Lĩnh vực chuyên môn
Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các Sở, ngành
Ngày 02 tháng 03 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê với mục tiêu: Đổi mới và áp dụng đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia thống nhất, thông suốt và hiệu quả phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế nhằm cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin thống kê đáp ứng nhu cầu phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước; công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của các Bộ, ngành và địa phương và của các tổ chức, cá nhân.

 

Các văn bản liên quan download theo các đường link sau:

1. Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ

2. Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

3. Thông tư số 02/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia; Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

4. Công văn số 4405 ngày 16 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

5. Biểu mẫu thống kê và giải thích áp dụng đối với các Sở, ngành.Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt