Ấn phẩm thống kê
Thực trạng đời sống hộ dân cư tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2002-2014
(Qua số liệu khảo sát mức sống hộ dân cư vào các năm chẵn từ năm 2002 đến năm 2014)

Ấn phẩm dựa trên cơ sở thông tin từ các cuộc khảo sát mức sống dân cư từ năm 2002-2014 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai. Nội dung ấn phẩm phân tích, đánh giá thực trạng mức sống dân cư, tình trạng nghèo đói của các tầng lớp dân cư tỉnh Lâm Đồng 2002-2014. Ngoài ra còn bao gồm hệ thống số liệu tổng hợp từ kết quả Khảo sát mức sống năm 2002-2014, số liệu đảm bảo độ tin cậy và được sử dụng trong công tác quản lý cũng như nghiên cứu. Ấn phẩm bao gồm các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT: CÁC KHÁI NIỆM, ĐỊNH NGHĨA VÀ CƠ SỞ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

PHẦN THỨ HAI: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG (Thời kỳ 2002-2014)

PHẦN THỨ BA: THỰC TRẠNG MỨC SỐNG CÁC TẦNG LỚP DÂN CƯ TỈNH LÂM ĐỒNG  (2002-2014)

I- MỨC SỐNG DÂN CƯ QUA CÁC CUỘC KHẢO SÁT HỘ GIA ĐÌNH (2002-2014)

1. Khái quát về Khảo sát mức sống hộ dân cư

2. Công tác chỉ đạo và thực hiện cuộc Khảo sát mức sống dân cư hàng năm

II. CÁC KẾT QUẢ CHỦ YẾU KHẢO SÁT MỨC SỐNG DÂN CƯ (2002-2014)

1- Đặc điểm nhân khẩu học chủ yếu của hộ gia đình

2- Giáo dục

3- Y tế và chăm sóc sức khoẻ

4- Việc làm 

5- Mức sống, nghèo đói và bất bình đẳng

5.1- Thu nhập

5.2- Chi tiêu

5.3- Tiêu dùng chủ yếu

a- Về mặc

b-  Nhà ở, điện n­ước sinh hoạt và vệ sinh môi trường

5.4- Chênh lệch thu nhập và phân hóa giàu nghèo

ĐÁNH GIÁ CHUNG

PHẦN THỨ TƯ: KT QU S LIU TNG HP V KHO SÁT MC SNG DÂN CƯ  THI K 2002-2014

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt