Lĩnh vực chuyên môn
Hướng dẫn khai thác dữ liệu bằng Excel
Có nhiều phần mềm để quản trị và khai thác dữ liệu như: Visual Foxpro, Ms. Acess, SPSS, Excel. Các phần mềm này cho phép khai thác tốt CSDL đã có tuy nhiên để sử dụng được cần có tối thiểu các kiến thức về lập trình và quản trị CSDL nên trong khuôn khổ tài liệu này chỉ hướng dẫn một số chức năng, hàm đơn giản trong EXCEL để giúp NSD khai thác được dữ liệu (các ví dụ trong tài liệu này là dữ liệu của Tổng điều tra dân số).

 Tải hướng dẫn tại đây


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt