùng kỳ. Bệnh phong không phát hiện thêm bệnh nhân mới, toàn tỉnh quản lý 184 bệnh nhân phong và chăm sóc tàn phế cho 164 bệnh nhân. Khám phát hiện 05 bệnh nhân lao mới, không có tử vong, hiện toàn tỉnh đang quản lý điều trị cho 482 bệnh nhân lao. Có 01 trường hợp nhiễm HIV mới (tích lũy: 1.110), không có trường hợp chuyển sang AIDS mới (tích lũy: 260), không có tử vong do AIDS mới (tích lũy: 499).

Công tác tiêm chủng mở rộng: đã thực hiện tiêm chủng đầy đủ 6 loại vắc xin cho trên 13.000 trẻ dưới 1 tuổi; tiêm UV2+ cho trên 19.500 phụ nữ có thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Ngày 11/8/2016, Sở Y tế Lâm Đồng tổ chức hội nghị triển khai về vấn đề phòng chống sốt xuất huyết theo Công điện số 4607/CĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết với sự tham dự của các Trưởng ban chăm sóc sức khỏe nhân dân các huyện, thành phố. Tổng hợp số liệu sơ bộ từ đầu năm 2016 đến ngày 07/8/2016 của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có 891 ca mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Các địa phương có số mắc cao như: TP Bảo Lộc 267 ca, huyện Di Linh 178 ca, Bảo Lâm 121 ca, Đức Trọng 110 ca, Lâm Hà 109 ca, Cát Tiên 72 ca.

          Ngành y tế Lâm Đồng tiếp tục quản lý giá thuốc tại các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh. Cũng trong tháng 8/2016 tổ chức tuyên truyền về Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ từ ngày 01-07/8/2016, phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết. Tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8).

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm chú trọng nên từ đầu năm đến nay không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh.

         5. Tai nạn giao thông

         Trong tháng, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành kế hoạch số 135/KH-BATGT ngày 25/7 triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới; Thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước và hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tính từ ngày 16/7/2016 đến ngày 15/8/2016, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông; làm chết 12 người; bị thương 10 người. Tính đến ngày 15/8/2016, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông; làm chết 100 người; bị thương 92 người. Trong tháng lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 5.522 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 3,1 tỷ đồng, tước 244 giấy phép lái xe, tạm giữ 27 ô tô, 566 mô tô. Phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký mới: 303 ô tô và 4.548 mô tô. Tổng phương tiện đang quản lý là 41.430 ô tô và 827.422 mô tô.

         Trong 8 tháng năm 2016, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được giữ vững; đời sống các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ổn định và được cải thiện./.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt