Ấn phẩm thống kê
Thực trạng Lao động - việc làm và xuất cư thời kỳ 2011-2015 của tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm “Thực trạng Lao động - việc làm và xuất cư thời kỳ 2011-2015 của tỉnh Lâm Đồng” dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc điều tra lao động và việc làm hàng năm do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.

Nội dung ấn phẩm phân tích, đánh giá thực trạng lao động - việc làm và xuất cư 5 năm qua của tỉnh và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra còn bao gồm hệ thống số liệu tổng hợp từ kết quả điều tra lao động-việc làm và xuất cư 2011-2015, số liệu đảm bảo độ tin cậy và được sử dụng trong công tác quản lý cũng như nghiên cứu. Ấn phẩm bao gồm các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT: CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA VỀ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM VÀ XUẤT CƯ

1. Sơ đồ khái niệm về lao động - việc làm

2. Các khái niệm và định nghĩa về lao động - việc làm

3. Xuất cư và các sự kiện cuộc sống

4. Khái niệm và định nghĩa cơ bản về xuất cư

PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG  LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 5 NĂM QUA (2011-2015) TỈNH LÂM ĐỒNG

I. THỰC TRẠNG VỀ NHÂN LỰC

II. LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

2.1 Quy mô và phân bố lực lượng lao động

2.2 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

2.3 Đặc trưng của lực lượng lao động

a. Tuổi

b. Trình độ chuyên môn kỹ thuật

c. Lực lượng lao động thanh niên

III. LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM

3.1 Tỷ số việc làm trên dân số

3.2 Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo

3.3 Số lượng và cơ cấu lao động có việc làm theo nghề nghiệp

3.4 Số lượng và cơ cấu lao động có việc làm theo ngành kinh tế

3.5 Số lượng và cơ cấu lao động có việc làm theo loại hình kinh tế

3.6 Cơ cấu lao động có việc làm theo vị thế việc làm

 

IV. THẤT NGHIỆP VÀ THIẾU VIỆC LÀM

4.1 Một số đặc trưng cơ bản của dân số thất nghiệp

4.2 Tỷ lệ thất nghiệp chung

4.3 Số người thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động

 năm 2015

4.4 Phương thức tìm việc của những người đang thất nghiệp

4.5 Lao động thiếu việc làm

V. DÂN SỐ KHÔNG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

VI. THỰC TRẠNG XUẤT CƯ CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG THỜI KỲ 2011-2015

6.1 Quy mô và tình hình xuất cư đến các tỉnh/thành phố

6.2 Số lượng và thực trạng của người xuất cư

6.3 Một số đặc trưng về lý do xuất cư

6.4 Một số đặc trưng về lý do xuất cư của nam giới

6.5 Một số đặc trưng về lý do xuất cư của nữ giới

6.6 Một số đặc trưng về lý do xuất cư ở khu vực thành thị

6.7 Một số đặc trưng về lý do xuất cư ở khu vực nông thôn

6.8 Mức độ xuất cư bình quân hàng năm theo lý do xuất cư, 2011-2015

6.9 Cơ cấu dân số xuất cư theo nhóm tuổi

6.10 Mức độ xuất cư bình quân hàng năm theo trình độ học vấn và tình

 trạng hôn nhân

VII. TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ CHỦ YẾU

VIII. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGH

PHẦN THỨ BA: SỐ LIỆU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA – TỈNH LÂM ĐỒNG

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt